Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χορτιάτης: Πλημμύρισαν σπίτια από την νεροποντή — Παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Τα σπί­τια τους να μετα­τρέ­πο­νται σε λίμνες είδαν το από­γευ­μα της Πέμ­πτης κάτοι­κοι στον Χορ­τιά­τη Θεσ­σα­λο­νί­κης έπει­τα από δυνα­τή βρο­χή που ξέσπα­σε στην περιοχή.

Όπως ανα­φέ­ρει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη», προ­βλή­μα­τα στο δίκτυο της απο­χέ­τευ­σης και της απορ­ρο­ής ομβρί­ων υδά­των είχαν ως απο­τέ­λε­σμα να πλημ­μυ­ρί­σουν υπό­γεια και ισό­γεια σπι­τιών ενώ σε ορι­σμέ­να σημεία οι δρό­μοι ήταν σχε­δόν απρο­σπέ­λα­στοι εξαι­τί­ας του συσ­σω­ρευ­μέ­νου νερού.

Στην περιο­χή βρέ­θη­καν δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στώ­σουν την έκτα­ση του προ­βλή­μα­τος και να ενη­με­ρω­θούν από τους ίδιους τους κατοίκους.

Παρέμβαση στο δήμαρχο

Με παρέμ­βα­σή τους στον Δήμαρ­χο Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη Ιγν. Καϊ­τε­ζί­δη, οι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» ανα­δει­κνύ­ουν το πρό­βλη­μα της απορ­ρο­ής των ομβρί­ων υδά­των στον Χορ­τιά­τη και ζητούν να παρ­θούν άμε­σα όλα τα ανα­γκαία μέτρα που χρειά­ζο­νται για το απο­χευ­τευ­τι­κό δίκτυο, σε συγκε­κρι­μέ­νες περιο­χές, ώστε να απο­φευ­χθούν τέτοιου είδους φαι­νό­με­να στο μέλλον.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο