Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σου — Ενίσχυσε το Ατέχνως

Ακο­λου­θώ­ντας τις βασι­κές αρχές δημιουρ­γί­ας, αντλού­με δύνα­μη από την εμπι­στο­σύ­νη σας, παρα­μέ­νου­με ανό­μοια­στοι, στα­θε­ροί, συνε­χί­ζου­με δυνατοί.

Έπει­τα από πέντε χρό­νια μάχι­μης παρου­σί­ας έχουν δημιουρ­γη­θεί νέες ανά­γκες, νέες απαι­τή­σεις. Χρεια­ζό­μα­στε και τη βοή­θειά σας για να συνε­χί­σου­με. Μπο­ρεί­τε να συν­δρά­με­τε οικο­νο­μι­κά στην προσπάθεια.

✔️  Μέσω τρα­πε­ζι­κού λογαριασμού:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

  • Αριθ­μός Λογα­ρια­σμού: 128/003889–07
  • IBAN GR7601101280000012800388907

(ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ)

Για να λάβε­τε τη νόμι­μη από­δει­ξη επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας στο [email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο