Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρέος Ιωάννας Κολοβού VS Χρέος Νέας Δημοκρατίας

Είναι φορές που οι διά­λο­γοι στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης απο­τυ­πώ­νουν εξαι­ρε­τι­κά τις — ταξι­κές, πολι­τι­κές, ιδε­ο­λο­γι­κές, κλπ — αντι­θέ­σεις εντός της κοινωνίας.

Με αφορ­μή την επαί­σχυ­ντη από­πει­ρα έξω­σης της συντα­ξιού­χου Ιωάν­νας Κολο­βού από το σπί­τι της στου Ζωγρά­φου, κάποιοι εξέ­φρα­σαν την άπο­ψη ότι για χρέ­ος 15.000 ευρώ αξί­ζει ένας άνθρω­πος να χάσει το σπί­τι του. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή η παρα­κά­τω απά­ντη­ση χρή­στη του Twitter…

Πηγή: Ομά­δα «Στα­λι­νι­κοί Φιλε­λεύ­θε­ροι» στο Facebook

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο