Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρήσιμες πληροφορίες για τις εκλογές

1. Πότε διεξάγονται οι εκλογές

Ευρω­ε­κλο­γές:

Η ψηφο­φο­ρία στην Ελλά­δα θα διε­ξα­χθεί στις 26 Μάη 2019 από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ.

Η ψηφο­φο­ρία των Ελλή­νων στα υπό­λοι­πα κρά­τη — μέλη της ΕΕ θα διε­ξα­χθεί στις 25 Μάη 2019 από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βρά­δυ θερι­νή τοπι­κή ώρα.

Περι­φε­ρεια­κές, δημο­τι­κές και κοι­νο­τι­κές εκλογές:

Η ψηφο­φο­ρία θα διε­ξα­χθεί στις 26 Μάη 2019 και η τυχόν επα­να­λη­πτι­κή εκλο­γή στις 2 Ιού­νη 2019 από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ.

2. Ποιοι δικαιούνται να ψηφίσουν και πώς ψηφίζουν

Στις ευρω­ε­κλο­γές, όπως και στις περι­φε­ρεια­κές, δημο­τι­κές και κοι­νο­τι­κές εκλο­γές, δικαί­ω­μα ψήφου έχουν:

Οι Ελλη­νες πολί­τες που έχουν συμπλη­ρώ­σει το 17ο έτος της ηλι­κί­ας τους (έχουν γεν­νη­θεί μέχρι 31.12.2002), είναι γραμ­μέ­νοι στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους των δήμων της χώρας και δεν έχουν στε­ρη­θεί το εκλο­γι­κό δικαίωμα.

Οι πολί­τες των λοι­πών κρα­τών — μελών της ΕΕ που κατοι­κούν στην Ελλά­δα (και αυτοί του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου) αν έχουν ήδη γρα­φτεί στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους του δήμου της χώρας μας όπου κατοι­κούν (έως τις 28.2.2019).

Εκλο­γείς που για οποιον­δή­πο­τε λόγο παρα­λεί­φθη­καν από τους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους, αλλά είναι γραμ­μέ­νοι σε δημο­το­λό­για ή μητρώα αρρέ­νων δήμου της χώρας και δεν έχουν στε­ρη­θεί το εκλο­γι­κό δικαί­ω­μα. Αυτοί μπο­ρούν να ψηφί­σουν σε οποιο­δή­πο­τε εκλο­γι­κό τμή­μα του δήμου όπου είναι γραμ­μέ­νοι στα δημο­το­λό­για ή τα μητρώα αρρένων.

Για να ψηφί­σουν, προ­σκο­μί­ζουν στην εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή του εκλο­γι­κού τμή­μα­τος πιστο­ποι­η­τι­κό, από το οποίο προ­κύ­πτει η εγγρα­φή τους στα δημο­το­λό­για ή μητρώα αρρέ­νων, υπο­γε­γραμ­μέ­νο από τον δήμαρ­χο ή τα εξου­σιο­δο­τη­μέ­να από αυτόν όργανα.

Το παρα­πά­νω πιστο­ποι­η­τι­κό εκδί­δε­ται από το δήμο εις διπλούν και φέρει την ένδει­ξη: «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ .… ΕΚΛΟΓΕΣ της 26ης Μαΐ­ου 2019» (για τις ανά­γκες αυτές το Σάβ­βα­το 25.05.2019 και την Κυρια­κή 26.05.2019 θα είναι ανοι­χτοί οι δήμοι).

Οι πιο πάνω εκλο­γείς υπο­γρά­φουν και υπεύ­θυ­νη δήλω­ση με την οποία δηλώ­νουν ότι δεν ψήφι­σαν ούτε προ­τί­θε­νται να ψηφί­σουν τη μέρα αυτή σε άλλο εκλο­γι­κό τμή­μα και ότι δεν έχουν στε­ρη­θεί το εκλο­γι­κό τους δικαίωμα.

3. Πώς συγκροτούνται τα εκλογικά τμήματα

Οπου οι γραμ­μέ­νοι εκλο­γείς είναι πάνω από τρια­κό­σιοι (300), συστή­νο­νται ζεύ­γη εκλο­γι­κών τμη­μά­των, που χωρί­ζο­νται σε Α και Β π.χ. «25Α» και «25Β». Στο τμή­μα Α διε­ξά­γε­ται η ψηφο­φο­ρία για τις ευρω­ε­κλο­γές και τις περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές και στο τμή­μα Β για τις δημο­τι­κές και τις κοι­νο­τι­κές εκλο­γές. Τα τμή­μα­τα θα στε­γά­ζο­νται στο ίδιο εκλο­γι­κό κατά­στη­μα και σε συνε­χό­με­νες αίθουσες.

Οπου οι γραμ­μέ­νοι εκλο­γείς είναι κάτω από τρια­κό­σιοι (300) θα διε­ξα­χθούν όλες οι εκλο­γές σε ενιαίο εκλο­γι­κό τμή­μα. Το ίδιο και στους δήμους που δεν γίνο­νται κοι­νο­τι­κές εκλο­γές και οι γραμ­μέ­νοι ανά κατά­λο­γο είναι κάτω από τετρα­κό­σιοι ογδό­ντα (480).

4. Πώς γίνεται η αναγνώριση των εκλογέων

Οι Ελλη­νες εκλο­γείς πρέ­πει να προ­σκο­μί­σουν στο εκλο­γι­κό τμή­μα την ελλη­νι­κή αστυ­νο­μι­κή τους ταυ­τό­τη­τα ή ελλη­νι­κό δια­βα­τή­ριο, έστω κι αν έχει λήξει, ή προ­σω­ρι­νή βεβαί­ω­ση της αρμό­διας αρχής, ή άδεια οδή­γη­σης ή ατο­μι­κό βιβλιά­ριο υγεί­ας όλων των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων. Και «κομ­μέ­να» δελ­τία αστυ­νο­μι­κής ταυ­τό­τη­τας είναι αποδεκτά.

Οι πολί­τες των κρα­τών — μελών της ΕΕ προ­σκο­μί­ζουν έγκυ­ρο απο­δει­κτι­κό ταυ­τό­τη­τας ή διαβατήριο.

5. Διπλοεγγεγραμμένοι

Υπάρ­χει το ενδε­χό­με­νο κάποιος εκλο­γέ­ας να είναι διπλο­εγ­γε­γραμ­μέ­νος. Στην περί­πτω­ση αυτή στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους, δίπλα στο όνο­μά του θα υπάρ­χει η ένδει­ξη Δ. Κατά την ψηφο­φο­ρία, ο διπλο­εγ­γε­γραμ­μέ­νος υπο­γρά­φει υπεύ­θυ­νη δήλω­ση, όπου θα δηλώ­νει ότι έλα­βε γνώ­ση ότι είναι διπλο­εγ­γε­γραμ­μέ­νος και ότι δεν ψήφι­σε ούτε προ­τί­θε­ται να ψηφί­σει τη μέρα αυτή σε άλλο εκλο­γι­κό τμή­μα της χώρας.

6. Ειδικές κατηγορίες εκλογέων

Οι αστυ­νο­μι­κοί, στρα­τιω­τι­κοί, πυρο­σβέ­στες και λιμε­νι­κοί ψηφί­ζουν είτε στο δήμο ή την κοι­νό­τη­τα, στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους του οποί­ου είναι γραμ­μέ­νοι (στην περί­πτω­ση αυτή προ­σκο­μί­ζουν βεβαί­ω­ση από την υπη­ρε­σία τους ότι δεν έχουν εγγρα­φεί σε ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους ετε­ρο­δη­μο­τών), οπό­τε ψηφί­ζουν για όλες τις εκλο­γές, είτε με βάση ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους, στον τόπο όπου υπη­ρε­τούν, οπό­τε ψηφί­ζουν μόνο για τις ευρω­ε­κλο­γές. Και στις δύο παρα­πά­νω περι­πτώ­σεις ψηφί­ζουν με την υπη­ρε­σια­κή τους ταυτότητα.

Το στρα­τιω­τι­κό προ­σω­πι­κό (αξιω­μα­τι­κοί, υπα­ξιω­μα­τι­κοί και οπλί­τες) μετα­κι­νού­με­νων στρα­τιω­τι­κών τμη­μά­των για υπη­ρε­σια­κούς λόγους, ψηφί­ζει ΜΟΝΟ για τις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ με ονο­μα­στι­κές κατα­στά­σεις που υπο­γρά­φο­νται από τον διοι­κη­τή της μονά­δας στην οποία υπά­γο­νται, σε εκλο­γι­κό τμή­μα του δήμου όπου εκτε­λεί δια­τε­ταγ­μέ­νη υπηρεσία.

Οι άνδρες της φρου­ράς σε κάθε εκλο­γι­κό τμή­μα (που ο αριθ­μός τους δεν μπο­ρεί να ξεπερ­νά τους 4) ψηφί­ζουν ΜΟΝΟ για τις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ με κατά­στα­ση υπο­γε­γραμ­μέ­νη από τον διοι­κη­τή της μονά­δας τους. Οι άνδρες αυτοί ψηφί­ζουν μόνο στο εκλο­γι­κό τμή­μα που βρί­σκο­νται τη μέρα της ψηφοφορίας.

Τα μέλη των εφο­ρευ­τι­κών επι­τρο­πών ψηφί­ζουν στο εκλο­γι­κό τμή­μα όπου ασκούν τα καθή­κο­ντά τους.

Οι δικα­στι­κοί αντι­πρό­σω­ποι ψηφί­ζουν στο εκλο­γι­κό τμή­μα όπου ασκούν τα καθή­κο­ντά τους, μόνο για τις ευρω­ε­κλο­γές. Μπο­ρούν να ψηφί­σουν για τις περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές εκλο­γές εάν έχουν διο­ρι­στεί σε εκλο­γι­κό τμή­μα δήμου ο οποί­ος ανή­κει στην ίδια Περι­φέ­ρεια με αυτόν που είναι γραμμένοι.

Οι γραμ­μα­τείς των εφο­ρευ­τι­κών επι­τρο­πών ψηφί­ζουν μόνο στο εκλο­γι­κό τμή­μα όπου είναι γραμμένοι.

Οι Ελλη­νες ναυ­τι­κοί που υπη­ρε­τούν σε πλοία με ελλη­νι­κή σημαία

α. που κατά τη μέρα των εκλο­γών το πλοίο που υπη­ρε­τούν προ­βλέ­πε­ται να βρί­σκε­ται σε λιμά­νι άλλου δήμου ή κοι­νό­τη­τας από αυτόν στον οποίο είναι γραμ­μέ­νοι, ψηφί­ζουν μόνο για τις ευρω­ε­κλο­γές στο δήμο ή την κοι­νό­τη­τα του λιμέ­να όπου βρί­σκε­ται το πλοίο, με το ναυ­τι­κό τους φυλ­λά­διο, με βάση ονο­μα­στι­κές κατα­στά­σεις που υπο­γρά­φο­νται από τον πλοί­αρ­χο και θεω­ρού­νται από τον προϊ­στά­με­νο της λιμε­νι­κής ή αστυ­νο­μι­κής ή τελω­νεια­κής αρχής του δήμου ή της κοι­νό­τη­τας όπου βρί­σκε­ται το πλοίο, οι οποί­ες επι­κυ­ρώ­νο­νται από το οικείο Πρω­το­δι­κείο και έχουν ισχύ ειδι­κών εκλο­γι­κών κατα­λό­γων. Η ανα­γνώ­ρι­σή τους στο εκλο­γι­κό τμή­μα που θα ψηφί­σουν θα γίνε­ται με βάση το ναυ­τι­κό τους φυλλάδιο.

β. που κατά τη μέρα των ευρω­ε­κλο­γών τα πλοία που υπη­ρε­τούν βρί­σκο­νται ή κατα­πλέ­ουν σε ελλη­νι­κό λιμά­νι δήμου ή κοι­νό­τη­τας δια­φο­ρε­τι­κής από αυτήν στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους της οποί­ας είναι γραμ­μέ­νοι, ψηφί­ζουν και πάλι με το ναυ­τι­κό τους φυλ­λά­διο σε εκλο­γι­κά τμή­μα­τα του δήμου ή της κοι­νό­τη­τας του λιμέ­να που βρί­σκο­νται, με βάση ονο­μα­στι­κές κατα­στά­σεις που υπο­γρά­φο­νται από τον πλοί­αρ­χο και θεω­ρού­νται από λιμενική/αστυνομική/τελωνειακή αρχή. Προ­ϋ­πό­θε­ση να είναι γραμ­μέ­νοι στους πιο πάνω ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους και αδυ­να­μία για λόγους ανώ­τε­ρης βίας (δυσμε­νείς και­ρι­κές συν­θή­κες, βλά­βη πλοί­ου κ.λπ.) να ψηφί­σουν στον τόπο όπου έχει ορι­στεί με τους πιο πάνω ειδι­κούς εκλο­γι­κούς καταλόγους.

Οι κρα­τού­με­νοι που δεν έχουν στέ­ρη­ση των πολι­τι­κών τους δικαιω­μά­των, ψηφί­ζουν με ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους, μέσα στο κατά­στη­μα κρά­τη­σής τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την ανα­γνώ­ρι­ση των εκλο­γέ­ων είναι ενδε­χό­με­νο να δια­πι­στω­θούν για ορι­σμέ­νους εκλο­γείς ασυμ­φω­νί­ες μετα­ξύ των στοι­χεί­ων τους στον εκλο­γι­κό κατά­λο­γο και αυτών της αστυ­νο­μι­κής ή υπη­ρε­σια­κής τους ταυτότητας.

Τέτοιες ενδε­χό­με­νες περι­πτώ­σεις είναι οι πιο κάτω:

α) Τα στοι­χεία εγγρα­φής τους στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους να μη συμπί­πτουν από­λυ­τα με τα στοι­χεία της αστυ­νο­μι­κής ή υπη­ρε­σια­κής τους ταυτότητας.

β) Γυναί­κες εκλο­γείς να έχουν εγγρα­φεί στον εκλο­γι­κό κατά­λο­γο με το επώ­νυ­μο του συζύ­γου τους, ενώ στο δελ­τίο της αστυ­νο­μι­κής τους ταυ­τό­τη­τας φέρο­νται με το πατρι­κό τους επώ­νυ­μο ή και αντίστροφα.

Στις πιο πάνω περι­πτώ­σεις είναι δυνα­τή η εξα­κρί­βω­ση της πραγ­μα­τι­κής ταυ­τό­τη­τας των εκλο­γέ­ων με αντι­πα­ρα­βο­λή των στοι­χεί­ων του εκλο­γι­κού κατα­λό­γου και της αστυ­νο­μι­κής ταυ­τό­τη­τας (όπως π.χ. η ανα­φο­ρά του γένους στην αστυ­νο­μι­κή ταυ­τό­τη­τα). Αν αυτό δεν είναι δυνα­τό, οι εκλο­γείς θα χρεια­στεί να προ­σκο­μί­σουν ανά­λο­γο απο­δει­κτι­κό έγγρα­φο (όπως π.χ. ληξιαρ­χι­κή πρά­ξη γάμου) ή ακό­μη και βεβαί­ω­ση ταυ­το­προ­σω­πί­ας, που εκδί­δε­ται από τον οικείο δήμαρχο.

7. Ψηφοφορία Ελλήνων στο εξωτερικό

Δικαί­ω­μα ψήφου για την εκλο­γή των Ελλή­νων μελών του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου έχουν οι Ελλη­νες πολί­τες που δια­μέ­νουν σε κρά­τος — μέλος της ΕΕ (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου) καθώς και όσοι θα βρί­σκο­νται για οποιον­δή­πο­τε λόγο σε κάποιο από τα λοι­πά κρά­τη — μέλη της ΕΕ κατά τη μέρα των εκλο­γών, με την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι έχουν ήδη γρα­φτεί στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς καταλόγους.

Με βάση αυτούς τους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους θα ψηφί­σουν στα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα που έχουν ορι­στεί, προ­σκο­μί­ζο­ντας την ελλη­νι­κή αστυ­νο­μι­κή τους ταυ­τό­τη­τα ή κάποιο άλλο από τα απο­δει­κτι­κά στοι­χεία που ανα­φέρ­θη­καν παραπάνω.

Ειδι­κά, οι Ελλη­νες ναυ­τι­κοί που στις 25 Μάη 2019 θα βρε­θούν σε κάποιο από τα κρά­τη — μέλη της ΕΕ μπο­ρούν να ψηφί­σουν στο πλη­σιέ­στε­ρο εκλο­γι­κό τμή­μα της περι­φέ­ρειας της οικεί­ας ελλη­νι­κής πρε­σβευ­τι­κής ή προ­ξε­νι­κής αρχής, χωρίς να χρειά­ζε­ται να έχουν γρα­φτεί σε ειδι­κό εκλο­γι­κό κατάλογο.

Αυτοί θα ψηφί­σουν προ­σκο­μί­ζο­ντας α) την ελλη­νι­κή αστυ­νο­μι­κή τους ταυ­τό­τη­τα ή κάποιο άλλο από τα απο­δει­κτι­κά στοι­χεία που ανα­φέρ­θη­καν παρα­πά­νω και β) υπο­χρε­ω­τι­κά το ελλη­νι­κό ναυ­τι­κό τους φυλλάδιο.

8. Ψηφοδέλτια — Φάκελοι — Σταυροί προτίμησης

Α. Στις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ:

1. Τα ψηφο­δέλ­τια είναι ομοιό­μορ­φα για ολό­κλη­ρη την Επι­κρά­τεια και έχουν από­χρω­ση ανοι­κτού σιέλ. Οι εκλο­γι­κοί φάκε­λοι έχουν επί­σης από­χρω­ση ανοι­κτού σιέλ.

2. Ο εκλο­γέ­ας μπο­ρεί να εκφρά­σει την προ­τί­μη­σή του υπέρ τεσ­σά­ρων (4) κατ’ ανώ­τα­το όριο υπο­ψη­φί­ων του συν­δυα­σμού, σημειώ­νο­ντας στο ψηφο­δέλ­τιο, δίπλα στο όνο­μα καθε­νός από αυτούς, είτε δεξιά είτε αρι­στε­ρά, σταυ­ρό προτίμησης.

Ο σταυ­ρός προ­τί­μη­σης σημειώ­νε­ται με μολύ­βι ή με μελά­νι μαύ­ρης ή γαλά­ζιας απόχρωσης.

Β. Στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

1. Τα ψηφο­δέλ­τια είναι λευ­κής από­χρω­σης. Οι φάκε­λοι είναι επί­σης λευ­κής από­χρω­σης. Οι φάκε­λοι για την ανά­δει­ξη δημάρ­χων και δημο­τι­κών συμ­βού­λων θα φέρουν το γράμ­μα Δ, για την ανά­δει­ξη συμ­βού­λων και προ­έ­δρων κοι­νο­τή­των το γράμ­μα Κ και για την ανά­δει­ξη περι­φε­ρειαρ­χών και περι­φε­ρεια­κών συμ­βού­λων το γράμ­μα Π.

2. Ο αριθ­μός των σταυ­ρών προ­τί­μη­σης για τους υπο­ψη­φί­ους των περι­φε­ρεια­κών, δημο­τι­κών, κοι­νο­τι­κών εκλο­γών θα ανα­γρά­φε­ται σε αφι­σε­τά­κια που θα βρί­σκο­νται αναρ­τη­μέ­να σε εμφα­νή σημεία στα αντί­στοι­χα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα. Επι­ση­μαί­νε­ται ότι τα ψηφο­δέλ­τια των δημο­τι­κών και κοι­νο­τι­κών συν­δυα­σμών ανα­γρά­φουν το ανώ­τα­το όριο σταυ­ρών προ­τί­μη­σης που αντι­στοι­χεί σε κάθε εκλο­γι­κή περιφέρεια.

Σημεί­ω­ση (1): Στον υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο, περι­φε­ρειάρ­χη και αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη δεν σημειώ­νε­ται σταυ­ρός προ­τί­μη­σης, εάν όμως τεθεί σταυ­ρός, το ψηφο­δέλ­τιο δεν ακυ­ρώ­νε­ται για το λόγο αυτό.

Σημεί­ω­ση (2): Ψηφο­δέλ­τιο που δεν φέρει σταυ­ρό προ­τί­μη­σης είναι έγκυρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ψηφο­δέλ­τιο κοι­νό­τη­τας με πλη­θυ­σμό μέχρι 300 κατοί­κους, αν δεν φέρει σταυ­ρό προ­τί­μη­σης ή φέρει περισ­σό­τε­ρους του ενός (1) σταυ­ρούς, είναι ΑΚΥΡΟ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο