Χουντικά συνθήματα από την Χρυσή Αυγή στη συνεδρίαση της  Βουλής

Νέα πρό­κλη­ση στο δημο­κρα­τι­κό αίσθη­μα του λαού από τη Χρυ­σή Αυγή μέσα στην αίθου­σα της Βου­λής. Κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης νομο­σχε­δί­ου του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, ο χρυ­σαυ­γί­της βου­λευ­τής Γιάν­νης Λαγός δήλω­σε ότι θα κάνουν τα αδύ­να­τα δυνα­τά για να κηρύ­ξουν το νόμο αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό. Πρό­σθε­σε πως όσο κι αν τους πολε­μούν, η Χρυ­σή Αυγή θα συνε­χί­σει … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Χου­ντι­κά συν­θή­μα­τα από την Χρυ­σή Αυγή στη συνε­δρί­α­ση της  Βου­λής.