Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρήστος Μαλτέζος — 100 χρόνια από την ίδρυση της ΟΚΝΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

Με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από την ίδρυ­ση της Ομο­σπον­δί­ας Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών Ελλά­δας (28 Νοεμ­βρί­ου 1922), η ΚΝΕ επι­διώ­κει με πολύ­μορ­φο τρό­πο να «φωτί­σει» γνω­στές και άγνω­στες πλευ­ρές της ηρω­ι­κής δρά­σης της ΟΚΝΕ.

Με σει­ρά ολι­γό­λε­πτων βίντεο για ορι­σμέ­νες από τις πιο ένδο­ξες μορ­φές του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος στη χώρα μας, που «ανδρώ­θη­καν» στην ΟΚΝΕ, όπως ο Χρή­στος Μαλ­τέ­ζος, η Ηλέ­κτρα Απο­στό­λου, ο Νίκος Ζαχα­ριά­δης, ο Άρης Βελου­χιώ­της, ο Νίκος Μπε­λο­γιάν­νης, τιμά­ει τους χιλιά­δες «επώ­νυ­μους» και «ανώ­νυ­μους» ΟΚΝί­τες, όλους εκεί­νους που με τη στά­ση τους, την πίστη τους στο δίκιο του λαού, την αυτο­θυ­σία τους, έδει­ξαν ότι ακό­μα και όταν τα εμπό­δια μοιά­ζουν αξε­πέ­ρα­στα, η οργα­νω­μέ­νη, επα­να­στα­τι­κή πάλη μπο­ρεί να τα υπερνικήσει.

Οι ήρω­ες της ΟΚΝΕ στά­θη­καν ανυ­πο­χώ­ρη­τοι, για­τί δια­παι­δα­γω­γή­θη­καν από το ΚΚΕ με τα ιδα­νι­κά και τις αξί­ες του οργα­νω­μέ­νου αγώ­να, στην πάλη για μια κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρωπο.

«Παρα­λαμ­βά­νου­με τη σκυ­τά­λη ενός ολό­κλη­ρου αιώ­να αγώ­νων και θυσιών του ΚΚΕ, συνε­χί­ζο­ντας στη δια­δρο­μή που χάρα­ξαν…», δια­βε­βαιώ­νει η ΚΝΕ, δημο­σιο­ποιώ­ντας το πρώ­το βίντεο που αφο­ρά τον Χρή­στο Μαλ­τέ­ζο που έμει­νε αλύ­γι­στος μέχρι το τέλος παρά τα φρι­κτά βασανιστήρια.

Η ΚΝΕ ευχα­ρι­στεί τον ηθο­ποιό Μάκη Παπα­δη­μη­τρί­ου, που χάρι­σε τη φωνή του, στην ηχο­γρά­φη­ση του 1ου βίντεο της σει­ράς για τους ήρω­ες της ΟΚΝΕ.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο