«Χρησιμοποιεί το ψευδώνυμον “Τσίρκας Στρατής”» (Στοιχεία από το φάκελο της Ασφάλειας)

Στοι­χεία από τον απόρ­ρη­το φάκε­λο κοι­νω­νι­κών φρο­νη­μά­των του συγ­γρα­φέα της τρι­λο­γί­ας «Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες», Στρα­τή Τσίρ­κα, που δια­σώ­θη­κε από την κατα­στρο­φή τους τον Αύγου­στο 1989, φέρ­νει σήμε­ρα στο φως της δημο­σιό­τη­τας η Νατάσ­σα Δομνά­κη και το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων. Πλη­ρο­φο­ρία      Αυτήν την στιγ­μήν (ώρα 10) μοί παρε­σχέ­θη η κάτω­θι πλη­ρο­φο­ρία:        Την 6/9/ 54 … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «Χρη­σι­μο­ποιεί το ψευ­δώ­νυ­μον “Τσίρ­κας Στρα­τής”» (Στοι­χεία από το φάκε­λο της Ασφά­λειας).