Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλιάδες Ισραηλινοί αποδοκίμασαν την κυβέρνηση, απαιτώντας συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

Χιλιά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν το βρά­δυ του Σαβ­βά­του σε πολ­λές πόλεις του Ισρα­ήλ, με βασι­κό αίτη­μα την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων της Χαμάς.

Οι δια­δη­λω­τές απο­δο­κί­μα­σαν έντο­να την κυβέρ­νη­ση Νετανιάχου.

«Καλώ την πιο απο­τυ­χη­μέ­νη κυβέρ­νη­ση στην ιστο­ρία (του Ισρα­ήλ) να παραι­τη­θεί!» φώνα­ξε στους συγκε­ντρω­θέ­ντες στο Τελ Αβίβ ένας έφε­δρος αξιω­μα­τι­κός του ισραη­λι­νού στρα­τού που τραυ­μα­τί­στη­κε στη διάρ­κεια των πρό­σφα­των επι­χει­ρή­σε­ων στη Λωρί­δα της Γάζας.

Η αστυ­νο­μία χρη­σι­μο­ποί­η­σε κανό­νια νερού για να απω­θή­σει δια­δη­λω­τές που επι­χεί­ρη­σαν να απο­κλεί­σουν κεντρι­κό αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο του Τελ Αβίβ.

Ανά­λο­γες κινη­το­ποι­ή­σεις διορ­γα­νώ­θη­καν στην Ιερου­σα­λήμ, στη Χάι­φα, στην Μπερ Σέβα και έξω από την έπαυ­λη του Νετα­νιά­χου στην Καισαρεία.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο