Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλιάδες λαού και απεργών εργαζομένων ξεκαθάρισαν πως δε θα ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη 🎥🎥_ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες λαού και εργα­ζο­μέ­νων που απήρ­γη­σαν, μαζί με μαθη­τές και φοι­τη­τές που είχαν είχαν μαζι­κή παρου­σία, δια­τρά­νω­σαν πως δεν θα επι­τρέ­ψουν να ξεχα­στεί και να συγκα­λυ­φθεί το έγκλη­μα των Τεμπών, μέσα από την συμ­με­το­χή τους στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις και τις πορεί­ες στις πόλεις της Μακε­δο­νί­ας και της Θράκης.

Στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν μεγά­λες συγκε­ντρώ­σεις σε Ορε­στιά­δα, Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, Κομο­τη­νή, Δρά­μα και Καβά­λα, με τους μαθη­τές και τους φοι­τη­τές να δίνουν με τα πλα­κάτ και τα συν­θή­μα­τά τους μεγά­λη ζωντάνια.

Αντί­στοι­χα μεγά­λες και μαχη­τι­κές ήταν οι συγκε­ντρώ­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία, σε Κοζά­νη, Καστο­ριά και Πτο­λε­μα­ΐ­δα, ενώ για άλλη μια φορά τα τρα­κτέρ των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών συνα­ντή­θη­καν με τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, τους μαζι­κούς φορείς του κινή­μα­τος και τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους σε Φλώ­ρι­να και Γρε­βε­νά.


Στη Καβά­λα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες συγκε­ντρώ­σεις που έχουν γίνει στη πόλη, με τη συμ­με­το­χή πλή­θους μαθη­τών και φοι­τη­τών, αλλά και απερ­γών εργα­ζο­μέ­νων, συντα­ξιού­χων και αυτοαπασχολούμενων.

Από νωρίς το πρωί, η εικό­να των νεκρω­μέ­νων για­πιών και εργο­τα­ξί­ων σε όλη τη πόλη από τους οικο­δό­μους, προει­δο­ποιού­σε για την μεγά­λη συμ­με­το­χή στην απερ­γία. Στη κεντρι­κή πλα­τεία της Καβά­λας, συνα­ντή­θη­καν οι απερ­γοί από το δημό­σιο και διά­φο­ρους χώρους του ιδιω­τι­κού τομέα μαζί με τους  τους απλή­ρω­τους συμ­βα­σιού­χους δημο­τι­κούς υπάλ­λη­λους, τους απο­λυ­μέ­νους εργα­ζο­μέ­νων από τα Λιπά­σμα­τα και τα Πετρέ­λαια Καβά­λας και το πλή­θος της νεολαίας.

Στη συγκέ­ντρω­ση μίλη­σαν ο Τάσος Ιωαν­νί­δης από το  ΝΤ Καβά­λας της ΑΔΕΔΥ, ο Φώτης Νικο­λά­ου, πρό­ε­δρος του ΣΕΠΕ Καβά­λας, ο Μπά­μπης Καζαν­τζί­δης, εκ μέρους του Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων ΔΟΥ Καβά­λας  — Δρά­μας, η Ελέ­νη Θερ­μού, από τον  Φοι­τη­τι­κό Σύλ­λο­γο Λογι­στι­κής ΔΙΠΑΕ Καβά­λας, η Ξένια Ντάλ­λη, από το Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Καβά­λας, η Κατε­ρί­να Μαντο­πού­λου από το Συν­δι­κά­το Επι­σι­τι­σμού Καβά­λας- Θάσου και ο Γιάν­νης Κελ­γιώρ­γης από τον Εμπο­ρι­κό Σύλ­λο­γο Καβά­λας, ενώ σύντο­μος χαι­ρε­τι­σμός έγι­νε και εκ μέρους της Διοί­κη­σης του Συν­δέ­σμου Φίλων Γραμ­μά­των και τεχνών Καβάλας.

Στις ομι­λί­ες ξεκα­θα­ρί­στη­κε από όλους τους φορείς πως οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός μέσα από το κίνη­μα και τους αγώ­νες του δεν θα επι­τρέ­ψουν τη συγκά­λυ­ψη του εγκλή­μα­τος των Τεμπών και πως θα συνε­χι­στεί ο αγώ­νας ενά­ντια στην ακρί­βεια και τους χαμη­λούς μισθούς. Ανα­φο­ρά ακό­μα έγι­νε και στην τρο­μο­κρα­τία που άσκη­σε η εργο­δο­σία το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, με απο­κο­ρύ­φω­μα τις απο­λύ­σεις συν­δι­κα­λι­στών στον επι­σι­τι­σμό για την από­φα­σή τους να απεργήσουν.

Στη πορεία που ακο­λού­θη­σε, τον παλ­μό έδω­σε η νεο­λαία, που βρέ­θη­κε στην κεφα­λή της, ενώ πριν την έναρ­ξη της πορεί­ας οι δια­δη­λω­τές κρά­τη­σαν ενός λεπτού σιγή στη μήνη των θυμά­των των Τεμπών.

Πολύ μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, με τη συμ­με­το­χή δεκά­δων μαζι­κών φορέ­ων και συλ­λό­γων, εργα­τι­κών και συντα­ξιου­χι­κών σωμα­τεί­ων.  Στη πορεία που έγι­νε στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης, μαζί με τους εκα­το­ντά­δες μαθη­τές και φοι­τη­τές, συμ­με­τεί­χαν και αγρό­τες με τα τρα­κτέρ τους και οδη­γοί με τα ταξί τους.

Η πορεία κατέ­λη­ξε στον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό, όπου φοι­τη­τές και μαθη­τές, μαζί με την Ένω­ση Γονέ­ων Αλε­ξαν­δρού­πο­λης άφη­σαν λου­λού­δια στη μνή­μη των 57 νεκρών των Τεμπών και δια­τρά­νω­σαν με συν­θή­μα­τα πως «ποτέ δεν θα ξεχά­σουν το έγκλη­μα στα τρένα».

Στη συγκέ­ντρω­ση μετα­ξύ άλλων χαι­ρέ­τη­σαν ο Γιάν­νης Χιώ­νης, εκ μέρους του Σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αλε­ξαν­δρού­πο­λης – Φερών —  Σου­φλί­ου «Η Ενό­τη­τα» και ο Ηρα­κλής Παρ­λιά­ρος, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Φοι­τη­τών Παι­δα­γω­γι­κού Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης «Δημή­τρης Γλη­νός» (δεί­τε εδώ βίντεο).

Συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και στην Ορε­στιά­δα, όπου μίλη­σαν εκπρό­σω­ποι των μαθη­τών, της Επι­τρο­πής Αγώ­να φοι­τη­τών του ΑΠΘ, του Εργα­τι­κού Κέντρου Ορε­στιά­δας, του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου, του Συλ­λό­γου Λογι­στών, της Β’ ΕΛΜΕ, των Δασκά­λων, του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Εστί­α­σης Εβρου, του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο Νοσο­κο­μείο Διδυ­μό­τει­χου, των εργα­ζο­μέ­νων στον ΕΦΚΑ και του Εμπο­ρι­κού συλ­λό­γου Ορε­στιά­δας. Στη συνέ­χεια ακο­λού­θη­σε πορεία.

Εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι, λαού και νεο­λαί­ας  πλημ­μύ­ρι­σαν την πλα­τεία της Κομο­τη­νής στην συγκέ­ντρω­ση που οργά­νω­σαν τα εργα­τι­κά σωμα­τεία της πόλης. Μαζί, μέλη των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων του ΔΠΘ, των συλ­λό­γων των εκπαι­δευ­τι­κών, των δημο­τι­κών και των περι­φε­ρεια­κών  υπαλ­λή­λων, των υπαλ­λή­λων στη ΔΟΥ Ροδό­πης και του Συλ­λό­γου Γυναι­κών Ροδό­πης, φώνα­ξαν δυνα­τά συν­θή­μα­τα όπως «εσείς μετρά­τε κέρ­δη και ζημιές, εμείς μετρά­με ανθρώ­πι­νες ζωές» και «το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί, όλων των νεκρών θα γίνου­με φωνή».  Και στην Κομο­τη­νή, μαζι­κή και μαχη­τι­κή υπήρ­ξε η συμ­με­το­χή της νεο­λαί­ας (δεί­τε εδώ βίντεο).

Τη συγκέ­ντρω­ση άνοι­ξε μαθή­τρια του Μου­σι­κού Σχο­λεί­ου με τρα­γού­δι που έγρα­ψε ενά­ντια στην ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων, ενώ μίλη­σαν η Δάφ­νη Παυ­λί­δη, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Κοι­νω­νι­κής Πολι­τι­κής, ο Γιάν­νης Κυρια­κί­δης, μέλος του ΔΣ της ΕΝΙΔΥΚ και ο Γιάν­νης Λεβέ­ντης, μέλος του ΔΣ του Συλ­λό­γου Εργα­ζο­μέ­νων ΔΟΥ Ροδό­πης. Ακό­μα χαι­ρέ­τι­σαν εκπρό­σω­ποι από το Εργα­τι­κό Κέντρο και το Νομαρ­χια­κό Τμή­μα της ΑΔΕΔΥ Ροδό­πης και εκπρό­σω­ποι συλ­λό­γων εκπαι­δευ­τι­κών, του Νοσο­κο­μεί­ου Κομο­τη­νής κ.ά.

Επι­πλέ­ον, χαι­ρέ­τη­σε η Ελευ­θε­ρία Κλάπ­πα, φοι­τή­τρια της Νομι­κής Σχο­λής του ΔΠΘ που συνε­λή­φθη κατά την εισβο­λή των ΜΑΤ στη Νομι­κή στις 5 Φλε­βά­ρη, η οποία μετα­ξύ άλλων σημείωσε:

«Θα ήθε­λα να χαι­ρε­τή­σω κι εγώ με τη σει­ρά μου το πλή­θος του κόσμου μαθη­τές φοι­τη­τές εργα­ζό­με­νους που βρί­σκε­ται σήμε­ρα εδώ στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση για τον ένα χρό­νο που συμπλη­ρώ­νε­ται από το έγκλη­μα στα Τέμπη στέλ­νο­ντας το μήνυ­μα ότι το έγκλη­μα αυτό που κόστι­σε τη ζωή τόσο άδι­κα σε 57 ανθρώ­πους δεν πρό­κει­ται να ξεχα­στεί, διεκ­δι­κώ­ντας το δικαί­ω­μα στην εκπαί­δευ­ση στην εργα­σία στην αξιο­πρε­πή ζωή.

Η ελπί­δα και η δύνα­μη που πήρα­με όλοι εμείς από συμ­φοι­τη­τές μας από εργα­ζο­μέ­νους και μαθη­τές που είχαν έρθει έξω από το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα για να μας στη­ρί­ξουν και να μας δεί­ξουν την αλλη­λεγ­γύη τους καθ’ όλη τη διάρ­κεια που εμείς ήμα­σταν στο τμή­μα, ήταν ασύλ­λη­πτη. Ξέρα­με ότι δεν ήμα­σταν μόνοι μας! Την επό­με­νη μέρα η Νομι­κή ήταν κατά­με­στη. Όλοι εκεί­νοι οι συμ­φοι­τη­τές μας συγκε­ντρώ­θη­καν για να κατα­δι­κά­σουν το περι­στα­τι­κό παίρ­νο­ντας αγω­νι­στι­κές συλ­λο­γι­κές απο­φά­σεις. Η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης, της ΔΑΠ και της διοί­κη­σης του ΔΠΘ να κατα­στεί­λουν τον δίκαιο αγώ­να μας για απο­κλει­στι­κά δημό­σιες και δωρε­άν σπου­δές στο ύψος των ανα­γκών μας, τον αγώ­να για πτυ­χία με αξία έπε­σε στο κενό».

Από τον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό πέρα­σε η πολύ μεγά­λη πορεία που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Δρά­μα, με τη συμ­με­το­χή πολ­λών μαθη­τών από το Μου­σι­κό Σχο­λείο, το 2ο ΓΕΛ και άλλα σχο­λεία, που έδω­σαν ηχη­ρό «παρών».

Μια πολύ μεγά­λη και ιδιαί­τε­ρα μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Κοζά­νη. Πάνω από χίλια άτο­μα, απερ­γοί εργα­ζό­με­νοι, φοι­τη­τές και μαθη­τές με δυνα­τό παλ­μό και συν­θή­μα­τα συγκε­ντρώ­θη­καν από νωρίς στην κεντρι­κή πλατεία.«Δεν σβή­νει ο θυμός, δεν φεύ­γει η οργή, είτε με τα κέρ­δη τους είτε με τη ζωή», ήταν ένα από τα πολ­λά συν­θή­μα­τα που ακού­στη­καν από τη νεο­λαία, που μαζί με τους εργα­ζό­με­νους πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μια μεγά­λη πορεία στους δρό­μους της πόλης, η οποία κατέ­λη­ξε συμ­βο­λι­κά στον σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό της Κοζά­νης. Εκεί οι μαθη­τές και οι φοι­τη­τές άφη­σαν λου­λού­δια, έγρα­ψαν συν­θή­μα­τα, ενώ επί­σης ένας τοί­χος στο­λί­στη­κε με ζωγρα­φιές από πρω­το­βου­λία γονέ­ων και μαθη­τών της περιοχής.

Ακο­λού­θη­σε σύσκε­ψη συντο­νι­σμού μαθη­τών και φοι­τη­τών προ­κει­μέ­νου να συζη­τή­σουν πως θα συνε­χι­στεί ο αγώ­νας ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο για την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών πανεπιστημίων.

Στη συγκέ­ντρω­ση στην κεντρι­κή πλα­τεία της Κοζά­νης μίλη­σαν ο πρό­ε­δρος του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ, Δημή­τρης Ντε­ντης, ο Νίκος Θεο­φι­λό­που­λος, πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Σχε­δί­α­σης Προ­ϊ­ό­ντων του Περι­φέ­ρειας Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας και ο Νόντας Στολ­τί­δης, εκ μέρους του Συλ­λό­γου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Κοζά­νης και μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Κοζά­νης ο οποί­ος μετα­ξύ άλλων σημείωσε:

«Είμα­στε σήμε­ρα εδώ εργα­ζό­με­νοι, υπάλ­λη­λοι, φοι­τη­τές, μαθη­τές, συντα­ξιού­χοι, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι για­τί τηρού­με τις υπο­σχέ­σεις μας. Την υπό­σχε­ση που δώσα­με πέρυ­σι τέτοια μέρα ότι αυτό το έγκλη­μα δεν θα ξεχα­στεί.  Να φωνά­ξου­με ακό­μα μια φορά ότι στο δίλημ­μα τα κέρ­δη τους η οι ζωές μας δεν έχου­με πάρα μια μόνο επι­λο­γή. Τις ζωές μας.

Το χρω­στά­με στους καμέ­νους στο Μάτι και στον Έβρο, στους πνιγ­μέ­νους στην Μάν­δρα και τη Θεσ­σα­λία σε όλους όσους έχα­σαν τη ζωή τους για να αυγα­τί­ζουν τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Το χρω­στά­με στους εκα­το­ντά­δες συνα­δέλ­φους που χάνουν κάθε χρό­νο τη ζωή τους στους χώρους δου­λειάς από εργο­δο­τι­κά εγκλή­μα­τα. 1 εργά­της νεκρός κάθε 2 μέρες, 3 Τέμπη το χρό­νο είναι το βαρύ τίμη­μα που πλη­ρώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι στους εργα­σια­κούς χώρους. (…) Σε όλα τα παρα­δείγ­μα­τα βρί­σκει έκφρα­ση το  σύν­θη­μα η τα κέρ­δη τους η οι ζωές μας. Αυτό βρο­ντο­φω­νά­ζου­με σήμε­ρα παρά τις προ­χθε­σι­νές νου­θε­σί­ες ενός μητρο­πο­λί­τη γει­το­νι­κού νομού που μας είπε ότι  τους νεκρούς τους τιμά­με σιω­πη­λά και όχι με φωνές. Εμείς απα­ντά­με ακό­μα και 5 φωνές να είχα­με δεν θα έφτα­ναν για να φωνά­ξου­με την οργή μας» (δεί­τε εδώ βίντεο).

Συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σε επί­σης το Σωμα­τείο Εργα­το­τε­χνι­τών και Εργα­ζο­μέ­νων στην Ενέρ­γεια (ΣΕΕΕΝ) Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας στο πλαί­σιο της 4ωρης Στά­σης Εργα­σί­ας που προ­κή­ρυ­ξε, παρά την πρω­το­φα­νή προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης των εργαζόμενων.

Η συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Διοι­κη­τή­ριο του Λιγνι­τι­κού Κέντρου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας (ΛΚΔΜ), όπου αντι­προ­σω­πεία του Σωμα­τεί­ου επέ­δω­σε υπό­μνη­μα στο Διευ­θυ­ντή. Παράλ­λη­λα, σε άλλους χώρους της ΔΕΗ ΑΕ και του κλά­δου συνο­λι­κό­τε­ρα, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συνε­λεύ­σεις και περιοδείες.

Απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και στα Γρε­βε­νά, όπου συνα­ντή­θη­καν για άλλη μια φορά στο δρό­μο του αγώ­να τα σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων και οι φορείς των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων με τους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες της περιο­χής. Συμ­με­τέ­χο­ντας με τα τρα­κτέρ τους, μέλη του Αγρο­τι­κού Συλ­λό­γου Γρε­βε­νών, έδει­ξαν ότι ο αγώ­νας συνε­χί­ζε­ται και μετά τις 36 ημέ­ρες που οι αγρό­τες βρέ­θη­καν στα μπλό­κα του αγώ­να, και κατευ­θύν­θη­καν στο κτί­ριο της περιφέρειας.

Στη Φλώ­ρι­να, επί­σης ιδιαί­τε­ρα αισθη­τή έκα­ναν τη παρου­σία τους στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση οι αγρό­τες, που συμ­με­τεί­χαν με τα τρα­κτέρ τους και τα αγρο­τι­κά τους μηχα­νή­μα­τα. Η πορεία που ακο­λού­θη­σε στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης, κατέ­λη­ξε στον ΟΣΕ Φλώ­ρι­νας όπου οι συγκε­ντρω­μέ­νοι αφή­σα­νε λου­λού­δια, ανά­ψα­νε κερά­κια στη μνή­μη των 57 νεκρών του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη.

Στη συγκέ­ντρω­ση στη πλα­τεία Μόδη απεύ­θυ­ναν χαι­ρε­τι­σμούς η Γιώ­τα Τορ­λα­χί­δου,  πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εμπο­ρου­παλ­λή­λων και Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Φλώ­ρι­νας, η Μαρία Νεο­κα­ζιώ­τη, πρό­ε­δρος του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Φλώ­ρι­νας, η Μαρία Σφέτ­κου εκ μέρους του Συλ­λό­γου Εκπαι­δευ­τι­κών Α’ Βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, η Βασι­λι­κή Μού­ζα, πρό­ε­δρος της ΕΛΜΕ Φλώ­ρι­νας, ο Βασί­λης Καραν­τζί­δης, πρό­ε­δρος του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Φλώ­ρι­να και ο Νίκος Ζέρ­βας, πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου ΠΤΔΕ (δεί­τε εδώ βίντεο).

ΠΑΜΕ: Η μεγα­λύ­τε­ρη απερ­γία των τελευ­ταί­ων ετών έστει­λε μήνυ­μα ανυ­πα­κο­ής και σύγκρουσης

 

Αντί­στοι­χη συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και στην Καστο­ριά.

Με μαζι­κή συμ­με­το­χή εργα­ζό­με­νων, φοι­τη­τών και μαθη­τών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στη Ξάν­θη, ενώ ιδιαί­τε­ρα μεγά­λα ήταν τα ποσο­στά των απερ­γών εκπαι­δευ­τι­κών στον Νομό.

Στην συγκέ­ντρω­ση, στην κεντρι­κή πλα­τεία  τον λόγο πήραν οι εκπρό­σω­ποι της ΑΔΕΔΥ, του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Ξάν­θης, της ΕΛΜΕ Ξάν­θης, των Δικα­στι­κών Υπαλ­λή­λων, του Διδα­σκα­λι­κού Συλ­λό­γου, του Συλ­λό­γου Φοι­τη­τών Ξάν­θης και της Ένω­σης Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων και Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων.  Στη συνέ­χεια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε πορεία στους δρό­μους της πόλης, όπου αντή­χη­σαν τα συν­θή­μα­τα «Το έγκλη­μα αυτό δε θα ξεχα­στεί, όλων των νεκρών θα γίνου­με φωνή», «Πανά­κρι­βα τα πάντα, πανά­κρι­βη ζωή, Οργά­νω­ση κι αγώ­νας η μόνη επι­λο­γή» κ.α.

Εκ μέρους της Ένω­σης Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων και Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Ξάν­θης, μίλη­σε ο πρό­ε­δρος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, Ν. Παπα­δό­που­λος, όπου μετα­ξύ άλλων είπε: «Ένα χρό­νο μετά το έγκλη­μα στα Τέμπη, ένα χρό­νο μετά από τις εγκλη­μα­τι­κές δια­χρο­νι­κά πολι­τι­κές όλων των κυβερ­νή­σε­ων που οδή­γη­σαν στο θάνα­το 57 συναν­θρώ­πους μας, δια­τρα­νώ­νου­με πως “το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί όλων των νεκρών θα γίνου­με φωνή”

(…) Οι αγώ­νες που ανα­πτύσ­σο­νται σε αρκε­τούς κλά­δους και χώρους δου­λειάς αυτήν την περί­ο­δο έχουν ως βάση το αίτη­μα για αυξή­σεις στους μισθούς με ιδιαί­τε­ρα ενθαρ­ρυ­ντι­κό στοι­χείο την αυξη­μέ­νη συμ­με­το­χή των εργα­ζο­μέ­νων στις κινη­το­ποι­ή­σεις, ιδιαί­τε­ρα των νέων σε ηλι­κία, αυτών δηλα­δή που έχουν βγει στην παρα­γω­γή με τους χει­ρό­τε­ρους όρους δουλειάς.

Από εκεί που ξεπη­δούν οι αγώ­νες, δημιουρ­γού­νται νέα σωμα­τεία όπως στην Teleperformance, το κλα­δι­κό Γάλα­κτος Τρο­φί­μων Ποτών στη Θρά­κη κ.α., ως ανα­γκαιό­τη­τα για τη συσπεί­ρω­ση των εργα­ζό­με­νων για τη διεκ­δί­κη­ση των αιτη­μά­των τους. Εκεί ξεπή­δη­σαν αυτά τα χρό­νια οι νίκες, όπως στην COSCO, την E‑food, όπως πολύ πρό­σφα­τα στη ΔΕΛΤΑ όπου οι εργα­ζό­με­νοι υπέ­γρα­ψαν ΣΣΕ με 12,5% αύξη­ση στον μισθό.

Με τις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις των αγρο­τών και των φοι­τη­τών, είναι και οι κινη­το­ποι­ή­σεις στον κλά­δο μας, στο εμπό­ριο για να μην ανοί­ξουν ακό­μη μια Κυρια­κή τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα την Κυρια­κή της απο­κριάς, στέλ­νο­ντας εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νους και εργα­ζό­με­νες σε ένα καθιε­ρω­μέ­νο διή­με­ρο όπου μπο­ρού­με να περά­σου­με χρό­νο με τις οικο­γέ­νειες και τους φίλους μας, στη δου­λειά.  Κλι­μα­κώ­νου­με μπρο­στά στον αγώ­να να μην πάει κανέ­νας εργα­ζό­με­νος για δου­λειά την Κυρια­κή της Αποκριάς».

Από την μεγα­λειώ­δη συγκέ­ντρω­ση, απου­σί­α­ζε το Εργα­τι­κού Κέντρο Ξάν­θης, το οποίο με από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας της διοί­κη­σης και ακο­λου­θώ­ντας τη στά­ση της ΓΣΕΕ, απο­φά­σι­σε τη μη συμ­με­το­χή στην απερ­γία, την ίδια στιγ­μή που η συμ­με­το­χή στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση ήταν τεράστια.

Αντί­στοι­χα στις Σέρ­ρες, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και φορέ­ων όπου συμ­με­τεί­χαν στο απερ­για­κό κάλε­σμα του Νομαρ­χια­κού Τμή­μα­τος της ΑΔΕΔΥ Νομού Σερ­ρών. Η συμ­με­το­χή του κόσμου ήτα­νε τερά­στια καθώς πλή­θος συνα­δέλ­φων συντε­ταγ­μέ­να κατέ­βη­κε στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση με συν­θή­μα­τα κατα­δι­κά­ζο­ντας την πολι­τι­κή της ΝΔ.

Ακο­λού­θη­σε πορεία στους δρό­μους της πόλης των Σερ­ρών με συν­θή­μα­τα και πανό και με το σύν­θη­μα «στεί­λε όταν φτά­σεις, δεν έφτα­σες ποτέ, εκδί­κη­ση θα πάρου­με για σένα­νε μικρέ».

Δυνα­μι­κές απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στον Πολύ­γυ­ρο από το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Χαλ­κι­δι­κής, στη Νάου­σα αλλά και στη Βέροια.

Πλή­θος κόσμου, παρά τη δυνα­τή βρο­χή, συμ­με­τεί­χε στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση των σωμα­τεί­ων της Πιε­ρί­ας στην κεντρι­κή πλα­τεία της Κατε­ρί­νης.

Αγω­νι­στι­κούς χαι­ρε­τι­σμούς απεύ­θυ­ναν εκπρό­σω­ποι των Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ ΕΦΚΑ Πιε­ρί­ας, της Ομά­δας Γυναι­κών Κατε­ρί­νης, του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου ΔΙΠΑΕ Κατε­ρί­νης, εκπρό­σω­ποι  μαθη­τών, της ΔΕΥΑΔΟΛ καθώς και του αγρο­τι­κού μπλό­κου Κατε­ρί­νης όπου με τα τρα­κτέρ τους έδω­σαν αγω­νι­στι­κό «παρών» στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση. Την κεντρι­κή ομι­λία πραγ­μα­το­ποί­η­σε η πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων νομού Πιε­ρί­ας  «Η Πρω­το­πο­ρία» Στέλ­λα Νικολάου.

Στην κεντρι­κή πλα­τεία, συγκέ­ντρω­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σε επί­σης η ΑΔΕΔΥ, όπου μετα­ξύ άλλων ομι­λία πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Κατε­ρί­να Κου­ρί­τα, μέλος του ΔΣ ΣΕΠΕ Πιερίας.

Μετά τις ομι­λί­ες ακο­λού­θη­σε μαχη­τι­κή πορεία στους δρό­μους της πόλης.

Τέμπη: Ανεί­πω­τος πόνος στο μνη­μό­συ­νο που έκα­ναν οι οικο­γέ­νειες των θυμά­των στον τόπο του εγκλήματος

Δυνα­μι­κό παρών εργα­ζο­μέ­νων και νεο­λαί­ας στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στην Έδεσ­σα. Την συγκέ­ντρω­ση χαι­ρέ­τι­σαν αρχι­κά οι μαθη­τές του 1ου Γυμνα­σί­ου Έδεσ­σας, ακο­λού­θη­σαν χαι­ρε­τι­σμοί απ’ τον αγρο­τι­κό σύλ­λο­γο η Ενό­τη­τα Πέλ­λας, το συν­δι­κά­το γάλα­κτος τρο­φί­μων ποτών, την Α’ ΕΛΜΕ Πέλ­λας και την Ομά­δα Γυναι­κών Έδεσ­σας Σκύ­δρας (μέλος της ΟΓΕ). Η κεντρι­κή ομι­λία έγι­νε απ’ το σωμα­τείο ιδιω­τι­κών υπαλ­λή­λων Ημα­θί­ας Πέλλας.

Ακο­λού­θη­σε μαζι­κή πορεία στο κέντρο της πόλης με συν­θή­μα­τα όπως το έγκλη­μα αυτό δε θα ξεχα­στεί όλων των νεκρών θα γίνου­με φωνή και ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ νέα Δημο­κρα­τία το έγκλη­μα αυτό έχει ιστο­ρία. Η πορεία κατευ­θύν­θη­κε στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό όπου και κρα­τή­θη­κε ενός λεπτού σιγή στη μνή­μη των 57.

Για τη σημε­ρι­νή απερ­γία, απο­φά­σεις έχουν παρ­θεί απ’ τους παρα­κά­τω φορείς: Πανερ­γα­τι­κό Κέντρο Έδεσ­σας — Αλμω­πί­ας, Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ημα­θί­ας Πέλ­λας,  Συν­δι­κά­το Γάλα­κτος Τρο­φί­μων Ποτών Ημα­θί­ας Πέλ­λας, Ένω­ση Νοσο­κο­μεια­κών Ιατρών Πέλ­λας, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Γιαν­νι­τσών, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Έδεσ­σας, Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Νομού Πέλ­λας, Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Πέλ­λας, Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης Πέλ­λας. Την απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων και τις απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις στο νομό στη­ρί­ζουν: Ομά­δα Γυναι­κών Γιαν­νι­τσών, Ομά­δα Γυναι­κών Έδεσ­σας — Σκύ­δρας, Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Νομού Πέλ­λας, Αγρο­τι­κός Σύλ­λο­γος Πέλ­λας «ΕΝΟΤΗΤΑ», Αγρο­τι­κός Σύλ­λο­γος Κρύ­ας Βρύ­σης «ΟΜΟΝΟΙΑ», Αγρο­τι­κός Σύλ­λο­γος Δήμου Πέλλας.

Όλη η Αθή­να μια δια­δή­λω­ση: Δεκά­δες χιλιά­δες λαού δια­τρά­νω­σαν «Ή τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας»

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο