Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρήσιμες πληροφορίες για τους ψηφοφόρους

Η προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δος για τις εκλο­γές στις 25 Γενά­ρη του 2015 ξεκί­νη­σε και επι­σή­μως στις 31 Δεκέμ­βρη 2014, με τη θυρο­κόλ­λη­ση του σχε­τι­κού Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος στη Βουλή.

Σύμ­φω­να με την εγκύ­κλιο του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών για την προ­κή­ρυ­ξη των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών και τις υπό­λοι­πες σχε­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις του ισχύ­ουν τα εξής:

Για τους ετε­ρο­δη­μό­τες: Δικαί­ω­μα να ψηφί­σουν στον τόπο δια­μο­νής τους έχουν όσοι είναι ήδη εγγε­γραμ­μέ­νοι στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους και όσοι υπέ­βα­λαν σχε­τι­κή αίτη­ση μέχρι τις 31 Οκτώ­βρη 2014. Αντί­θε­τα, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου, όσοι υπέ­βα­λαν αίτη­ση μετά την ημε­ρο­μη­νία αυτή θα πρέ­πει να ψηφί­σουν εκεί που ήταν έως τώρα εγγεγραμμένοι.

Για τους κατοί­κους του εξω­τε­ρι­κού: Για τους κατοί­κους του εξω­τε­ρι­κού, αλλά και όσους θα είναι εκτός χώρας τη μέρα των εκλο­γών δεν προ­βλέ­πε­ται τρό­πος άσκη­σης του εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος από το σημείο που θα βρί­σκο­νται. Ψηφί­ζουν απο­κλει­στι­κά στην Ελλά­δα και στο δήμο του οποί­ου στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους είναι εγγεγραμμένοι.

Για τους στρα­τιω­τι­κούς και τους εργα­ζό­με­νους στα Σώμα­τα Ασφα­λεί­ας: Οι στρα­τιω­τι­κοί και οι εργα­ζό­με­νοι στα Σώμα­τα Ασφα­λεί­ας που υπη­ρε­τούν σε τόπο δια­φο­ρε­τι­κό από αυτόν στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους του οποί­ου είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι, ψηφί­ζουν στον τόπο όπου υπη­ρε­τούν, μετά από εγγρα­φή τους σε ειδι­κούς εκλο­γι­κούς καταλόγους.

Για τους νέους εκλο­γείς: Με την απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και με επί­κλη­ση προ­σχη­μα­τι­κών «νομι­κών αδυ­να­μιών», απο­κλεί­στη­καν από τη συμ­με­το­χή τους στις εκλο­γές της 25ης Ιανουα­ρί­ου οι γεν­νη­θέ­ντες το 1997 νέοι εκλο­γείς (περί­που 100.000 άτο­μα), καθώς, παρό­τι από την 1/1/2015 απέ­κτη­σαν δικαί­ω­μα ψήφου, η κυβέρ­νη­ση δεν δέχθη­κε να λάβει τα ανα­γκαία μέτρα (όπως αυτά υπο­δεί­χθη­καν τεκ­μη­ριω­μέ­να και από τις παρεμ­βά­σεις του ΚΚΕ) προ­κει­μέ­νου να εγγρα­φούν στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους. Το ΚΚΕ διεκ­δι­κεί να δια­σφα­λι­σθεί άμε­σα το δικαί­ω­μα ψήφου των συγκε­κρι­μέ­νων εκλογέων.

Κατά τα άλλα, με τα τωρι­νά δεδο­μέ­να, εγγε­γραμ­μέ­νοι στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους με δικαί­ω­μα ψήφου είναι όλοι όσοι έχουν γεν­νη­θεί μέχρι και τις 31/12/1996.

Οι εκλο­γι­κές προ­θε­σμί­ες που «τρέ­χουν»

Σε ό,τι αφο­ρά την ίδια την εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία, μέχρι τις 25 Γενά­ρη, οι κυριό­τε­ρες εκλο­γι­κές προ­θε­σμί­ες που απο­μέ­νουν είναι οι εξής:

12 Γενά­ρη

Λήγει η προ­θε­σμία των (12) δώδε­κα ημε­ρών από την έναρ­ξη της προ­ε­κλο­γι­κής περιό­δου για την επί­δο­ση στον εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου των δηλώ­σε­ων για την κατάρ­τι­ση των συν­δυα­σμών των κομ­μά­των (των υπο­ψη­φί­ων σε όλες τις εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες της χώρας) και των βου­λευ­τών Επικρατείας.

14 Γενά­ρη

Ανα­κή­ρυ­ξη των συν­δυα­σμών των κομ­μά­των από το Α’ Τμή­μα του Αρεί­ου Πάγου.

16 Γενά­ρη

Λήγει η προ­θε­σμία των (8) οκτώ πλή­ρων ημε­ρών, ΠΡΙΝ από τη μέρα των εκλο­γών για την παρά­δο­ση από τα κόμ­μα­τα στους αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χες της περι­φε­ρεια­κής ενό­τη­τας της έδρας κάθε νομού των ψηφο­δελ­τί­ων για τα κοι­νά εκλο­γι­κά τμή­μα­τα των εκλο­γι­κών περιφερειών.

18 Γενά­ρη

Λήγει η προ­θε­σμία των (6) έξι πλή­ρων ημε­ρών, ΠΡΙΝ από τη μέρα των εκλο­γών για την παρά­δο­ση από τα κόμ­μα­τα στους αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χες της περι­φε­ρεια­κής ενό­τη­τας της έδρας κάθε νομού των ψηφο­δελ­τί­ων για τα ειδι­κά εκλο­γι­κά τμή­μα­τα των ετεροδημοτών.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο