Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρήσιμες πληροφορίες για τους ψηφοφόρους

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ έχουν όλοι οι Ελλη­νες πολί­τες που:

α. Εχουν συμπλη­ρώ­σει το 18ο έτος της ηλι­κί­ας τους (δηλα­δή, όσοι έχουν γεν­νη­θεί μέχρι και το έτος 1996). Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών, οι γεν­νη­θέ­ντες το έτος 1997 οι οποί­οι δεν είναι γραμ­μέ­νοι στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους των δήμων (δια­δι­κα­σία που γίνε­ται από 1η έως και το τέλος Φλε­βά­ρη κάθε χρό­νο) δεν θα ψηφί­σουν στις εκλογές.

β. Είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι σε εκλο­γι­κό κατά­λο­γο δήμου της χώρας και δεν έχουν στε­ρη­θεί το εκλο­γι­κό τους δικαίωμα.

Η άσκη­ση του εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος είναι υποχρεωτική.

Εξαι­ρού­νται αυτής της υπο­χρέ­ω­σης όσοι είναι πάνω από εβδο­μή­ντα (70) ετών και όσοι κατά τη μέρα της ψηφο­φο­ρί­ας βρί­σκο­νται στο εξω­τε­ρι­κό. Επί­σης, εξαι­ρού­νται οι ετε­ρο­δη­μό­τες που έχουν γρα­φτεί στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους ετε­ρο­δη­μο­τών, αλλά δεν κατέ­στη δυνα­τή η σύστα­ση ειδι­κού εκλο­γι­κού τμή­μα­τος ετε­ρο­δη­μο­τών, λόγω μη συμπλή­ρω­σης σε όλη την εφε­τεια­κή περι­φέ­ρεια του αριθ­μού των σαρά­ντα (40) του­λά­χι­στον ετε­ρο­δη­μο­τών εκλο­γέ­ων της ίδιας εκλο­γι­κής περιφέρειας.

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Οι ψηφο­φό­ροι προ­σέρ­χο­νται στο εκλο­γι­κό τμή­μα και παρου­σιά­ζο­νται στην εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή, η οποία ανα­γνω­ρί­ζει την ταυ­τό­τη­τά τους και επα­λη­θεύ­ει την εγγρα­φή τους στον εκλο­γι­κό κατά­λο­γο. Η εκτέ­λε­ση του καθή­κο­ντος μέλους της εφο­ρευ­τι­κής επι­τρο­πής είναι υπο­χρε­ω­τι­κή και απαλ­λα­γή δίνε­ται για λόγους υγεί­ας και σε συνεν­νό­η­ση με το δικα­στι­κό αντιπρόσωπο.

Η ανα­γνώ­ρι­ση των εκλο­γέ­ων γίνε­ται είτε με την αστυ­νο­μι­κή τους ταυ­τό­τη­τα (ακό­μα και η «κομ­μέ­νη») ή τη σχε­τι­κή προ­σω­ρι­νή βεβαί­ω­ση της αρμό­διας αρχής ή το δια­βα­τή­ριό τους (έστω κι αν έχει λήξει) ή την άδεια οδή­γη­σης ή το ατο­μι­κό βιβλιά­ριο υγεί­ας όλων των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων. Οι ένστο­λοι ψηφί­ζουν με την υπη­ρε­σια­κή τους ταυτότητα.

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι ανοι­χτά θα είναι για το κοι­νό, το Σάβ­βα­το 24 και την Κυρια­κή 25 Γενά­ρη, τα γρα­φεία Ταυ­το­τή­των των Υπη­ρε­σιών της Αστυ­νο­μί­ας για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των ψηφο­φό­ρων. Ειδι­κό­τε­ρα, το Σάβ­βα­το 24 Γενά­ρη τα γρα­φεία θα λει­τουρ­γή­σουν από τις 8 το πρωί έως τις 6 το από­γευ­μα και την Κυρια­κή των εκλο­γών από τις 7 το πρωί έως τις 7 το από­γευ­μα. Τα γρα­φεία θα εκδί­δουν και θα αντι­κα­θι­στούν ταυ­τό­τη­τες αυθημερόν.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ: Οι ψηφο­φό­ροι που έχουν κατα­θέ­σει σχε­τι­κή αίτη­ση μέχρι τις 31 Οκτώ­βρη του 2014 (και δεν ζήτη­σαν να ξεγρα­φτούν στο μετα­ξύ), ώστε να ψηφί­σουν ως ετε­ρο­δη­μό­τες στον τόπο κατοι­κί­ας τους και όχι στο δήμο στους βασι­κούς κατα­λό­γους του οποί­ου είναι γραμ­μέ­νοι. Στην περί­πτω­ση αυτή, στους βασι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους που είναι γραμ­μέ­νοι, υπάρ­χει η ένδει­ξη «Ε» δίπλα στο όνο­μά τους, πράγ­μα που σημαί­νει ότι δεν μπο­ρούν να ψηφί­σουν στο εκλο­γι­κό τμή­μα στους κατα­λό­γους του οποί­ου υπάρ­χει η ένδει­ξη «Ε». Οι ετε­ρο­δη­μό­τες ψηφί­ζουν σε ειδι­κά εκλο­γι­κά τμή­μα­τα ετε­ρο­δη­μο­τών, αμι­γή ή μεικτά.

Οι ψηφο­φό­ροι που είχαν κάνει εκλο­γι­κή μετα­δη­μό­τευ­ση για να είναι υπο­ψή­φιοι στις τοπι­κές εκλο­γές του Μάη 2014 αλλά δεν έκα­ναν αίτη­ση ώστε να επι­στρέ­ψουν στους δήμους όπου ήταν γραμ­μέ­νοι παλαιό­τε­ρα — ή την έκα­ναν μετά την 31η Οκτώ­βρη — ψηφί­ζουν στο δήμο στον οποίο μετα­δη­μό­τευ­σαν για να είναι υπο­ψή­φιοι στις τοπι­κές εκλογές.

Οι δικα­στι­κοί αντι­πρό­σω­ποι και τα μέλη των εφο­ρευ­τι­κών επι­τρο­πών ψηφί­ζουν στο εκλο­γι­κό τμή­μα στο οποίο ασκούν τα καθή­κο­ντά τους, τους υπο­ψή­φιους της εκλο­γι­κής περι­φέ­ρειας στην οποία υπά­γε­ται το εκλο­γι­κό τμή­μα. Για τους τελευ­ταί­ους γίνε­ται μνεία του γεγο­νό­τος στο βιβλίο πρα­κτι­κών και ανα­γρά­φο­νται τα στοι­χεία τους στο πρω­τό­κολ­λο ψηφοφορίας.

Το στρα­τιω­τι­κό προ­σω­πι­κό (όπως αξιω­μα­τι­κοί, υπα­ξιω­μα­τι­κοί και οπλί­τες) που εκτε­λεί δια­τε­ταγ­μέ­νη υπη­ρε­σία σε δήμο δια­φο­ρε­τι­κό από το δήμο στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους του οποί­ου είναι γραμ­μέ­νο, ψηφί­ζει με βάση ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους στρα­τιω­τι­κών σε εκλο­γι­κό τμή­μα του δήμου όπου εκτε­λεί δια­τε­ταγ­μέ­νη υπηρεσία.

Οι ναυ­τι­κοί που υπη­ρε­τούν σε πλοία με ελλη­νι­κή σημαία και το πλοίο τους βρί­σκε­ται σε λιμά­νι άλλου δήμου από αυτόν στον οποίο είναι γραμ­μέ­νοι, ψηφί­ζουν στο δήμο του λιμα­νιού όπου βρί­σκε­ται το πλοίο, με το ναυ­τι­κό τους φυλ­λά­διο και με βάση ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους ναυ­τι­κών που έχουν συνταχθεί.

Οι κρα­τού­με­νοι, που δεν έχουν στέ­ρη­ση των πολι­τι­κών τους δικαιω­μά­των, ψηφί­ζουν με ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους, μέσα στο κατά­στη­μα κρά­τη­σής τους.

Οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές μπο­ρούν να ψηφί­σουν σε οποιο­δή­πο­τε εκλο­γι­κό τμή­μα της εκλο­γι­κής περι­φέ­ρειας στην οποία είναι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές. Αν ψηφί­σουν στο δήμο στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους του οποί­ου είναι γραμ­μέ­νοι, οφεί­λουν να ψηφί­σουν απο­κλει­στι­κά στο εκλο­γι­κό τμή­μα που είναι γραμμένοι.

Αν κάποιος ψηφο­φό­ρος (και ειδι­κά οι ετε­ρο­δη­μό­τες) δεν έχει μάθει ακό­μα πού ψηφί­ζει πρέ­πει να σπεύ­σει να ανα­ζη­τή­σει άμε­σα το εκλο­γι­κό τμή­μα που θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα, στην ιστο­σε­λί­δα «ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ» (http://www.ypes.gr/Services/eea/eea.htm).

Μέχρι και την Κυρια­κή από τις 9 το πρωί έως τις 5 το από­γευ­μα θα λει­τουρ­γεί η τηλε­φω­νι­κή γραμ­μή του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών (213.136.1500) όπου μπο­ρού­με να μάθου­με πού ψηφίζουμε.

Μάθε που ψηφίζεις!

Αν κάποιος ψηφο­φό­ρος δεν έχει μάθει ακό­μα πού ψηφί­ζει, μπο­ρεί να ανα­ζη­τή­σει το εκλο­γι­κό τμή­μα που θα ασκή­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα, στην ιστο­σε­λί­δα και την τηλε­φω­νι­κή γραμ­μή του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, που θα λει­τουρ­γούν και την ημέ­ρα των εκλογών.

Στην ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κων «ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ» (http://www.ypes.gr/Services/eea/eea.htm) θα ενη­με­ρω­θεί για το εκλο­γι­κό του τμή­μα αφού συμπλη­ρώ­σει τα στοι­χεία που θα του ζητη­θούν. Στη σχε­τι­κή εφαρ­μο­γή οι ψηφο­φό­ροι μπο­ρούν να δουν τη διεύ­θυν­ση του σχο­λεί­ου και χάρ­τη που θα τους διευ­κο­λύ­νει να πάνε στο σημείο.

Μέχρι την Κυρια­κή 25 Γενά­ρη, μέρα της ψηφο­φο­ρί­ας (από τις 9 το πρωί έως τις 5 το από­γευ­μα), θα λει­τουρ­γεί η τηλε­φω­νι­κή γραμ­μή του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών (213.136.1500) όπου μπο­ρού­με να μάθου­με πού ψηφίζουμε.

Προ­σο­χή! Οι ετε­ρο­δη­μό­τες πρέ­πει να μάθουν άμε­σα και έγκαι­ρα πού ψηφίζουν

Όλοι οι ετε­ρο­δη­μό­τες πρέ­πει να ψάξουν να βρουν ΑΜΕΣΑ και ΕΓΚΑΙΡΑ πού ψηφί­ζουν. Υπάρ­χει το εξής σοβα­ρό θέμα:

Εάν δεν έχει συμπλη­ρω­θεί ο αριθ­μός των 40 εκλο­γέ­ων από την ίδια βασι­κή εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια ‑ανε­ξάρ­τη­τα από το εάν έχουν κατα­θέ­σει αίτη­ση μέχρι τις 31 Οκτώ­βρη 2014 και ανε­ξάρ­τη­τα από το εάν ψήφι­σαν ως ετε­ρο­δη­μό­τες στον τόπο κατοι­κί­ας τους στις ευρω­ε­κλο­γές- δεν θα ψηφί­σουν στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της 25ης Ιανουα­ρί­ου στον τόπο κατοι­κί­ας τους, για­τί δεν συστά­θη­κε ειδι­κό εκλο­γι­κό τμή­μα ετεροδημοτών.

Για παρά­δειγ­μα: Κάποιος από την εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια της Ευρυ­τα­νί­ας για να ψηφί­σει στον τόπο που κατοι­κεί ‑για παρά­δειγ­μα στην εφε­τεια­κή περι­φέ­ρεια Εύβοιας που περι­λαμ­βά­νει τους Νομούς Βοιω­τί­ας και Εύβοιας- θα πρέ­πει να έχει συστα­θεί ειδι­κό εκλο­γι­κό τμή­μα Ευρυ­τά­νων εκλο­γέ­ων που κατοι­κούν στους Νομούς Βοιω­τί­ας και Εύβοιας. Εάν δεν έχει συμπλη­ρω­θεί ο αριθ­μός των 40 εκλο­γέ­ων από την Ευρυ­τα­νία, τότε δεν μπο­ρεί να ψηφί­σει στον τόπο κατοι­κί­ας (Βοιω­τία ή Εύβοια), αλλά ψηφί­ζει στην Ευρυ­τα­νία, στο δήμο που είναι εγγεγραμμένος.

Αυτό ισχύ­ει ακό­μα κι αν ψήφι­σε ως ετε­ρο­δη­μό­της στις ευρω­ε­κλο­γές του 2014, για­τί, στις ευρω­ε­κλο­γές όλη η χώρα θεω­ρεί­ται μία ενιαία εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια. Γι’ αυτό υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος, ένας ετε­ρο­δη­μό­της ψηφο­φό­ρος που ψήφι­σε στον τόπο κατοι­κί­ας του στις ευρω­ε­κλο­γές του 2014, τώρα να μην μπο­ρεί να κάνει το ίδιο, παρό­λο που έχει κανο­νι­κά γρα­φτεί τους ειδι­κούς κατα­λό­γους ετεροδημοτών.

Επο­μέ­νως, ειδι­κά οι ετε­ρο­δη­μό­τες ψηφο­φό­ροι πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να επι­σκε­φθούν την ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών «Πού ψηφί­ζω», για να επι­βε­βαιώ­σουν ότι μπο­ρούν να ψηφί­σουν στον τόπο κατοι­κί­ας τους, δια­φο­ρε­τι­κά να προ­γραμ­μα­τί­σουν τη μετά­βα­σή τους στο δήμο, στους βασι­κούς κατα­λό­γους του οποί­ου είναι γραμ­μέ­νοι, ώστε να μη χαθεί καμία «κόκ­κι­νη» ψήφος.

Ανοι­χτά για ταυ­τό­τη­τες τα γρα­φεία της αστυνομίας

Ανοι­κτά θα είναι για το κοι­νό, σήμε­ρα Σάβ­βα­το και αύριο Κυρια­κή, τα γρα­φεία Ταυ­το­τή­των των Υπη­ρε­σιών της Αστυ­νο­μί­ας για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των ψηφοφόρων.

  • Σήμε­ρα Σάβ­βα­το θα λει­τουρ­γή­σουν από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

  • Αύριο Κυρια­κή θα λει­τουρ­γή­σουν από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

Οι ταυ­τό­τη­τες θα εκδί­δο­νται αυθη­με­ρόν, ακό­μα και την ημέ­ρα της ψηφο­φο­ρί­ας, εφό­σον προ­σκο­μι­στούν τα απα­ραί­τη­τα δικαιολογητικά.

Επί­σης, το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο θα είναι ανοι­κτές οι υπη­ρε­σί­ες των Δήμων που εμπλέ­κο­νται στην εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία, προ­κει­μέ­νου να εξυ­πη­ρε­τη­θούν οι ψηφο­φό­ροι και οι αντι­πρό­σω­ποι των δικα­στι­κών αρχών.

Πηγές: Ριζο­σπά­στης και 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο