Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλιάδες απεργοί — διαδηλωτές καταδίκασαν το νόμο έκτρωμα Κατρούγκαλου – Βρούτση

Απο­φα­σι­στι­κό μήνυ­μα ότι δε θα δώσουν καμιά νομι­μο­ποί­η­ση στο νόμο έκτρω­μα Κατρού­γκα­λου – Βρού­τση έστει­λαν χιλιά­δες απερ­γοί στην Αθή­να, οι οποί­οι συμ­με­τεί­χαν στην απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση Ομο­σπον­διών, Εργα­τι­κών Κέντρων και Συνδικάτων.

Έστει­λαν μαζι­κή απά­ντη­ση στην αντια­σφα­λι­στι­κή επί­θε­ση κυβέρ­νη­σης — κεφα­λαί­ου, σε όσα δια­κι­νεί η κυβέρ­νη­ση «περί εργα­το­πα­τέ­ρων», αλλά και στους πραγ­μα­τι­κούς εργα­το­πα­τέ­ρες της ηγε­τι­κής ομά­δας της ΓΣΕΕ, που προ­σπά­θη­σαν μάταια να μην κου­νη­θεί φύλλο.

Με μια ογκω­δέ­στα­τη δια­δή­λω­ση που ξεκί­νη­σε από τη συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια και ολο­κλη­ρώ­θη­κε με πορεία στο Σύνταγ­μα απερ­γοί από δεκά­δες κλά­δους, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, συντα­ξιού­χοι, γυναί­κες και φοι­τη­τές έστει­λαν μήνυ­μα αγω­νι­στι­κής κλι­μά­κω­σης να καταρ­γη­θεί ο νόμος Κατρού­γκα­λου — Βρού­τση και όλοι οι αντια­σφα­λι­στι­κοί νόμοι.

Ενδει­κτι­κό της μαζι­κό­τα­της απερ­για­κής δια­δή­λω­σης είναι το γεγο­νός ότι κατά τη διάρ­κεια της συγκέ­ντρω­σης στα Προ­πύ­λαια η λεωφ. Πανε­πι­στη­μί­ου, είχε γεμί­σει με απερ­γούς από την Ομό­νοια ως το Σύνταγμα.

Η σημε­ρι­νή μεγα­λειώ­δης απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση δίνει ώθη­ση να μη χαθεί καμία μέρα, με νέες κινη­το­ποι­ή­σεις, να απαι­τή­σουν να απο­συρ­θεί το αντια­σφα­λι­στι­κό νομο­σχέ­διο, να διεκ­δι­κή­σουν τις δικές τους ανά­γκες στην εργα­σία και τη ζωή με σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα. Για πραγ­μα­τι­κές αυξή­σεις στους μισθούς, στις συντά­ξεις, στις κοι­νω­νι­κές παρο­χές. Να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για Υγεία — Πρό­νοια δημό­σια και δωρε­άν. Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση για όλους, απο­κλει­στι­κά δημό­σια και υποχρεωτική.

Η κυβέρνηση θα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά την παραπέρα κατεδάφιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος

Σε δήλω­σή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, από την απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια για το Ασφα­λι­στι­κό, όπου παρα­βρί­σκε­ται, ανέ­φε­ρε τα εξής:

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ θα πλη­ρώ­σει πάρα πολύ ακρι­βά την παρα­πέ­ρα κατε­δά­φι­ση του κοι­νω­νι­κο­α­σφα­λι­στι­κού συστή­μα­τος, όπως πριν από αυτήν την πλή­ρω­σαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Για­τί ο ελλη­νι­κός λαός δεν ξεχνά, οργα­νώ­νε­ται, νικά».

Πηγή: 902.gr

APERGIA1 APERGIA2 APERGIA4 APERGIA5 APERGIA11 APERGIA12 apergia13

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο