Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χορτιάτης: Επίθεση στα γραφεία του ΚΚΕ από θρασύδειλα φασιστοειδή

Μια μέρα μετά την ολο­κλή­ρω­ση του επι­τυ­χη­μέ­νου Μαθη­τι­κού Φεστι­βάλ της ΚΝΕ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην περιο­χή του Χορ­τιά­τη, ομά­δα φασι­στοει­δών έγρα­ψε στα γρα­φεία της ΚΟ της περιο­χής εμε­τι­κά συν­θή­μα­τα και φασι­στι­κά σύμβολα. 

«Είναι φανε­ρό ότι η πρω­το­πό­ρα δρά­ση των κομ­μου­νι­στών αλλά και το γεγο­νός ότι αρκε­τός κόσμος από την περιο­χή συζη­τά, εμπι­στεύ­ε­ται και συμπο­ρεύ­ε­ται με τους πρω­το­πό­ρους τούς φοβί­ζει. Προ­φα­νώς και δεν έκα­ναν την εμφά­νι­σή τους την ημέ­ρα που ο κόσμος ήταν εκεί, παρά στα ύπου­λα και στα μου­λω­χτά όπως πάντα», σημειώ­νουν οι Οργα­νώ­σεις ΚΚΕ και ΚΝΕ Χορτιάτη.

«Κάνου­με ξεκά­θα­ρο ότι στον μαρ­τυ­ρι­κό Χορ­τιά­τη οι φασί­στες δεν χωρά­νε. Οποια­δή­πο­τε προ­σπά­θεια τρο­μο­κρά­τη­σης θα πέφτει πάντα στο κενό. Καλού­με κάθε νέο και νέα της περιο­χής να τους απο­μο­νώ­σει και ταυ­τό­χρο­να να δυνα­μώ­σει την οργά­νω­ση της πάλης ενά­ντια στο ίδιο το σύστη­μα που τους γεν­νά», κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο