Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλιάδες Βέλγοι στο δρόμο ενάντια στις πολιτικές λιτότητας

Παρέ­λυ­σαν σήμε­ρα οι Βρυ­ξέλ­λες από απερ­γί­ες, πορεί­ες και συγκε­ντρώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τις πολι­τι­κές λιτό­τη­τας που ακο­λου­θεί η κυβέρ­νη­ση. Σε 45.000 εκτι­μά η  αστυ­νο­μία τους δια­δη­λω­τές, σε 75.000 τα συνδικάτα.

Στην δια­δή­λω­ση έλα­βαν μέρος όλα τα βελ­γι­κά συν­δι­κα­λι­στι­κά κινή­μα­τα και τα βασι­κά αιτή­μα­τα ήταν σχε­τι­κά με τη δια­τή­ρη­ση του κρά­τους πρό­νοιας και των βασι­κών εργα­τι­κών δικαιωμάτων.

Από το πρωί σήμε­ρα η πόλη των Βρυ­ξελ­λών ήταν κομ­μέ­νη στα δύο αφού η δια­δή­λω­ση έγι­νε στους κεντρι­κούς δρό­μους. Απερ­γί­ες έγι­ναν στις δημό­σιες μετα­φο­ρές αλλά και στον χώρο της παι­δεί­ας με απο­τέ­λε­σμα η εικό­να των Βρυ­ξελ­λών να είναι σήμε­ρα η εικό­να μιας πόλης που υπολειτουργεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο