Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΧΙΡΟΣΙΜΑ-ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ: Ανεξίτηλα σύμβολα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας

🔴  Την 1η Μάη 1945 η Κόκ­κι­νη Σημαία υψώ­θη­κε στη γερ­μα­νι­κή Βου­λή (Ράιχ­σταγκ). Τη νύχτα της 8ης προς 9η Μάη η Γερ­μα­νία συν­θη­κο­λό­γη­σε άνευ όρων, ενώ και η Ιαπω­νία ετοι­μα­ζό­ταν να υπο­γρά­ψει ανά­λο­γη συν­θή­κη. Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση από το Μάη του 1945 είχε αρχί­σει να μετα­φέ­ρει με τον υπερ­σι­βη­ρι­κό σιδη­ρό­δρο­μο μεγά­λες στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις στην Άπω Ανα­το­λή, για να συμ­με­τά­σχει στην τελι­κή επί­θε­ση.
✔️  Το άμε­σο τέλος του πολέ­μου είχε ήδη δια­φα­νεί όταν ο Στά­λιν στη Διά­σκε­ψη του Πότσ­νταμ δια­βε­βαί­ω­σε τον Τρού­μαν ότι η ΕΣΣΔ θα τηρού­σε την υπό­σχε­ση που είχε δώσει κατά τη διάρ­κεια της Διά­σκε­ψης της Γιάλ­τας (Φλε­βά­ρης 1945) να συμ­βά­λει με τις δυνά­μεις της στον πόλε­μο του Ειρη­νι­κού πριν περά­σουν τρεις μήνες από τη λήξη των εχθρο­πρα­ξιών στην Ευρώ­πη. Και πράγ­μα­τι, η ΕΣΣΔ κήρυ­ξε τον πόλε­μο στην Ιαπω­νία και στρα­τεύ­μα­τά της εισέ­βα­λαν στη Μαν­τζου­ρία και στην Κορέα.
✔️  Η ιαπω­νι­κή ηγε­σία, μην έχο­ντας κανέ­να περι­θώ­ριο διπλω­μα­τι­κού ή στρα­τιω­τι­κού ελιγ­μού, πιε­ζό­με­νη από τερά­στιες σε μέγε­θος στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις σε όλα τα μέτω­πα, ήταν έτοι­μη για άμε­ση συν­θη­κο­λό­γη­ση. Μάλι­στα, μερί­δα της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας της Ιαπω­νί­ας, μαζί και ο αυτο­κρά­το­ρας Χιρο­χί­το, είχαν εκδη­λώ­σει την επι­θυ­μία για εκε­χει­ρία και την παρά­δο­ση της χώρας τους, από τον Απρί­λη ακό­μα του 1945.
✔️  Στο πλαί­σιο αυτό, είχαν γίνει κινή­σεις μέσω του Για­πω­νέ­ζου πρε­σβευ­τή στην Ελβε­τία, οι οποί­ες είχαν επί τού­του γίνει γνω­στές στην υπη­ρε­σία πλη­ρο­φο­ριών OSS (πρό­δρο­μος της CIA) και από κει στον Τρού­μαν, αλλά και μέσω της Μόσχας, επι­ζη­τώ­ντας μια δια­θέ­σι­μη δια­με­σο­λα­βη­τι­κή οδό με την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ. Σε επί­ση­μο επί­πε­δο, το θέμα συζη­τή­θη­κε στο Πότσ­νταμ (17 Ιού­λη — 2 Αυγού­στου 1945), αφού ο Στά­λιν έθε­σε τις σχε­τι­κές κινή­σεις και πρω­το­βου­λί­ες των Ιαπώ­νων σε γνώ­ση του Τρούμαν.
🔴  Η παρου­σία όμως της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης σ’ αυτό το μέτω­πο ήταν αυτό που ήθε­λαν να απο­φύ­γουν οι Αμε­ρι­κα­νοί και οι Βρε­τα­νοί, οι οποί­οι από τις 10 Μάη του 1945 δεν αντι­με­τώ­πι­ζαν πια τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση σαν σύμ­μα­χο, αλλά σαν εχθρό τους. Το έχει ομο­λο­γή­σει ο Τσόρ­τσιλ στα απο­μνη­μο­νεύ­μα­τά του: «Η άβυσ­σος δια­νοί­γε­ται. Η σοβιε­τι­κή απει­λή αντι­κα­τέ­στη­σε στα μάτια μας τον ναζι­στή εχθρό. Μια λωρί­δα εδά­φους, πλά­τους πολ­λών εκα­το­ντά­δων χιλιο­μέ­τρων, κατε­χό­με­νη από τους Ρώσους, θα μας απο­μο­νώ­σει από την Πολω­νία. Σε λίγο θα είναι εύκο­λο στους Ρώσους, εάν θέλουν, να προ­χω­ρή­σουν έως τις ακτές της Βόρειας Θάλασ­σας και του Ατλαντικού».
✔️  Δίχως να υπάρ­χει στρα­τιω­τι­κή ανά­γκη και δια­πράτ­το­ντας ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα εγκλή­μα­τα του ιμπε­ρια­λι­σμού κατά της ανθρω­πό­τη­τας στον 20ό αιώ­να, οι ΗΠΑ έσπευ­σαν να ρίξουν την ατο­μι­κή βόμ­βα στη Χιρο­σί­μα και στο Ναγκα­σά­κι (6 & 9 Αυγού­στου 1945).
🔴  Η Ιαπω­νία συν­θη­κο­λό­γη­σε, τελι­κά, μετά τη νίκη των σοβιε­τι­κών στρα­τευ­μά­των επί της στρα­τιάς της στη Μαν­τζου­ρία.
🔴  Το γεγο­νός και μόνο ότι η Ιαπω­νία είχε ήδη ηττη­θεί, αλλά και ότι οι δύο ατο­μι­κές βόμ­βες δεν έπε­σαν σε στρα­τιω­τι­κούς στό­χους, έκα­νε φανε­ρό ότι άλλος ήταν ο σκο­πός που οι ΗΠΑ έρι­ξαν τις βόμ­βες.
✔️  Η δια­μόρ­φω­ση του αντι­χι­τλε­ρι­κού συνα­σπι­σμού (ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, Αγγλία), μετά την επί­θε­ση της Γερ­μα­νί­ας στην ΕΣΣΔ, ήταν ένας προ­σω­ρι­νός συμ­βι­βα­σμός των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αυτών κρα­τών με τον σοσιαλισμό.
Και είχε έρθει η ώρα να λάβει τέλος. Κανείς εξάλ­λου δεν ξεχνού­σε πως η προ­ε­τοι­μα­σία της ιμπε­ρια­λι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας για πόλε­μο στη­ρί­χθη­κε στα κεφά­λαια των άλλων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κρα­τών (Αγγλί­ας, ΗΠΑ, Γαλ­λί­ας), των αντι­πά­λων της στον πόλε­μο, με στό­χο την επί­θε­ση στην ΕΣΣΔ, την κατα­στρο­φή του πρώ­του στον κόσμο σοσια­λι­στι­κού κρά­τους και το μοί­ρα­σμά του, όπως και το ξανα­μοί­ρα­σμα άλλων εδα­φών ανά­με­σα στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κράτη.
🔴  Ετσι, με τη ρίψη των βομ­βών στην Ιαπω­νία, πραγ­μα­τι­κός σκο­πός ήταν να τρο­μο­κρα­τή­σουν την ΕΣΣΔ, τη νεο­σύ­στα­τη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Κίνας, τα εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κά κινή­μα­τα, τον αγώ­να του εργα­τι­κού κινή­μα­τος στις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες για κοι­νω­νι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση, ουσια­στι­κά να στα­μα­τή­σουν την ιστο­ρία της κοι­νω­νι­κής εξέ­λι­ξης προς τα μπρος και, αν μπο­ρού­σαν, να την αντι­στρέ­ψουν.
🔴  Η ΕΣΣΔ, σηκώ­νο­ντας το κύριο βάρος του πολέ­μου, ήταν για τους λαούς σύμ­βο­λο που οδη­γεί την πάλη τους, αλλά και δύνα­μη που τους ωθεί σε αυτό που η ίδια οικο­δο­μεί, το σοσια­λι­σμό. Σχε­τι­κά μ’ αυτό ο Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ, μιλώ­ντας στις 31/3/1949 στη Βοστό­νη, ανέ­φε­ρε τα εξής: «Είναι βέβαιον ότι η Ευρώ­πη θα είχε κομ­μου­νι­στι­κο­ποι­η­θείεάν δεν ευρί­σκε­το η ατο­μι­κή βόμ­βα εις τας χεί­ρας των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών» («Καθη­με­ρι­νή» 1/4/1949).
✔️  Η τελι­κή από­φα­ση για τη ρίψη της βόμ­βας πάρ­θη­κε την 1η Ιού­νη 1945. Στις 16 Ιού­λη εξε­λίσ­σε­ται με επι­τυ­χία η γενι­κή δομι­κή της ατο­μι­κής βόμ­βας στο Αλα­μο­γκόρ­ντο του Νέου Μεξι­κού. Λίγο πριν, ομά­δα επι­στη­μό­νων με επι­κε­φα­λής τον Λίο Ζίλαρντ, οι οποί­οι συμ­με­τεί­χαν στο μυστι­κό πρό­γραμ­μα της κατα­σκευ­ής της βόμ­βας, ζήτη­σαν η βόμ­βα να μη χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ενα­ντί­ον ιαπω­νι­κών πόλε­ων. Πρό­τει­ναν να γίνει επί­ση­μη προει­δο­ποί­η­ση προς την ιαπω­νι­κή κυβέρ­νη­ση σχε­τι­κά με την κατο­χή του νέου υπε­ρό­πλου και στη συνέ­χεια να προ­σκλη­θεί αντι­προ­σω­πεία της σε επί­ση­μη επί­δει­ξη της κατα­στρο­φι­κής του ισχύ­ος σε ακα­τοί­κη­το μέρος. Η πρό­τα­ση απορ­ρί­φθη­κε από τον Τζέιμς Μπερνς, μέλος της Προ­σω­ρι­νής Επι­τρο­πής και μετέ­πει­τα υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ.
✔️  Η γνώ­μη που σχη­μά­τι­σε ο Ζίλαρντ για τον Μπερνς έπει­τα από τη συνά­ντη­ση που είχαν στις 28/5/1945 ήταν η ακό­λου­θη: «Ο Μπερνς ανη­συ­χού­σε για το γεγο­νός ότι η Ρωσία έχει κατα­λά­βει την Πολω­νία, τη Ρου­μα­νία και την Ουγ­γα­ρία και το ίδιο ανη­συ­χού­σα κι εγώ. Ο Μπερνς πίστευε ότι η κατο­χή της βόμ­βας από τις ΗΠΑ θα καθι­στού­σε τους Ρώσους περισ­σό­τε­ρο χει­ρα­γω­γή­σι­μους στην Ευρώπη…».Enola Gay

🔴  Η ρίψη ατο­μι­κής βόμ­βας στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι απο­τε­λεί δια­χρο­νι­κό έγκλη­μα κατά της ανθρωπότητας
✔️  Ο βομ­βαρ­δι­σμός της Χιρο­σί­μα από τις ΗΠΑ έλα­βε χώρα, στις 6 Αυγού­στου 1945 και ήταν η πρώ­τη πολε­μι­κή πυρη­νι­κή επί­θε­ση της Ιστο­ρί­ας. Η βόμ­βα ήταν τύπου ουρα­νί­ου- 235, με προ­σω­νύ­μιο «Little Boy» (αγο­ρά­κι) και τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έκρη­ξης ‑αν και ανα­με­νό­με­να δεν ήταν γνω­στά εκ των προ­τέ­ρων, μιας και τέτοιου τύπου βόμ­βα δεν είχε δοκι­μα­στεί, όπως η βόμ­βα πλου­τω­νί­ου, που ακο­λού­θη­σε. Τη ρίψη της έκα­νε ο σμή­ναρ­χος Paul Tibbets, με ένα Β‑29 της Αερο­πο­ρί­ας Στρα­τού, το «Enola Gay» (είχε δώσει το όνο­μα της μητέ­ρας του «προς τιμήν»), προ­κα­λώ­ντας σε πρώ­τη φάση 70.000 νεκρούς αμά­χους ‑πολ­λοί πέθα­ναν αργό­τε­ρα, καθώς και πλή­ρη ισο­πέ­δω­ση της πόλης (έμει­νε μόνο ο θόλος ‑από μπε­τόν και ο σκε­λε­τός του κτι­ρί­ου που στέ­γα­ζε την “Εμπο­ρι­κή Έκθε­ση της Περι­φέ­ρειας της Χιρο­σί­μα” ‑σήμε­ρα Μνη­μείο Παγκό­σμιας Κλη­ρο­νο­μιάς UNESCO).Enola Gay

✔️  Λίγες μέρες αργό­τε­ρα, στις 9 Αυγού­στου 1945, οι δολο­φό­νοι έρι­ξαν τη δεύ­τε­ρη στο Ναγκα­σά­κι (εδώ η βόμ­βα ήταν άλλου τύπου είχε ως σχά­σι­μο υλι­κό το πλου­τώ­νιο) τον «Fat Man» (Χοντρός)
Ο αρχι­κός αριθ­μός των θυμά­των που πέθα­ναν ακα­ριαία υπο­λο­γί­ζε­ται σε 70.000 στη Χιρο­σί­μα και 40.000 στο Ναγκα­σά­κι, όμως οι ολέ­θριες συνέ­πειες της πυρη­νι­κής ακτι­νο­βο­λί­ας προ­κά­λε­σα ανε­ξα­κρί­βω­το αριθ­μό θυμά­των 90.000-166.000 στη Χιρο­σί­μα + 80.000 στο Ναγκα­σά­κι: μέχρι το 1950 ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των είχε ξεπε­ρά­σει τους 200.000 θύματα.Enola Gay Hiroshima

🔴  Υπήρ­ξε η πρό­τα­ση από Αμε­ρι­κα­νούς επι­τε­λείς ‑που προ­χώ­ρα­γε με γρή­γο­ρους ρυθ­μούς να εκτε­λε­στούν κι άλλοι ατο­μι­κοί βομ­βαρ­δι­σμοί της Ιαπω­νί­ας, αλλά δεν πρό­λα­βαν καθώς η Ιαπω­νία παρα­δό­θη­κε στις 15 Αυγού­στου 1945, δυο μέρες πριν την ολο­κλή­ρω­ση κατα­σκευ­ής της επό­με­νης βόμβας.

(με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το Ριζοσπάστη)


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο