Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλή: Μπόριτς εναντίον Βενεζουέλας-Νικαράγουας, διαψεύδει όσους καλλιεργούσαν αυταπάτες

Θυμά­στε τους πανη­γυ­ρι­σμούς ορι­σμέ­νων «αρι­στε­ρού­τσι­κων», στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό, για την εκλο­γή του «σοσια­λι­στή» Γκά­μπριελ Μπό­ριτς στην Χιλή τον περα­σμέ­νο Δεκέμβρη;

Δεν πρό­λα­βε να περά­σει μήνας και ο ίδιος ο Μπό­ριτς φρό­ντι­σε να ξεκι­νή­σει την διά­ψευ­ση των- όποιων ψευ­δε­πί­γρα­φων- ελπί­δων είχαν καλ­λιερ­γη­θεί με αφορ­μή την ανά­δει­ξη του στην προ­ε­δρία της χώρας.

Η πρώ­τη μεγά­λη διά­ψευ­ση ήρθε με την ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου της κυβέρ­νη­σης. Ορι­σμέ­νοι ανα­λώ­νο­νται στο πόσα μέλη του κυβερ­νη­τι­κού σχή­μα­τος είναι γυναί­κες, απο­φεύ­γο­ντας όμως να μιλή­σουν για την πολι­τι­κή που εκφρά­ζουν οι νέοι υπουρ­γοί που επέ­λε­ξε ο Μπό­ριτς. Όπως, για παρά­δειγ­μα, η 53χρονη δικη­γό­ρος Αντό­νια Ουρε­χό­λα που ορί­στη­κε υπουρ­γός Εξωτερικών.

Για όσους δεν γνω­ρί­ζουν, η νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρων αντι­λή­ψε­ων Ουρε­χό­λα εργά­στη­κε για μεγά­λο διά­στη­μα στην Επι­τρο­πή Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των του — ελεγ­χό­με­νου από τις ΗΠΑ — Οργα­νι­σμού Αμε­ρι­κα­νι­κών Κρα­τών (ΟΑΚ), συμ­με­τέ­χο­ντας ενερ­γά στις προ­σπά­θειες ανα­τρο­πής της κυβέρ­νη­σης της Νικα­ρά­γουα το 2018. Παλαιό­τε­ρα, η νέα υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Χιλής, υπήρ­ξε επι­κε­φα­λής του επι­τε­λεί­ου του γενι­κού γραμ­μα­τέα του ΟΑΚ Χοσέ Μιγκέλ Ινσούλ­ζα (2005–2015) κατά την θητεία του οποί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­το πρα­ξι­κό­πη­μα κατά του προ­έ­δρου της Ονδού­ρα Μανου­έλ Ζελάγια.

Η νέα υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της κυβέρ­νη­σης Μπό­ριτς έχει κατη­γο­ρή­σει πολ­λές φορές την Βενε­ζου­έ­λα για παρα­βί­α­ση ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, απο­κα­λώ­ντας την κυβέρ­νη­ση Μαδού­ρο «καθε­στώς», την ίδια στιγ­μή που δεν έχει ψελ­λί­σει λέξη για το όργιο κρα­τι­κής και παρα­κρα­τι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας που έχει εξα­πο­λύ­σει στην Κολομ­βία η ακρο­δε­ξιά κυβέρ­νη­ση του Ιβάν Ντούκε.

«Αποτυχημένες» Βενεζουέλα και Νικαράγουα — Ούτε μισή λέξη για την Κούβα!

Ένα ενδια­φέ­ρον στίγ­μα της στρα­τη­γι­κής του σε θέμα­τα εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής έδω­σε ο Γκά­μπριελ Μπό­ριτς μιλώ­ντας στην ισπα­νό­φω­νη υπη­ρε­σία του BBC. Ερω­τη­θείς για το αν «ταυ­τί­ζε­ται» πολι­τι­κά με κάποια αρι­στε­ρή κυβέρ­νη­ση της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, ο Μπό­ριτς χαρα­κτή­ρι­σε «απο­τυ­χη­μέ­νες» τις κυβερ­νή­σεις σε Βενε­ζου­έ­λα (Μαδού­ρο) και Νικα­ρά­γουα (Ορτέ­γκα) και δήλω­σε ότι βρί­σκει περισ­σό­τε­ρα κοι­νά με τον Λουίς Άρσε της Βολι­βί­ας και τον Ιγνά­σιο Λού­λα της Βραζιλίας.

Σύμ­φω­να με τον νέο πρό­ε­δρο της Χιλής, ο βασι­κός λόγος για τον οποίο χαρα­κτη­ρί­ζει «απο­τυ­χη­μέ­νη» την κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας είναι το γεγο­νός ότι… έξι εκα­τομ­μύ­ρια Βενε­ζου­ε­λά­νοι ζουν στο εξωτερικό!

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι, καθ’ όλη την διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης, ο Μπό­ριτς δεν ανέ­φε­ρε λέξη για την Κού­βα και το γενο­κτο­νι­κό απο­κλει­σμό που υφί­στα­ται η χώρα εδώ και πάνω από 60 χρό­νια, ούτε για την επι­θε­τι­κή, ιμπε­ρια­λι­στι­κή πολι­τι­κή των ΗΠΑ απέ­να­ντι σε χώρες της Λατι­νι­κής Αμερικής.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με πως και παλαιό­τε­ρα, στε­λέ­χη του επι­τε­λεί­ου του Μπό­ριτς είχαν εκφρα­στεί αρνη­τι­κά για την Κού­βα και τη Βενε­ζου­έ­λα, ταυ­τι­ζό­με­να με συντη­ρη­τι­κές πηγές που χαρα­κτή­ρι­ζαν τις δύο χώρες «δικτα­το­ρί­ες».

Χιλή: Η εκλο­γή Μπό­ριτς και το παρα­μύ­θι της «αρι­στε­ρής κυβέρνησης»

Χιλή: Το λαϊ­κό κίνη­μα και το «μαντρί» της αστι­κής διαχείρισης

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο