Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΧΙΟΣ: Συγκινητική εκδήλωση για τα 60 χρόνια από τον θάνατο του λαϊκού ποιητή Φώτη Αγγουλέ

Ανε­ξί­τη­λη στη μνή­μη θα μεί­νει η συγκλο­νι­στι­κή εκδή­λω­ση για τα 60 χρό­νια από το θάνα­το του κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Φώτη Αγγου­λέ, που διορ­γά­νω­σαν η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Χίου του ΚΚΕ και το Παράρ­τη­μα Χίου της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας, την Τρί­τη 26 Μάρ­τη 2024, ημέ­ρα που συμπλη­ρώ­θη­καν 60 χρό­νια, από τότε που ο Φώτης Αγγου­λές έφυ­γε από τη ζωή.

Σε κλί­μα βαθιάς συγκί­νη­σης και συναι­σθη­μα­τι­κής φόρ­τι­σης, σε μια κατά­με­στη αίθου­σα στο Ομή­ρειο Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο Χίου, με τη συμ­με­το­χή πλή­θους κόσμου από φορείς του νησιού, ανθρώ­πων από πολι­τι­στι­κούς φορείς, σωμα­τεία, συν­δι­κά­τα, σχο­λεία, οι επι­σκέ­πτες παρα­κο­λού­θη­σαν με αμεί­ω­το ενδια­φέ­ρον τις ομι­λί­ες, ενώ ενθου­σί­α­σε το εξαι­ρε­τι­κό πολι­τι­στι­κό μου­σι­κο — αφη­γη­μα­τι­κό αφιέ­ρω­μα που ακολούθησε.

Ξεχω­ρι­στή ήταν η παρου­σία συγ­γε­νών του Φώτη Αγγου­λέ καθώς και από­γο­νων συνα­γω­νι­στών του.


Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­καν εκ μέρους της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ και της Κομ­μα­τι­κής Επι­τρο­πής Αιγαί­ου του ΚΚΕ, ο Πανα­γιώ­της Μεντρέ­κας και ο Κώστας Ρήγας αντί­στοι­χα, από το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο της ΚΝΕ η Μαριάν­θη Λάζου και η επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Β. Αιγαί­ου Αγλα­ΐα Κυρίτση.

Συμ­με­τεί­χαν, επί­σης, αντι­προ­σω­πεία της περι­φε­ρεια­κής αρχής με επι­κε­φα­λής τον περι­φε­ρειάρ­χη καθώς και αντι­προ­σω­πεία της δημο­τι­κής αρχής με επι­κε­φα­λής τον αντι­δή­μαρ­χο Πολιτισμού.

Στην έναρ­ξη της εκδή­λω­σης προ­βλή­θη­κε βίντεο παρα­γω­γής του 902.gr αφιε­ρω­μέ­νο στο παρά­νο­μο τυπο­γρα­φείο του Φώτη Αγγουλέ.

«Ζωντά­νε­ψε» το έργο και στά­ση ζωής του μεγά­λου Χιώ­τη κομ­μου­νι­στή ποι­η­τή Φώτη Αγγου­λέ με ανα­φο­ρές και μαρ­τυ­ρί­ες απέ­να­ντι στους ανθρώ­πους με τους οποί­ους συνα­ντή­θη­κε, απέ­να­ντι στους συντρό­φους του, ακό­μα και απέ­να­ντι στους βασα­νι­στές του. Με την ποί­η­σή του δεί­χνει με τρό­πο δια­χρο­νι­κό ένα ζωντα­νό παρά­δειγ­μα που απο­τε­λεί σπου­δαία παρα­κα­τα­θή­κη για τους αγώ­νες στο σήμε­ρα και το αύριο, παρά­δειγ­μα αντο­χής που δια­μη­νύ­ει «Μην καρ­τε­ρά­τε να λυγί­σου­με ούτε για μια στιγ­μή…». Το έργο και η στά­ση ζωής του και ως μέλος του ΚΚΕ από το 1943 απο­τε­λούν ανε­κτί­μη­τη συμ­βο­λή στον αγώ­να για έναν άλλο κόσμο απαλ­λαγ­μέ­νο από την εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο, για τον σοσια­λι­σμό — κομμουνισμό.

Την πορεία της πολυ­κύ­μα­ντης ζωής του, τους αγώ­νες, τις διώ­ξεις καθώς και το ιστο­ρι­κό πλαί­σιο όπου αυτά εκδη­λώ­θη­καν περιέ­γρα­ψαν με τις ομι­λί­ες τους ο Βασί­λης Μόσχος, μέλος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δρ. Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας, ο Μάρ­κος Σκού­φα­λος, δάσκα­λος, κοι­νω­νιο­λό­γος και ο Νίκος Χού­λης, εκπαι­δευ­τι­κός. Με ιδιαί­τε­ρα ευαί­σθη­το και εκφρα­στι­κό τρό­πο απήγ­γει­λαν ποι­ή­μα­τα του Φώτη Αγγου­λέ η γνω­στή ηθο­ποιός Λίλα Καφα­ντά­ρη και η Νάγια Νομι­κού.


Επί­και­ρος πάντα, ο Αγγου­λές με την αλή­θεια της ζωής και του έργου του, που όχι μόνο λάμπει αλλά και «σφά­ζει», όπως έλε­γε ο Κωστής Παλα­μάς, άφη­σε ανε­ξί­τη­λο το μήνυ­μα για να γίνει ο ίδιος ο λαός πρω­τα­γω­νι­στής της ζωής του:

«…ποιον περι­μέ­νε­τε να’ρθει; Ποιον καρ­τε­ρά­τε να σας σώσει.
Εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας, με το μυα­λό σας, με την πράξη
Αν δεν αλλά­ξε­τε τη μοί­ρα σας, ποτέ της δεν θα αλλάξει».

Την εκδή­λω­ση πλαι­σί­ω­σε το μερά­κι των μου­σι­κών, οι εξαι­ρε­τι­κές ερμη­νεί­ες των μελο­ποι­η­μέ­νων τρα­γου­διών από την ποί­η­ση του Φώτη Αγγου­λέ και όχι μόνο.

Το κοι­νό ενθου­σί­α­σε η ορχή­στρα των Μαρ­κέλ­λου Πού­πα­λου, Στα­μά­τη Πού­πα­λου, Μανώ­λη Στά­θη, Μαρί­ας Πού­πα­λου, του Σιδε­ρή Χαλ­λιο­ρή, του Γιάν­νη Τσα­τσα­ρώ­νη και του Μάνου Μισιρ­λή.

Μαζί τους, σε μονα­δι­κές ερμη­νεί­ες, τρα­γού­δη­σε συγκι­νη­μέ­νος και ο Παντε­λής Θαλασ­σι­νός τρα­γού­δια αφιε­ρω­μέ­να στον Φώτη και άλλα που έχει αγα­πή­σει το κοινό.

Μετά την εκδή­λω­ση το ενδια­φέ­ρον του κόσμου συγκέ­ντρω­σε η έκθε­ση προς τιμήν του Φώτη Αγγου­λέ, που λει­τουρ­γεί δίπλα από την κεντρι­κή μεγά­λη αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Ομη­ρεί­ου, συνε­χί­ζο­ντας τις επι­σκέ­ψεις που έχουν ξεκι­νή­σει από τις 24 Μάρ­τη, με αρχεια­κό υλι­κό από την έκθε­ση της ΠΕΑΕΑ- ΔΣΕ που είναι αφιε­ρω­μέ­νη στον Φώτη Αγγου­λέ και στους «συρ­μα­τέ­νιους» αγωνιστές.

Η έκθε­ση θα είναι ανοι­χτή στο Ομή­ρειο μέχρι τις 31 του Μάρ­τη σε ατο­μι­κές και οργα­νω­μέ­νες επισκέψεις.

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο