Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιόνι και πάγος κάλυψαν την έρημο στη Σαουδική Αραβία

Ενώ τοπι­κές και ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις ή χιο­νό­νε­ρο δίνει από σήμε­ρα η “Ελπί­δα”, χιό­νια και πάγος κάλυ­ψε την έρη­μο στη Σαου­δι­κή Αρα­βία μετά από μια σπά­νια, «ιστο­ρι­κή χιο­νό­πτω­ση» που έρι­ξε τις θερ­μο­κρα­σί­ες κάτω από το μηδέν.

Αυτές οι πρω­τό­γνω­ρες για τη Σαου­δι­κή Αρα­βία και­ρι­κές συν­θή­κες, ώθη­σαν τους ντό­πιους να απο­λαύ­σουν τον και­ρό και να παί­ξουν χιο­νο­πό­λε­μο, συρ­ρέ­ο­ντας στο Jabal al-Lawz, αλλιώς γνω­στό ως Almond Mountain, στη βορειο­δυ­τι­κή περιο­χή Tabuk, καθώς το χιό­νι κάλυ­ψε την περιοχή.

Κάθε χρό­νο, κατευ­θύ­νο­νται στο βου­νό των 2.580 μέτρων όταν πέφτει χιό­νι και στή­νουν σκη­νές και πικνίκ για να απο­λαύ­σουν τον κρύο καιρό.

Ενώ η χιο­νό­πτω­ση στην έρη­μο είναι σπά­νια, δεν είναι αδύ­να­τη. Τα συστή­μα­τα υψη­λής πίε­σης ψυχρού αέρα μπο­ρούν να μετα­κι­νη­θούν πάνω από τις ερή­μους, προ­κα­λώ­ντας χαμη­λό­τε­ρες θερ­μο­κρα­σί­ες, όπως σημειώ­νε­ται σε δημο­σί­ευ­μα της dailymail.co.uk, που μετα­φέ­ρει η ΕΡΤ.

Τέτοιοι αντι­κυ­κλώ­νες τεί­νουν να φτά­νουν στη Σαου­δι­κή Αρα­βία μετα­κι­νού­με­νοι δεξιό­στρο­φα από την Κεντρι­κή Ασία, μαζεύ­ο­ντας υγρα­σία καθ’ οδόν, η οποία ψύχε­ται για να σχη­μα­τί­σει χιόνι.

Είχε ξανα­χιο­νί­σει φέτος και στις αρχές του χρόνου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο