Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρίσμα

Ένα νέο ακρο­δε­ξιό μόρ­φω­μα «φιγου­ρά­ρει» τις τελευ­ταί­ες μέρες, έχο­ντας λάβει μάλι­στα και το «χρί­σμα» από τον κατα­δι­κα­σμέ­νο ναζι­στή Κασι­διά­ρη. Πρό­κει­ται για τους «Σπαρ­τιά­τες» (ευφά­ντα­στο…), με τους οποί­ους δεν θα είχε νόη­μα να ασχο­λη­θεί κανείς, αν δεν υπήρ­χε μια λεπτο­μέ­ρεια άκρως διδα­κτι­κή. «Αρχη­γός» του μορ­φώ­μα­τος αυτού είναι ο Βασί­λης Στί­γκας, εκλε­κτός του Κασι­διά­ρη. «Και λοι­πόν;», θα ανα­ρω­τη­θεί κανείς. Ο Β. Στί­γκας δεν είναι παντε­λώς άγνω­στος, καθώς το 2019 ήταν υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής και ευρω­βου­λευ­τής με το κόμ­μα του «λαγού» Β. Λεβέ­ντη και της Ένω­σης Κεντρώ­ων. Το πώς από υπο­ψή­φιος σε ένα γρα­φι­κό κόμ­μα έφτα­σε να έχει τη στή­ρι­ξη ενός κατα­δι­κα­σμέ­νου έγκλει­στου ναζι­στή γεν­νά ερω­τή­μα­τα. Είναι ωστό­σο ενδει­κτι­κό τού τι ρόλους ανα­λαμ­βά­νουν τα λεγό­με­να «μικρά κόμ­μα­τα» και ποιον τελι­κά ενι­σχύ­ει η ψήφος σε αυτά, στο πλαί­σιο ενός δήθεν «αντι­συ­στη­μι­σμού», που απο­δει­κνύ­ε­ται καρα­μπι­νά­τος συστη­μι­σμός και αξιο­ποιεί­ται σε βάρος του λαού. Δεν είναι άλλω­στε η πρώ­τη φορά που πολι­τευ­τές τέτοιων απο-κομ­μά­των παίρ­νουν μετα­γρα­φές, ιδρύ­ουν νέα κόμ­μα­τα — ανα­χώ­μα­τα, για να εγκλω­βί­ζε­ται η λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια από την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή σε κανά­λια παντε­λώς ακίν­δυ­να για το σύστη­μα, επι­ζή­μια όμως για τον λαό.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο