Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιονιάς στην Αττική: Η επόμενη μέρα

Εικό­νες χάους και κατα­στρο­φής είναι το σκη­νι­κό που άφη­σε πίσω του ο χιο­νιάς στην Αττι­κή. Για μια ακό­μα φορά οι κάτοι­κοι της πρω­τεύ­ου­σας, ακό­μα και λίγα χιλιό­με­τρα μακριά από το κέντρο, έγι­ναν μάρ­τυ­ρες της επι­λε­κτι­κής ανι­κα­νό­τη­τας του κρά­τους να προ­στα­τέ­ψει την περιου­σία, ακό­μα και τη ζωή τους από ένα προ­βλε­πό­με­νο και­ρι­κό φαι­νό­με­νο, που κρά­τη­σε μερι­κές μόνο ώρες. Κανείς δεν θέλει να σκέ­φτε­ται τι θα γινό­ταν αν συνε­χι­ζό­ταν και χτες η χιο­νό­πτω­ση στην Αττική.

Η απά­ντη­ση στο «τι έφται­ξε» δεν είναι δύσκο­λο να δοθεί. Άλλω­στε, η κατα­στρο­φή στην Αττι­κή από την κακο­και­ρία δεν είναι η εξαί­ρε­ση αλλά ο κανό­νας για το τι συμ­βαί­νει σε όλη τη χώρα όταν πέφτει μια δυνα­τή βρο­χή, όταν γίνε­ται κάποιος σει­σμός, ή όταν πιά­σει μια πυρ­κα­γιά. Πρό­σφα­τες είναι οι εικό­νες των καμέ­νων Β. Εύβοιας και Αττι­κής, της πλημ­μυ­ρι­σμέ­νης Καρ­δί­τσας, της σει­σμό­πλη­κτης Κρή­της. Σε όλες αυτές τις περι­πτώ­σεις, όπως και πριν στο Μάτι και στη Μάν­δρα, ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός απο­δεί­χτη­κε παντε­λώς ανί­κα­νος να προ­στα­τεύ­σει τον λαό την ώρα που εκδη­λώ­νο­νταν τα φαι­νό­με­να, πόσο μάλ­λον να δρά­σει προληπτικά.

Στην περίπτωση του χιονιά στην Αττική δεν χωράει καμιά δικαιολογία

Υπάρ­χει η εμπει­ρία από τον περ­σι­νό χιο­νιά, που απο­κά­λυ­ψε τα υπο­τι­θέ­με­να «τρω­τά σημεία» και βάσει όσων έλε­γαν τότε τα κρα­τι­κά επι­τε­λεία, «ήταν ένα πάθη­μα που μας έγι­νε μάθη­μα». Εξ ου και η έντα­ξη της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας στο αυτο­τε­λές υπουρ­γείο της Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής, που έγι­νε με τυμπα­νο­κρου­σί­ες. Ο λαός όμως έζη­σε μια από τα ίδια, σε χει­ρό­τε­ρη μάλι­στα εκδοχή.

Πέρα απ’ αυτά, το φαι­νό­με­νο που έπλη­ξε την Αττι­κή είχε προ­βλε­φθεί έγκαι­ρα με μεγά­λη ακρί­βεια από τους μετε­ω­ρο­λό­γους και υπήρ­χε πολύς χρό­νος για την προ­ε­τοι­μα­σία του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού.

Εκτός αυτού, επί­κε­ντρο της από­λυ­της κατα­στρο­φής υπήρ­ξε ένας ιδιω­τι­κός δρό­μος — πρό­τυ­πο για την κυβέρ­νη­ση και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα, όπου υπο­τί­θε­ται ότι τα μέτρα θα ήταν ακό­μα πιο αυξη­μέ­να σε σχέ­ση με το υπό­λοι­πο οδι­κό δίκτυο.

Δεν φταί­ει λοι­πόν η κακιά η ώρα ούτε ο κακός μας ο και­ρός. Ούτε η …ατο­μι­κή ανευ­θυ­νό­τη­τα, στην οποία πάνε τώρα να φορ­τώ­σουν το χάος κυβέρ­νη­ση, εργο­δό­τες και άλλοι παρατρεχάμενοι.

Πίσω από κάθε τέτοια κατα­στρο­φή κρύ­βε­ται το αστι­κό κρά­τος, που είναι ικα­νό­τα­το και επι­τε­λι­κό όταν πρό­κει­ται να νομο­θε­τή­σει αντι­λαϊ­κά και να διευ­κο­λύ­νει τις επεν­δύ­σεις μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, πανέ­τοι­μο να τσα­κί­σει κατα­σταλ­τι­κά τις λαϊ­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, είναι όμως επι­λε­κτι­κά ανί­κα­νο να προ­στα­τέ­ψει τον λαό από τα και­ρι­κά φαι­νό­με­να και τις φυσι­κές καταστροφές.

Ειδι­κά στην Αττι­κή επι­βε­βαιώ­νε­ται για άλλη μια φορά η έλλει­ψη υπο­δο­μών που έχουν να κάνουν ακό­μα και με στοι­χειώ­δεις λαϊ­κές ανά­γκες, οι οποί­ες είτε δεν κατα­σκευά­ζο­νται είτε δεν εκσυγ­χρο­νί­ζο­νται, επει­δή δεν απο­φέ­ρουν άμε­σο ή ικα­νο­ποι­η­τι­κό κέρ­δος στα μονο­πώ­λια. Ακό­μα όμως και μεγά­λα κατα­σκευα­στι­κά έργα, που ο λαός πλή­ρω­σε και πλη­ρώ­νει από την τσέ­πη του, όπως η Αττι­κή Οδός, δεν δια­θέ­τουν τις ανά­λο­γες υπο­δο­μές για τέτοιες έκτα­κτες κατα­στά­σεις, με απο­τέ­λε­σμα να κιν­δυ­νεύ­ουν ζωές με τις πρώ­τες νιφάδες.

Οι εικό­νες των εγκλω­βι­σμέ­νων στο χιό­νι οδη­γών, που έζη­σαν τον εφιάλ­τη για πάνω από 24 ώρες, χωρίς νερό, θέρ­μαν­ση ή φαΐ, δεν οφεί­λο­νται σε ανι­κα­νό­τη­τα ή μόνο σε αστο­χί­ες στη δια­χεί­ρι­ση της κατά­στα­σης. Άλλω­στε, οι ίδιες εικό­νες επα­να­λαμ­βά­νο­νται σε κάθε φυσι­κή κατα­στρο­φή, με οποια­δή­πο­τε κυβέρ­νη­ση. Το πρό­βλη­μα δηλα­δή είναι πιο βαθύ και απο­κα­λύ­πτει το βασι­κό πολι­τι­κό ζήτη­μα: Κρά­τος για ποιον; Για τις ανά­γκες του λαού ή των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων;

Για να μην και­γό­μα­στε επο­μέ­νως το καλο­καί­ρι και να μην πνι­γό­μα­στε τον χει­μώ­να, ο αγώ­νας για υπο­δο­μές, μέτρα πρό­λη­ψης, στε­λέ­χω­ση και κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση όλων των αρμό­διων υπη­ρε­σιών με το ανα­γκαίο προ­σω­πι­κό, πρέ­πει την επό­με­νη μέρα να βάλει πιο απο­φα­σι­στι­κά στο στό­χα­στρο την πραγ­μα­τι­κή αιτία και τους ενό­χους για τις επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες καταστροφές:

Το αντιλαϊκό κράτος και όλες τις κυβερνήσεις που το υπηρετούν, την πολιτική στήριξης των κερδών που συνθλίβει τις λαϊκές ανάγκες.

Από τη στή­λη η ΑΠΟΨΗ μας του σημε­ρι­νού Ριζοσπάστη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο