Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και νέοι διαδήλωσαν ενάντια στην εκμετάλλευση και στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Πολύ μεγά­λη και μαχη­τι­κή η πορεία και η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά 2018, στην Αθή­να, όπου οι δια­δη­λω­τές με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Ενά­ντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση και τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, για την τελι­κή νίκη των λαών» τίμη­σαν αγω­νι­στι­κά την 1η του Μάη.

pame3

Η συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα ξεκί­νη­σε με ένα λαϊ­κο­ρε­μπέ­τι­κο τρα­γού­δι, εμπνευ­σμέ­νο από τη δρά­ση του αγω­νι­ζό­με­νου λαού της Θεσ­σα­λο­νί­κης, την άνοι­ξη του 1999, στον πόλε­μο της Γιου­γκο­σλα­βί­ας. Ακο­λού­θη­σε το τρα­γού­δι για τον αγώ­να του παλαι­στι­νια­κού λαού και ιδιαί­τε­ρα για την παλι­κα­ρί­σια στά­ση της νεα­ρής Αχέντ Ταμί­μι που σήμε­ρα είναι φυλα­κι­σμέ­νη στο Ισραήλ.

pame2

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση δια­βά­στη­κε μήνυ­μα της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, η Κοι­νή Δια­κή­ρυ­ξη 25 Συν­δι­κά­των από 16 χώρες ενά­ντια στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στη Συρία και χαι­ρε­τι­σμός τούρ­κι­κων Συνδικάτων.

Χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­ναν ο πρέ­σβης της Παλαι­στί­νης, Μαρουάν Του­μπά­σι και ο Ζέλι­κο Βεσε­λί­νο­βιτς, πρό­ε­δρος της συν­δι­κα­λι­στι­κής οργά­νω­σης ΣΛΟΓΚΑ της Σερ­βί­ας. Η κεντρι­κή ομι­λία έγι­νε από τον Γιώρ­γο Πέρ­ρο, μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ.

pame1

Η εκδή­λω­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε με τον ύμνο της Διε­θνούς που τρα­γού­δη­σε η χορω­δία του ΠΑΜΕ και μαζί τους όλοι οι συγκεντρωμένοι.

Μετά τη συγκέ­ντρω­ση ακο­λού­θη­σε πορεία στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία. Τους δια­δη­λω­τές συνό­δευαν τα άρμα­τα  με μηνύ­μα­τα κατά του πολέ­μου, των πλει­στη­ρια­σμών και υπέρ της επα­να­φο­ράς των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων εργασίας.

pame4

Μετά την άφι­ξή τους στην πρε­σβεία, οι δια­δη­λω­τές παρέ­μει­ναν αρκε­τή και τα συν­θή­μα­τα δυνά­μω­ναν όλο και περισ­σό­τε­ρο με τους δια­δη­λω­τές να κατα­δι­κά­ζουν τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή αλλά και την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ που δίνει γη και ύδωρ για λογα­ρια­σμό της ντό­πιας αστι­κής τάξης και για να εξα­πο­λύ­ο­νται πόλε­μοι και επεμ­βά­σεις σε βάρος των λαών:  «Κόκ­κι­νη Πρω­το­μα­γιά — πρω­το­πό­ρα εργα­τιά», «Ζήτω, ο Μάης των εργα­τών, όχι στους πολέ­μους των ιμπε­ρια­λι­στών», «Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγου­νε οι βάσεις, καμιά συμ­με­το­χή στις επεμ­βά­σεις» και «Χρέ­ος στο Σικά­γο και στην Και­σα­ρια­νή, είναι ο αγώ­νας για την ανατροπή»

pame5

Γιώργος Πέρρος: «Οι λύσεις έρχονται από την οργανωμένη δράση, πέρα κι έξω από τον καπιταλιστικό μονόδρομο»

Ο Γιώρ­γος Πέρ­ρος, μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, στην ομι­λία του στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγ­μα υπο­γράμ­μι­σε ότι «132 χρό­νια μετά την αιμα­το­βαμ­μέ­νη εξέ­γερ­ση στο Σικά­γο, συνα­ντιό­μα­στε και σήμε­ρα για να τιμή­σου­με τους ηρω­ι­κούς αγώ­νες του εργα­τι­κού κινή­μα­τος σε όλον τον κόσμο αλλά και τη χώρα μας, να συνε­χί­σου­με τον αδι­καί­ω­το αγώ­να των χιλιά­δων νεκρών. Συνα­ντιό­μα­στε για να επι­βε­βαιώ­σου­με για μια ακό­μα φορά τον όρκο μας ότι θα φτά­σου­με τον αγώ­να, ως την τελι­κή νίκη των λαών. Ως τη μέρα που θα καταρ­γη­θεί η εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο, το σύστη­μα που γεν­νά τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο». Υπο­γράμ­μι­σε ότι «η εργα­τι­κή τάξη από την εμφά­νι­ση της μέχρι και σήμε­ρα τίπο­τα δεν απέ­σπα­σε χωρίς το δικό της αγώ­να, χωρίς τη δική της οργά­νω­ση, χωρίς τις θυσί­ες χιλιά­δων εργα­τών και εργα­τριών, χωρίς τη διαρ­κή πάλη και μέτω­πο απέ­να­ντι στην εξου­σία των αφεντικών».

«Τον αγώ­να για 8 ώρες δου­λειάς, 8 ώρες ανά­παυ­σης, 8 ώρες ελεύ­θε­ρο κοι­νω­νι­κό χρό­νο πριν από 132 χρό­νια τον χαρα­κτή­ρι­ζαν τρέ­λα. Την τρέ­λα του 8ωρου! Σήμε­ρα, με το σημε­ρι­νό επί­πε­δο ανά­πτυ­ξης της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας, με τον τερά­στιο πλού­το που παρά­γε­ται, μας ξανα­γύ­ρι­σαν ενά­μι­ση αιώ­να πίσω! Να διεκ­δι­κού­με ξανά ελεύ­θε­ρο χρό­νο, ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δου­λειάς, ΣΣΕ, Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση» ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά τονί­ζο­ντας ότι «όπο­τε το εργα­τι­κό κίνη­μα υπο­χω­ρού­σε, χάνο­νταν μέσα σε μια νύχτα δικαιώ­μα­τα κατε­κτη­μέ­να με θυσί­ες. Γι’ αυτό και ο αγώ­νας μας στο­χεύ­ει στην ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, στην άνο­δο των αγώ­νων, κυρί­ως όμως στην τελι­κή νίκη των λαών».

pame6

«Στον ίδιο δρό­μο συνε­χί­ζου­με σήμε­ρα. Αυτόν τον δρό­μο καλού­με να ακο­λου­θή­σουν οι εργα­ζό­με­νοι και οι εργα­ζό­με­νες της χώρας. Το οφεί­λου­με σε αυτούς που πάλε­ψαν πριν από εμάς, στους χιλιά­δες νεκρούς της τάξης μας. Στους νεκρούς του Σικά­γο, στους νεκρούς εργά­τες των πρώ­των απερ­γιών στη χώρα μας, στους εργά­τες της 1ης ματω­μέ­νης πρω­το­μα­γιά στην Ελλά­δα το 1924, στον Μάη του ’36 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές της Και­σα­ρια­νής, την 1η Μάη του 1944» είπε ο κ. Πέρρος.

Κατήγ­γει­λε την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την απε­λευ­θέ­ρω­ση από σήμε­ρα των πλει­στη­ρια­σμών και των κατα­σχέ­σε­ων για χρέη σε τρά­πε­ζες και δημό­σιο ακό­μα και για 500 ευρώ, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η κυβέρ­νη­ση «δεν θα μπο­ρού­σε να δώσει καλύ­τε­ρη συνέ­χεια στα γεγο­νό­τα της προη­γού­με­νης βδο­μά­δας, όταν έστει­λε στα νοσο­κο­μεία και στα δικα­στή­ρια νέους ανθρώ­πους, προ­στα­τεύ­ο­ντας με ΜΑΤ, κατα­στο­λή και χημι­κά το άγαλ­μα του μακε­λά­ρη Τρούμαν».

Είπε ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός και η κυβέρ­νη­ση «όλο και πιο πυκνά μιλούν για έξο­δο από τα μνη­μό­νια και για την επερ­χό­με­νη τάχα “δίκαιη ανά­πτυ­ξη”» και παράλ­λη­λα «ψηφί­ζουν ένα — ένα τα 88 προ­α­παι­τού­με­να της 4ης αξιο­λό­γη­σης, όπως έκα­ναν με την πώλη­ση των λιγνι­τι­κών μονά­δων της ΔΕΗ. Σει­ρά έχουν η Λάρ­κο, τα νερά και ο κατά­λο­γος μακρύς». «Προ­ε­τοι­μά­ζουν το επό­με­νο μνη­μό­νιο ως το “Εθνι­κό στρα­τη­γι­κό σχέ­διο”. Ένα σχέ­διο που έχει συνο­λι­κά τη σύμ­φω­νη γνώ­μη όλων των κομ­μά­των του κεφα­λαί­ου, του μαύ­ρου μετώ­που που συνα­ντή­σα­με, να υπο­νο­μεύ­ει και να λυσ­σά­ει, για­τί το ΠΑΜΕ τους χάλα­σε τη σιγή ασυρ­μά­του που ήθε­λαν να επι­βάλ­λουν, όταν περ­νού­σαν τα μέτρα, η περι­στο­λή της απερ­γί­ας, οι πλει­στη­ρια­σμοί, οι κόφτες, οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, αλλά και όταν έδι­ναν γη και ύδωρ στους ιμπε­ρια­λι­στές για να βομ­βαρ­δί­σουν τη Συρία», ανέφερε

pame8

«Πρω­το­στα­τού­με στην πάλη για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, για ΣΣΕ, αυξή­σεις στους μισθούς, στις συντά­ξεις, κοι­νω­νι­κές παρο­χές», είπε ο κ. Πέρ­ρος, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «οι συνά­δελ­φοι Μεταλ­λερ­γά­τες στη Ζώνη, οι Οικο­δό­μοι, οι εργα­ζό­με­νοι στα Τρό­φι­μα-Ποτά, οι Υγειο­νο­μι­κοί, οι Εκπαι­δευ­τι­κοί που παλεύ­ουν για προ­σλή­ψεις ενά­ντια στις άθλιες εργα­σια­κές σχέ­σεις λάστι­χο, είναι μόνο ορι­σμέ­νοι κλά­δοι που δεί­χνουν το δρό­μο στις σημε­ρι­νές συν­θή­κες υπο­χώ­ρη­σης του κινή­μα­τος. Έδει­ξαν το δρό­μο της οργά­νω­σης της πάλης που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σουν όλοι οι κλά­δοι. Έδει­ξαν το δρό­μο της αλλα­γής των συσχε­τι­σμών, της μαζι­κο­ποί­η­σης των Σωμα­τεί­ων, της βελ­τί­ω­σης της λει­τουρ­γί­ας τους, του ταξι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού, που είναι οι όροι για την ανα­σύ­ντα­ξη του κινήματος».

«Ο λαός δεν έχει τίπο­τα να κερ­δί­σει, περι­μέ­νο­ντας να καλύ­τε­ρες μέρες από τα αφη­γή­μα­τα της “μετα­μνη­μο­νια­κής επο­χής” και τη “δίκαιη ανά­πτυ­ξη” που του λέει η κυβέρ­νη­ση. Η σημε­ρι­νή αρνη­τι­κή κατά­στα­ση δεν αλλά­ζει κάνο­ντας νέες θυσί­ες και κατα­πί­νο­ντας νέα παρα­μύ­θια. Οι λύσεις έρχο­νται από την οργα­νω­μέ­νη δρά­ση, πέρα κι έξω από τον καπι­τα­λι­στι­κό μονό­δρο­μο, της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ών της. Η διέ­ξο­δος βρί­σκε­ται στην οργά­νω­ση και τον αγώ­να ενα­ντί­ον της κυβέρ­νη­σης, του κεφα­λαί­ου και των κομ­μά­των του, των νέων και παλιών αντερ­γα­τι­κών μνη­μο­νί­ων, στην πάλη με προ­ο­πτι­κή να κάνουν οι εργα­ζό­με­νοι δικό τους τον πλού­το που παρά­γουν», κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του ο Γιώρ­γος Πέρρος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο