Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιονόπτωση-ρεκόρ στο Μόναχο — Εκτεταμένα προβλήματα στις αεροπορικές, οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες

Σε ύψος-ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμ­βριο έφθα­σε το χιό­νι στο Μόνα­χο, προ­κα­λώ­ντας εκτε­τα­μέ­να προ­βλή­μα­τα στις αερο­πο­ρι­κές, οδι­κές και σιδη­ρο­δρο­μι­κές συγκοι­νω­νί­ες. Από τη σφο­δρή χιο­νό­πτω­ση πλήτ­το­νται κυρί­ως η νότια και η ανα­το­λι­κή Βαυα­ρία, αλλά και τα κρα­τί­δια Φοράρλ­μπεργκ και Τιρό­λο στην Αυστρία. Δύο άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους σε τρο­χαίο δυστύ­χη­μα, ενώ σημειώ­νο­νται δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε πολ­λά σημεία του κρα­τι­δί­ου. Οι αρχές απευ­θύ­νουν εκκλή­σεις προς τους πολί­τες να παρα­μεί­νουν στα σπί­τια τους.

Το χιό­νι έφθα­σε χθες Σάβ­βα­το στα 45 εκα­το­στά στο Μόνα­χο — «αυτό είναι ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμ­βριο από το 1933, οπό­τε και αρχί­σα­με να μετρά­με το ύψος του χιο­νιού», εξή­γη­σε ο μετε­ω­ρο­λό­γος της Βαυα­ρι­κής Ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης BR. Το προη­γού­με­νο ρεκόρ ήταν 44 εκα­το­στά στις 29 Δεκεμ­βρί­ου 1938. Συνο­λι­κά στη Βαυα­ρία, η χιο­νό­πτω­ση είναι η σφο­δρό­τε­ρη των τελευ­ταί­ων 17 ετών. Το αερο­δρό­μιο της πόλης έχει ανα­στεί­λει τη λει­τουρ­γία του έως του­λά­χι­στον στις 6:00 το πρωί (Κυρια­κής), με απο­τέ­λε­σμα να ακυ­ρω­θούν ή να εκτρα­πούν του­λά­χι­στον 760 πτή­σεις. Προ­βλή­μα­τα προ­κλή­θη­καν και στο αερο­δρό­μιο της Φραν­κφούρ­της, όπου προ­σγειώ­θη­καν τελι­κά πολ­λές από τις πτή­σεις οι οποί­ες είχαν αρχι­κό προ­ο­ρι­σμό το Μόνα­χο. Ανά­λο­γη είναι η κατά­στα­ση και στις σιδη­ρο­δρο­μι­κές συγκοι­νω­νί­ες της περιο­χής, εξαι­τί­ας του μεγά­λου όγκου χιο­νιού στις γραμ­μές ή πεσμέ­νων δέντρων. Σε πολ­λά σημεία έχουν επί­σης κοπεί τα καλώ­δια ηλε­κτρο­δό­τη­σης των γραμ­μών. Σύμ­φω­να με τους Γερ­μα­νι­κούς Σιδη­ρο­δρό­μους (DB), η κατά­στα­ση δεν ανα­μέ­νε­ται να εξο­μα­λυν­θεί πριν από το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας. Εντός των επο­μέ­νων ωρών ανα­μέ­νε­ται να απο­κα­τα­στα­θούν στα­δια­κά τα δρο­μο­λό­για των λεω­φο­ρεί­ων και των τραμ στην πόλη του Μονάχου.

Εκπρό­σω­ποι της κρα­τι­δια­κής κυβέρ­νη­σης και της αστυ­νο­μί­ας απευ­θύ­νουν συνε­χώς εκκλή­σεις στους πολί­τες «να απο­φεύ­γουν οπωσ­δή­πο­τε τις περιτ­τές μετα­κι­νή­σεις» και να οδη­γούν «μόνο αν είναι πραγ­μα­τι­κά ανα­πό­φευ­κτο». «Μεί­νε­τε στο σπί­τι! Ο κίν­δυ­νος ατυ­χη­μά­των είναι πάρα πολύ αυξη­μέ­νος», προει­δο­ποί­η­σε το αρχη­γείο της αστυ­νο­μί­ας στην Άνω Βαυα­ρία, τονί­ζο­ντας ότι στους δρό­μους υπάρ­χουν πολ­λά κομ­μέ­να δέντρα, ενώ το χιό­νι μετα­τρέ­πε­ται σιγά σιγά σε πάγο, καθώς στα­μα­τά η χιο­νό­πτω­ση. Νωρί­τε­ρα, δύο άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους, όταν ένας οδη­γός έχα­σε τον έλεγ­χο του οχή­μα­τός του και κατέ­λη­ξε στο αντί­θε­το ρεύ­μα, όπου και συγκρού­στη­κε με διερ­χό­με­νο όχη­μα. Οι δύο οδη­γοί τραυ­μα­τί­στη­καν θανάσιμα.

«Πολ­λές χιλιά­δες» νοι­κο­κυ­ριά παρέ­με­ναν έως αργά το βρά­δυ χωρίς ρεύ­μα, κυρί­ως στις περιο­χές Πέντσ­μπεργκ, Κόλ­μπερ­μο­ορ, Φραϊ­λά­σινγκ, Εγκεν­φέλ­ντεν και Ρέγκεν. Σωστι­κά συνερ­γεία βρί­σκο­νται διαρ­κώς σε ετοι­μό­τη­τα προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν έκτα­κτα περιστατικά.

Την ίδια ώρα ωστό­σο η κρα­τι­δια­κή Υπη­ρε­σία της Βαυα­ρί­ας για το Περι­βάλ­λον προει­δο­ποιεί για τον κίν­δυ­νο χιο­νο­στι­βά­δων σε υψό­με­τρο άνω των 1.600 μέτρων στις Βαυα­ρι­κές Άλπεις.

Σοβα­ρός κίν­δυ­νος χιο­νο­στι­βά­δων υπάρ­χει και σε ορει­νές περιο­χές της δυτι­κής Αυστρί­ας, σε υψό­με­τρο άνω των 2.000 μέτρων. Χθες Σάβ­βα­το, 91 άτο­μα εγκλω­βί­στη­καν σε μπαρ στο Ντόρν­μπριν του Φοράρλ­μπεργκ, λόγω κατο­λί­σθη­σης στην περιο­χή. Στο Μούρ­ταλ της Στυ­ρί­ας περισ­σό­τε­ρα από 20.000 νοι­κο­κυ­ριά έχουν μεί­νει χωρίς ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα. Προ­βλή­μα­τα δια­πι­στώ­νο­νται και στη λει­τουρ­γία των δικτύ­ων κινη­τής τηλε­φω­νί­ας. Από την κακο­και­ρία επη­ρε­ά­ζο­νται οδι­κές συγκοι­νω­νί­ες, ενώ πολ­λές πτή­σεις στο αερο­δρό­μιο του Ίνσμπρουκ ακυ­ρώ­θη­καν, όπως και πολ­λά δρο­μο­λό­για τρέ­νων μετα­ξύ Τιρό­λου και Βαυα­ρί­ας. Οι αρχές της περιο­χής συνι­στούν να απο­φεύ­γο­νται και εδώ οι μη απα­ραί­τη­τες μετακινήσεις.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο