Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλή: Νέες μαζικές διαδηλώσεις — Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα ερευνήσει ο ΟΗΕ

Δεκά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν για άλλη μια φορά χθες Πέμ­πτη σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τις κοι­νω­νι­κές ανι­σό­τη­τες στη Χιλή, ενώ ο ΟΗΕ απο­φά­σι­σε να συγκρο­τη­θεί μια απο­στο­λή για να ερευ­νή­σει τις παρα­βιά­σεις ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των που καταγ­γέλ­λο­νται στη χώρα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Μπρο­στά στον πολ­λα­πλα­σια­σμό των καταγ­γε­λιών για παρα­βιά­σεις, σε μια χώρα όπου πολ­λές περιο­χές, ανά­με­σά τους και στην πρω­τεύ­ου­σα Σαντιά­γο, εξα­κο­λου­θούν να επι­βάλ­λο­νται μέτρα εξαί­ρε­σης, η Ύπα­τη Αρμο­στής των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα Μισέλ Μπα­τσε­λέτ — τέως πρό­ε­δρος της Χιλής — ανα­κοί­νω­σε την απο­στο­λή ερευνητών.

«Οι κοι­νο­βου­λευ­τι­κοί και η κυβέρ­νη­ση [της Χιλής] εξέ­φρα­σαν όλοι την επι­θυ­μία [να στα­λεί] μια απο­στο­λή της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ για τα Ανθρώ­πι­να Δικαιώ­μα­τα», διευ­κρί­νι­σε μέσω Twitter. Σχε­δόν μία εβδο­μά­δα μετά το ξέσπα­σμα της οργής στη χώρα, περί­που 20.000 στρα­τιω­τι­κοί και αστυ­νο­μι­κοί παρέ­με­ναν ανε­πτυγ­μέ­νοι σε όλη την επι­κρά­τεια. Προ­χθές Τετάρ­τη η κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε ότι καλεί σε υπη­ρε­σία εφέ­δρους για την εκτέ­λε­ση διοι­κη­τι­κών καθηκόντων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο