Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χουάν Γκουαϊδό: Ποιός είναι ο ακροδεξιός πραξικοπηματίας της Βενεζουέλας;

Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες τα φώτα της δημο­σιό­τη­τας του διε­θνούς Τύπου έχουν πέσει πάνω στον 35χρονο Χουάν Γκουαϊ­δό, τον άνθρω­που που με την επί­ση­μη- πλέ­ον- στή­ρι­ξη των ΗΠΑ και άλλων κυβερ­νή­σε­ων απει­λεί το νόμι­μα εκλεγ­μέ­νο πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο. Ποιός είναι, λοι­πόν, ο πρό­ε­δρος της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης, ο «άνθρω­πος των αμε­ρι­κα­νών» το όνο­μα του οποί­ου ήταν μόλις πριν λίγους μήνες άγνωστο; 

Ο Γκουαϊ­δό γεν­νή­θη­κε τον Ιού­λιο του 1983 στο λιμά­νι Λα Γκουάι­ρα.  Όταν ο Ούγκο Τσά­βες ανέ­λα­βε τα ηνία της Βενε­ζου­έ­λας το 1999 ο Γκουαϊ­δό ήταν μόλις 15 χρο­νών. Την ίδια χρο­νιά, η πόλη του χτυ­πή­θη­κε από πλημ­μύ­ρες και κατο­λι­σθή­σεις, που είχαν ως απο­τέ­λε­σμα να χάσουν τη ζωή τους περί τους 30.000 ανθρώ­πους. Σύμ­φω­να με ανθρώ­πους του στε­νού του περι­βάλ­λο­ντος, η μη έγκαι­ρη αντί­δρα­ση του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού στην κατα­στρο­φή εκεί­νη απο­τέ­λε­σε αφορ­μή ώστε ο έφη­βος τότε Γκουαϊ­δό να δεί­ξει ενδια­φέ­ρον για την πολιτική. 

Σπού­δα­σε μηχα­νι­κός στο Καρά­κας και στη συνέ­χεια έκα­νε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο Πανε­πι­στή­μιο George Washington στην πρω­τεύ­ου­σα των ΗΠΑ. Κατά τη διάρ­κεια των φοι­τη­τι­κών του χρό­νων άρχι­σε να εκφρά­ζει τις πρώ­τες αντι­δρα­στι­κές ιδέ­ες ενά­ντια στη Μπο­λι­βα­ρια­νή Επα­νά­στα­ση, παίρ­νο­ντας μέρος σε δια­δη­λώ­σεις ενά­ντια στην υπο­τι­θέ­με­νη λογο­κρι­σία του Τσά­βες, ιδιαί­τε­ρα όταν ο δεύ­τε­ρος  δεν ανα­νέ­ω­σε την άδεια του ιδιω­τι­κού τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού Radio Caracas Television. 

Έκτο­τε ξεκι­νούν οι επα­φές του με μέλη και στε­λέ­χη της δεξιάς αντι­πο­λί­τευ­σης. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως πολι­τι­κός του μέντο­ρας θεω­ρεί­ται ο μεγα­λο­α­στός συνι­δρυ­τής του αντι-τσα­βι­κού κόμ­μα­τος «Δικαιο­σύ­νη Πρώ­τα» Λεο­πόλ­δο Λόπες. Η δια­δρο­μή του Λόπες είναι λίγο έως πολύ γνω­στή: το όνο­μα του έχει ανα­μει­χθεί σε σκάν­δα­λο υπε­ξαί­ρε­σης χρη­μά­των από την πετρε­λαϊ­κή βιο­μη­χα­νία PDVSA ενώ πρω­τα­γω­νί­στη­σε σε τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση ενά­ντια στην κου­βα­νι­κή πρε­σβεία στο Καράκας. 

Το λαϊ­κό ρητό «με όποιον δάσκα­λο κι’ αν πας, τέτοια γράμ­μα­τα θα μάθεις» βρή­κε την εφαρ­μο­γή του στην περί­πτω­ση του νεα­ρού Γκουαϊ­δό. Το 2009, έχο­ντας για τα καλά μπει στους κύκλους της ακρο­δε­ξιάς-αμε­ρι­κα­νό­φι­λης αντι­πο­λί­τευ­σης της Βενε­ζου­έ­λας, ο  Γκουαϊ­δό υπήρ­ξε ιδρυ­τι­κό στέ­λε­χος του κεντρώ­ου πολι­τι­κού κόμ­μα­τος «Λαϊ­κή Θέλη­ση». Έκτο­τε, ανα­μεί­χθη­κε έντο­να στην πολι­τι­κή και το 2011 εκλέ­χθη­κε στην Εθνο­συ­νέ­λευ­ση εκπρο­σω­πό­ντας τη γενέ­τει­ρά του, την πολι­τεία Βάρ­γας, έως το 2016.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι παρά το γεγο­νός ότι ο Λόπες παρέ­με­νε σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό, ο Γκουαϊ­δό συνέ­χι­ζε να επι­κοι­νω­νεί σχε­δόν καθη­με­ρι­νά μαζί του. Διό­λου τυχαία, ο Λόπε­ςθε­ω­ρεί­ται ο «αρχι­τέ­κτο­νας» πίσω από την άνο­δο του Γκουαϊδό. 

Η αδυ­να­μία της αντι­δρα­στι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης της Βενε­ζου­έ­λας να προ­τά­ξει κάποιο πολι­τι­κά άφθαρ­το πρό­σω­πο ενά­ντια στον πρό­ε­δρο Μαδού­ρο, βρή­κε διέ­ξο­δο στον 35χρονο πρό­ε­δρο της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι ακό­μη και οπα­δοί του Γκουαϊ­δό δηλώ­νουν πως, μέχρι πριν λίγες ημέ­ρες, δε γνώ­ρι­ζαν καν την ύπαρ­ξη του. Κι’ όμως, έχο­ντας την στή­ρι­ξη της αντι­πο­λί­τευ­σης και της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης, ο Γκουαϊ­δό ανα­δεί­χθη­κε σήμε­ρα στην νού­με­ρο ένα απει­λή για την κυβέρ­νη­ση της Βενεζουέλας. 

Αυτό που μένει να απο­δει­χθεί είναι εάν ο νεα­ρός πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας θα κατα­φέ­ρει να βγά­λει εις πέρας την απο­στο­λή του ως αχυ­ράν­θρω­πος των ιμπε­ρια­λι­στών ανα­τρέ­πο­ντας τον πρό­ε­δρο Μαδού­ρο, ή θα απο­τύ­χει και θα εξα­φα­νι­στεί από την πολι­τι­κή ζωή της χώρας. Πάντως, η υπουρ­γός Σωφρο­νι­στι­κών Κατα­στη­μά­των της Βενε­ζου­έ­λας, Ίρις Βαρέ­λα, δεί­χνει να μην αστειεύ­ε­ται όταν ανα­φέ­ρε­ται στον Γκουαϊ­δό, δηλώ­νο­ντας με νόη­μα: «Του έχω ήδη ετοι­μά­σει το κελί του». 

Δεν τους «βγή­κε» το πρα­ξι­κό­πη­μα των ΗΠΑ και απρο­κά­λυ­πτα προ­σπα­θούν να δημιουρ­γή­σουν κατά­στα­ση χάους στη Βενεζουέλα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο