Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλιάδες κόσμου στο πάρκο «Αντ. Τρίτσης», στην πρώτη μέρα των εκδηλώσεων του 48ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή»

Χιλιά­δες κόσμου κατέ­κλυ­σαν το βρά­δυ της Πέμ­πτης το πάρ­κο «Αντ. Τρί­τσης», στην πρώ­τη μέρα των εκδη­λώ­σε­ων του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» με σύν­θη­μα «Η νέα γενιά με το ΚΚΕ για “το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλο­νι­στι­κό” (Ν. Μπε­λο­γιάν­νης) — Σοσια­λι­σμός, η απά­ντη­ση τον 21ο αιώ­να».

Το Φεστι­βάλ της ΚΝΕ-Οδη­γη­τή απέ­τι­σε φόρο τιμής στον «πατριάρ­χη» του μετα­πο­λε­μι­κού θεά­τρου, Ιάκω­βο Καμπα­νέλ­λη, στον οποίο και στο έργο του είναι αφιε­ρω­μέ­νη η χρο­νιά που διανύουμε.

Παράλ­λη­λα, το αφιέ­ρω­μα απέ­δω­σε τιμή και στον σπου­δαίο θεα­τράν­θρω­πο Κώστα Καζά­κο, που «έφυ­γε» πριν λίγες μέρες και στον οποίο ήταν αφιε­ρω­μέ­νη η πρώ­τη μέρα των εκδηλώσεων.

Το καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα της Κεντρι­κής Σκη­νής άνοι­ξε με αφιέ­ρω­μα στη μου­σι­κή στο θέα­τρο του Καμπα­νέλ­λη, με τίτλο «Ακου­σε τη φωνή μου και έλα…». Συμ­με­τεί­χαν οι Μανώ­λης Μητσιάς, Γιάν­νης Μπέ­ζος, Βιο­λέ­τα Ίκα­ρη, ενώ η ενορ­χή­στρω­ση και καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια ήταν του Γιάν­νη Παπα­ζα­χα­ριά­κη. Έπαι­ξαν οι μου­σι­κοί Γιώρ­γος Κατσί­κας, Μίμης Ντού­τσου­λης, Ντί­νος Χατζη­ιορ­δά­νου, Τάσος Μισυρ­λής, Αρης Κού­κος, Θύμιος Παπα­δό­που­λος, Τάκης Φαρα­ζής και ο Γ. Παπαζαχαριάκης.

Το πρό­γραμ­μα περι­λάμ­βα­νε τρα­γού­δια από σπου­δαία θεα­τρι­κά έργα του Καμπα­νέλ­λη σε μου­σι­κή των Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, Μάνου Χατζι­δά­κι και Σταύ­ρου Ξαρχάκου.

Ξεχω­ρι­στή ήταν η στιγ­μή που ακού­στη­καν τα τρα­γού­δια από τον κύκλο τρα­γου­διών «Μαουτ­χά­ου­ζεν» που συνέ­θε­σε ο Μ. Θεο­δω­ρά­κης και τα οποία έγρα­ψε ο Ι. Καμπα­νέλ­λης, θυμού­με­νος τις εμπει­ρί­ες του ως κρα­του­μέ­νου στο ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης, οι οποί­ες είναι κατα­γε­γραμ­μέ­νες και στο βιβλίο του με τον ίδιο τίτλο («Μαουτ­χά­ου­ζεν»).

Η συγκί­νη­ση κορυ­φώ­θη­κε όταν ακού­στη­καν τρα­γού­δια από «Το μεγά­λο μας τσίρ­κο» και τον «Εχθρό λαό». Και τα δύο έργα είχαν παρου­σια­στεί από τον Θία­σο Τζέ­νη Καρέ­ζη — Κώστα Καζά­κου τη δεκα­ε­τία του ’70. Ειδι­κά «Το μεγά­λο μας τσίρ­κο», οι παρα­στά­σεις του οποί­ου εξε­λί­χθη­καν σε μεγά­λες αντι­δι­κτα­το­ρι­κές εκδη­λώ­σεις, ξεπέ­ρα­σε κατά πολύ το θεα­τρι­κό γεγο­νός και έγι­νε πολι­τι­κό γεγο­νός, με τον Καμπα­νέλ­λη να δηλώ­νει απε­ρί­φρα­στα: «Ό,τι πιο πολύ μπο­ρεί να προσ­δο­κά ένας συγγραφέας…».

Απο­χαι­ρε­τώ­ντας τον Κώστα Καζά­κο, ο Γιάν­νης Μπέ­ζος, είπε από σκη­νής: «Ο Κώστας ήταν και παρα­μέ­νει σημείο ανα­φο­ράς για όλους μας. Αυτό που τον χαρα­κτή­ρι­ζε, πέρα από τους κοι­νω­νι­κούς και πολι­τι­κούς αγώ­νες, ήταν η βαθιά αγά­πη του για την Τέχνη. Θα παρα­μεί­νει για πάντα στο μυα­λό και στην καρ­διά… Ας τον απο­χαι­ρε­τή­σου­με με τη λεβε­ντιά που του αξίζει».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, παρα­κο­λού­θη­σε το αφιέ­ρω­μα στον Ιάκω­βο Καμπα­νέλ­λη στην Κεντρι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ. Στο περι­θώ­ριο του αφιε­ρώ­μα­τος συνα­ντή­θη­κε και συνο­μί­λη­σε με την κόρη του Ιάκω­βου Καμπα­νέλ­λη, Κατε­ρί­να, καθώς και με καλ­λι­τέ­χνες που συμ­με­τέ­χουν στο πρό­γραμ­μα της Κεντρι­κής Σκη­νής, όπως ο Μανώ­λης Μητσιάς, ο Γιάν­νης Μπέ­ζος, η Βιο­λέ­τα Ίκα­ρη και η Νατάσ­σα Μποφίλιου.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας, επι­σκέ­φθη­κε επί­σης, στο πλαί­σιο του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή», το Στέ­κι Νέων Στρα­τευ­μέ­νων όπου συνο­μί­λη­σε με νέους στρα­τευ­μέ­νους και από­στρα­τους των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και των Σωμά­των Ασφαλείας.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ είχε σύντο­μη συνο­μι­λία με την Αντι­γό­νη Ντρι­σμπιώ­τη, διπλή χρυ­σή πρω­τα­θλή­τρια Ευρώ­πης στα 20 και 35 χιλιό­με­τρα βάδην, στον χώρο του Φεστι­βάλ, στο Στέ­κι Αθλη­τι­σμού. Ο Δ. Κου­τσού­μπας εξή­ρε το παρά­δειγ­μα πίστης και θέλη­σης που ενσαρ­κώ­νει η χρυ­σή πρω­τα­θλή­τρια στην οποία πρό­σφε­ρε το Λεύ­κω­μα για τα 100 χρό­νια του ΚΚΕ.

Επί­σης, ο Δ. Κου­τσού­μπας είχε εγκάρ­δια συνά­ντη­ση με την Μάγδα Φύσ­σα στο περί­πτε­ρο του Συλ­λό­γου Πολι­τι­σμού «Παύ­λος Κillah P. Φύσ­σας». Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας αγό­ρα­σε μπλου­ζά­κι του Συλ­λό­γου, ενώ η Μάγδα Φύσ­σα του πρό­σφε­ρε την έκδο­ση «Όρθιος σε δημό­σια θέα», ευχα­ρι­στώ­ντας το ΚΚΕ για τη στή­ρι­ξη στον αγώ­να τους.

Πάρα πολ­λοί επι­σκέ­πτες παρα­κο­λού­θη­σαν επί­σης, τις συζητήσεις:

  • «Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία και η στά­ση των κομ­μου­νι­στών», με ομι­λη­τή τον Ελι­σαίο Βαγε­νά μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ και παρεμ­βά­σεις από Κομ­μου­νι­στι­κές Οργα­νώ­σεις Νεο­λαί­ας από την Ουκρα­νία και τη Ρωσία.
  • «Ερω­τι­κές σχέ­σεις, συμ­βί­ω­ση, γάμος: Είναι ατο­μι­κά δικαιώ­μα­τα;» στο Στέ­κι Νέων Γυναι­κών με ομι­λή­τρια την Ελέ­νη Μπέλ­λου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.
  • «Πόλε­μος και ταξι­κή σύγκρου­ση στην ελλη­νι­κή λογο­τε­χνία τα χρό­νια της θύελ­λας (1940 — 1950)» στο Στέ­κι Πολι­τι­σμού με ομι­λή­τρια την Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νη του Τμή­μα­τος Πολιτισμού.

Ανά­με­σα στην ομι­λία περι­λαμ­βά­νο­νταν απο­σπά­σμα­τα από λογο­τε­χνι­κά έργα και ποι­ή­μα­τα της επο­χής, καθώς και τρα­γού­δια. Διά­βα­σαν οι ηθο­ποιοί Λίλα Καφα­ντά­ρη, Σοφια­νός Πεσι­ρί­δης και Βιβή Τάγα­ρη. Έπαι­ξαν οι μου­σι­κοί Φίλιπ­πος Παχνι­στής, Βασί­λης Ραψα­νιώ­της και Έλλη Φιλίπ­που. Τρα­γού­δη­σαν οι Πολυ­ξέ­νη Καρά­κο­γλου, Ροδάν­θη Κασκα­φέ­του, Μαρι­λί­ζα Λούν­τζη και Αμέ­ρισ­σα Φτούλη.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο