Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλή: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Σαντιάγο — Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Ο πρό­ε­δρος της Χιλής Σεμπα­στιάν Πινιέ­ρα κήρυ­ξε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης στο Σαντιά­γο σήμε­ρα (βρά­δυ Παρα­σκευ­ής τοπι­κή ώρα) και ανέ­θε­σε σε στρα­τιω­τι­κό την ευθύ­νη να εγγυ­η­θεί την ασφά­λεια μετά μια ημέ­ρα πλιά­τσι­κου, εμπρη­σμών και συγκρού­σε­ων με την αστυ­νο­μία λόγω της αύξη­σης της τιμής του εισι­τη­ρί­ου του μετρό. “Κήρυ­ξα κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης και, για τον σκο­πό αυτό, όρι­σα τον υπο­στρά­τη­γο Χαβιέρ Ιτου­ριά­γκα ντελ Κάμπο επι­κε­φα­λής της εθνι­κής προ­στα­σί­ας, σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις της νομο­θε­σί­ας μας σε περί­πτω­ση έκτα­κτης ανά­γκης”, δήλω­σε ο Σεμπα­στιάν σε μήνυ­μα στο προ­ε­δρι­κό μέγαρο.

Μερι­κές ώρες νωρί­τε­ρα το Σαντιά­γο έγι­νε τόπος βίαιων συγκρού­σε­ων μετα­ξύ της αστυ­νο­μί­ας και των δια­δη­λω­τών που δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για την αύξη­ση στις τιμές των εισι­τη­ρί­ων των δημο­σί­ων συγκοι­νω­νιών. Οι ταρα­χές ανά­γκα­σαν τις αρχές να απο­κλεί­σουν όλους τους σταθ­μούς του μετρό. Πριν κλεί­σουν οι σταθ­μοί, οι εκκλή­σεις πλή­θαι­ναν προς το επι­βα­τι­κό κοι­νό να μπει στα τραί­να χωρίς εισι­τή­ριο, για να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί για την αύξη­ση της τιμής του εισι­τη­ρί­ου, που από 800 πέσος αυξή­θη­κε στα 830 πέσος (1,04 ευρώ) για τις ώρες αιχ­μής, μετά μια ήδη πρώ­τη αύξη­ση κατά 20 πέσος τον περα­σμέ­νο Ιανουάριο.

santiago 2

“ ‘Όλο το δίκτυο έκλει­σε λόγω των ταρα­χών και των κατα­στρο­φών που δεν επι­τρέ­πουν ούτε τις ελά­χι­στες συν­θή­κες ασφα­λεί­ας για τους επι­βά­τες και τους εργα­ζό­με­νους”, ανα­κοί­νω­σε μέσω Twitter η δια­χει­ρί­στρια εται­ρία του μετρό μετά τις επι­θέ­σεις που σημειώ­θη­καν σχε­δόν σε όλους τους σταθ­μούς, που είναι 164, όπου πολ­λές μπά­ρες και πύλες στα μηχα­νή­μα­τα επι­κύ­ρω­σης των εισι­τη­ρί­ων καταστράφηκαν.

Το μετρό του Σαντιά­γο, το μεγα­λύ­τε­ρο (140 χλμ.) και το πιο σύγ­χρο­νο στη νότια Αμε­ρι­κή, θα μεί­νει κλει­στό το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο και ίσως ανοί­ξει στα­δια­κά την επό­με­νη εβδο­μά­δα. Πολ­λοί κάτοι­κοι της πρω­τεύ­ου­σας ανα­γκά­στη­καν να επι­στρέ­ψουν πεζή στο σπί­τι τους, μερι­κές φορές δια­νύ­ο­ντας μεγά­λες απο­στά­σεις, κάτι που προ­κά­λε­σε σκη­νές χάους και απελ­πι­σί­ας. Σε διά­φο­ρα μέρη της πόλης, δια­δη­λω­τές έστη­σαν οδο­φράγ­μα­τα και συγκρού­στη­καν με την αστυ­νο­μία, η οποία έκα­νε χρή­ση αντλιών νερού και δακρυ­γό­νων κατά τις οδο­μα­χί­ες αυτές που ξέσπα­σαν έπει­τα από πολύ και­ρό στην πρω­τεύ­ου­σα της Χιλής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο