Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χούντα: Εκδίδοντας αντιστασιακό υλικό, χρησιμοποιώντας ακόμη και κρατικές υπηρεσίες! (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Κατά τη διάρ­κεια της 7χρονης δικτα­το­ρί­ας πολύ­μορ­φη (και συχνά ευρη­μα­τι­κή) ήταν η αντί­στα­ση του ελλη­νι­κού λαού από την πρώ­τη μέρα. Μία από τις μορ­φές αντί­στα­σης ήταν η έκδο­ση έντυ­που υλι­κού (προ­κη­ρύ­ξεις, εφη­με­ρί­δες, τρικ κλπ).

Στο ντο­κου­μέ­ντο που παρου­σιά­ζου­με (ΓΑΚ Ν. Ημα­θί­ας- Αρχείο Νομαρ­χί­ας) εμφα­νί­ζε­ται η αντί­δρα­ση των Συνταγ­μα­ταρ­χών στο γεγο­νός της αξιο­ποί­η­σης μέσων (π.χ γρα­φο­μη­χα­νές, εκτυ­πω­τι­κά κλπ) από κρα­τι­κούς οργα­νι­σμούς και υπη­ρε­σί­ες, για την έκδο­ση αντι­στα­σια­κού υλικού.

Πρό­κει­ται για «άκρως Απόρ­ρη­το» έγγρα­φο (18/9/1968) του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών που απευ­θύ­νε­ται στους Διευ­θυ­ντές του Υπουρ­γεί­ου και κοι­νο­ποιεί­ται και στους νομάρ­χες για τη λήψη παρό­μοιων μέτρων.!

“Διε­πι­στώ­θη, ότι αι ποι­κι­λό­χρω­μοι αντε­θνι­καί οργα­νώ­σεις του εσω­τε­ρι­κού εν τη προ­σπα­θεία των να περιο­ρί­σουν την εμπέ­δω­σιν του πνεύ­μα­τος της Επα­να­στά­σε­ως και ειδι­κώ­τε­ρον σήμε­ρον, εις τα παρα­μο­νάς του Δημο­ψη­φί­σμα­τος, όπου ο Λαός σύσ­σω­μος θα τους κατα­δι­κά­ση διά της απα­ντή­σε­ως του ΝΑΙ, κυκλο­φο­ρούν διά­φο­ραι προ­κη­ρύ­ξεις αντε­θνι­κού περιεχομένου.

?????????????

Εκ των μέχρι σήμε­ρον ερευ­νών διπει­στώ­θη, ότι, εις τινας περι­πτώ­σεις, μέλη των ειρη­μέ­νων οργα­νώ­σε­ων εχρη­σι­μο­ποί­η­σαν διά μίαν εκτύ­πω­σιν τοιού­των παρα­νό­μων εντύ­πων, εκτυ­πω­τι­κά μέσα, γρα­φο­μη­χα­νάς και υλι­κόν Κρα­τι­κών Υπη­ρε­σιών και Οργανισμών.

Εφι­στώ­μεν όθεν την προ­σο­χήν υμών επί της ανά­γκης επα­γρυ­πνή­σε­ως και επι­στα­μέ­νης παρα­κο­λου­θή­σε­ως, αθο­ρύ­βως, των υφ’ υμάς υπαλ­λή­λων, ως και της λήψε­ως παντός ενδει­κνυο­μέ­νου μέτρου ασφα­λεί­ας, ίνα καθί­στα­ται αδύ­να­τος η χρη­σι­μο­ποί­η­σις εκτυ­πω­τι­κών μέσων και υλι­κού διά τοιαύ­τας αντε­θνι­κάς ενερ­γεί­ας και εν γένει εξω­υ­πη­ρε­σια­κάς τοιαύτας.

Διά τυχόν παρου­σια­σθη­σο­μέ­νην εκτρο­πήν δέον να ανα­φέ­ρη­τε πάραυ­τα ημίν.

Πάσα παρά­λει­ψις ή ολι­γω­ρία θέλει επι­σύ­ρει βαρυ­τά­τας κυρώσεις.

Οίκο­θεν νοεί­ται, ότι το περιε­χό­με­νον της παρού­σης θα τηρη­θή ως απόρρητον.”

29 στιγ­μές, του Αλέ­κου Χατζηκώστα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο