Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλιάδες εργάτες απαίτησαν Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών — Επόμενο απεργιακό ραντεβού την Πρωτομαγιά

Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις με αυξή­σεις των μισθών και να παρ­θούν μέτρα για την ακρί­βεια, απαί­τη­σαν χιλιά­δες απερ­γοί στην Αθή­να και στη συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγμα.

Εργα­ζό­με­νοι από δεκά­δες κλά­δους δου­λειάς δια­τρά­νω­σαν: «Η ανά­πτυ­ξή σας τσα­κί­ζει τη ζωή μας, αγώ­νας και αντε­πί­θε­ση η επι­λο­γή μας».

Μαζι­κό «παρών» έδω­σαν χώροι δου­λειάς που βρί­σκο­νται στη μάχη υπο­γρα­φής των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων, όπως από το Μέταλ­λο, το Φάρ­μα­κο, τα Τρό­φι­μα, τους Οικο­δό­μους. Ιδιαί­τε­ρη και η παρου­σία νεο­σύ­στα­των Σωματείων.

Μαζι­κό και μαχη­τι­κό «παρών» έδω­σαν και απερ­γοί από το Δημό­σιο. Ακύ­ρω­σαν κάθε μεθό­δευ­ση απερ­γο­σπα­σί­ας από την πλειο­ψη­φία της ΑΔΕΔΥ, αφού οι δυνά­μεις των ΠΑΣΚΕ — ΔΑΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ είχαν κατα­ψη­φί­σει την απεργία.

Μαζί τους δια­δή­λω­σαν αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, γυναί­κες, συντα­ξιού­χοι, νέοι και νέες.

Στο Σύνταγ­μα δια­δή­λω­σαν και οι δια­νο­μείς της «e‑food» και της «wolt», οι οποί­οι έκα­ναν και μοτοπορεία.

Στη συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα μίλη­σαν ο Κώστας Σαμα­ράς, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Έδρας της ΛΑΡΚΟ, ο Σπύ­ρος Μαρί­νης, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ και γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Διδα­σκα­λι­κής Ομο­σπον­δί­ας Ελλά­δας, ο Μάνος Μυλω­νάς, μέλος του ΔΣ του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη «Swissport» στο αερο­δρό­μιο της Αθή­νας, ο Βασί­λης Στα­μού­λης, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στη Γαλα­κτο­βιο­μη­χα­νία «ΔΕΛΤΑ» και ο Βάλ­σα­μος Συρί­γος, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων και πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο εργο­τά­ξιο του Ελληνικού.

Η σημε­ρι­νή απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση απο­τε­λεί σημα­ντι­κό σταθ­μό κλι­μά­κω­σης μπρο­στά και στην απερ­γία της Πρω­το­μα­γιάς που ήδη έχουν απο­φα­σί­σει τα Σωμα­τεία να γιορ­τά­σουν αγω­νι­στι­κά τη Μ. Τετάρ­τη 1η Μάη, με απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση των Συν­δι­κά­των, στο Σύνταγ­μα, στις 10.30 το πρωί.

Παράλ­λη­λα απευ­θύν­θη­κε κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στη Μαρα­θώ­νια Πορεία την Κυρια­κή 21 Απρί­λη, αλλά και στον εργα­τι­κό — λαϊ­κό αγώ­να δρό­μου, που είναι αφιε­ρω­μέ­νος στους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές της Πρω­το­μα­γιάς του ’44, την Κυρια­κή 28 Απρίλη.

Πηγή: 902.γρ

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο