Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χουντικά συνθήματα από την Χρυσή Αυγή στη συνεδρίαση της  Βουλής

Νέα πρό­κλη­ση στο δημο­κρα­τι­κό αίσθη­μα του λαού από τη Χρυ­σή Αυγή μέσα στην αίθου­σα της Βουλής.

Κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης νομο­σχε­δί­ου του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, ο χρυ­σαυ­γί­της βου­λευ­τής Γιάν­νης Λαγός δήλω­σε ότι θα κάνουν τα αδύ­να­τα δυνα­τά για να κηρύ­ξουν το νόμο αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό. Πρό­σθε­σε πως όσο κι αν τους πολε­μούν, η Χρυ­σή Αυγή θα συνε­χί­σει να φωνά­ζει «Ελλάς Ελλή­νων Χρι­στια­νών»! Προ­κλή­θη­κε έντα­ση μέσα στην αίθου­σα με την προ­ε­δρεύ­σα Τάσια Χρι­στο­δου­λο­πού­λου να λέει ότι είναι πρω­τά­κου­στο να λέγο­νται τέτοια χου­ντι­κά συν­θή­μα­τα μέσα στην ελλη­νι­κή Βουλή.

Εμείς αντί άλλου σχο­λί­ου θα παρα­θέ­σου­με τους στί­χους του Γ. Σεφέ­ρη: Ελλάς· πυρ! Ελλή­νων· πυρ! Χρι­στια­νών· πυρ! Τρεις λέξεις νεκρές. Για­τί τις σκοτώσατε;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο