Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χριστούγεννα: Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

«Στέ­λιος Καζαντζίδης‑η ζωή του όλη» στο Κέντρο Πολι­τι­σμού «Ελλη­νι­κός Κόσμος»

Μετά το πολύ επι­τυ­χη­μέ­νο «Σμύρ­νη μου αγα­πη­μέ­νη», η Μιμή Ντε­νί­ση επέ­λε­ξε να σκη­νο­θε­τή­σει ένα έργο-ανα­φο­ρά στον «μύθο» του μεγά­λου Έλλη­να τρα­γου­δι­στή και στη ζωή των μου­σι­κών της επο­χής του. Η ίδια, μάλι­στα, υπο­γρά­φει μαζί με την Κων­στα­ντί­να Για­χα­λή το κεί­με­νο της παρά­στα­σης με τίτλο «Στέ­λιος Καζαντζίδης‑η ζωή του όλη», η οποία ανε­βαί­νει από τις 25 Δεκεμ­βρί­ου στο «Θέα­τρον» του Κέντρου Πολι­τι­σμού «Ελλη­νι­κός Κόσμος» (Πει­ραιώς 254). Η παρά­στα­ση επι­χει­ρεί να ξεδι­πλώ­σει την πορεία της ζωής του μεγά­λου τρα­γου­δι­στή, με μία μυθι­στο­ρη­μα­τι­κή αφή­γη­ση μέσα από τα μάτια των δικών του ανθρώ­πων. Συμ­με­τέ­χουν ο Αντώ­νης Λου­δά­ρος, η Ελι­σά­βετ Κων­στα­ντι­νί­δου, ο Δημή­τρης Στα­ρό­βας, ο Ηλί­ας Μελέ­της, η Νίκη Παλ­λη­κα­ρά­κη, η Νεφέ­λη Ορφα­νού κ.ά. Στις 20:00. Εισι­τή­ρια από 12 έως 40 ευρώ.

Ο «Μισάν­θρω­πος» στο Θησεί­ον, ένα Θέα­τρο για τις Τέχνες

Mία δια­σκευή πάνω στο κλα­σι­κό έργο του Μολιέ­ρου, σε νέα μετά­φρα­ση του Νίκου Ζιώ­γα. Στο Θησεί­ον, ένα Θέα­τρο για τις Τέχνες, ο «Μισάν­θρω­πος» υπο­δέ­χε­ται το κοι­νό σε ένα «ανοι­χτό» σαλό­νι. Σε ένα παι­χνί­δι ανά­με­σα στη φαι­νο­με­νι­κό­τη­τα και την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, οι χαρα­κτή­ρες του έργου, μέσα από τα προ­φίλ τους, ποστά­ρουν βίντεο, ποι­ή­μα­τα, φωτο­γρα­φί­ες και παρου­σιά­ζο­νται στους θεα­τές, οι οποί­οι με τη σει­ρά τους μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποιούν το κινη­τό τους κάνο­ντας like, comment, φωτο­γρα­φί­ζο­ντας κ.λπ. Σκη­νο­θε­σία — Μου­σι­κή: Σταύ­ρος Γιαν­νου­λά­δης. Θησεί­ον, ένα Θέα­τρο για τις Τέχνες (Τουρ­να­βί­του 7, Θησείο). Εισι­τή­ρια 12 ευρώ (γενι­κή είσο­δο), 10 ευρώ (μειω­μέ­νο).

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το τελευ­ταίο σημείωμα

Θέμα της ται­νί­ας είναι η εκτέ­λε­ση από τους Γερ­μα­νούς των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, την 1η Μάη 1944. Ο Παντε­λής Βούλ­γα­ρης μετα­φέ­ρει το κοι­νό στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Χαϊ­δα­ρί­ου το διά­στη­μα πριν από την Πρω­το­μα­γιά του ’44, παρου­σιά­ζο­ντας ανθρώ­πους και γεγο­νό­τα, με κεντρι­κό πρό­σω­πο τον 34χρονο ήρωα κομ­μου­νι­στή Ναπο­λέ­ο­ντα Σουκατζίδη.

«Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς»

Μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα ται­νία του Ραούλ Πεκ «Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς». Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Δηλα­δή την περί­ο­δο που ο Καρλ Μαρξ γνω­ρί­ζε­ται με τον Φρί­ντριχ Ένγκελς και ξεκι­νούν μαζί την κοι­νή τους πορεία, που πρό­σφε­ρε στο εργα­τι­κό κίνη­μα το θεω­ρη­τι­κό και πολι­τι­κό θεμέ­λιο του επι­στη­μο­νι­κού σοσιαλισμού.

Η «Χαμέ­νη Λεω­φό­ρος του Ελλη­νι­κού Σινε­μά» επι­στρέ­φει στο Άστορ

Έπει­τα από μία επι­τυ­χη­μέ­νη περ­σι­νή σει­ρά προ­βο­λών, η Χαμέ­νη Λεω­φό­ρος του Ελλη­νι­κού Σινε­μά, η ιδιό­τυ­πη κινη­μα­το­γρα­φι­κή λέσχη της Ένω­σης Σκη­νο­θε­τών-Παρα­γω­γών Ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου (ΕΣΠΕΚ), επι­στρέ­φει στον κινη­μα­το­γρά­φο Άστορ. Με δεδο­μέ­νη την αισθη­τι­κή επι­λο­γή, οι ται­νί­ες που προ­βάλ­λο­νται να συν­δυά­ζουν «το κλασ­σι­κό με το μετα­μο­ντέρ­νο, το περι­θω­ρια­κό με το ποπ και το ιερό με το βέβη­λο», η «Χαμέ­νη Λεω­φό­ρος» υπό­σχε­ται να συστή­σει στους σινε­φίλ παρα­γνω­ρι­σμέ­νες αλλά σπου­δαί­ες ται­νί­ες του ελλη­νι­κού σινε­μά. Ανή­με­ρα τα Χρι­στού­γεν­να θα προ­βλη­θούν «Ο Θάνα­τος του Αλέ­ξαν­δρου» του Δημή­τρη Κολ­λά­του (19:00), η «Ανοι­χτή Επι­στο­λή» του Γιώρ­γου Στα­μπου­λό­που­λου (20:45) και το «Μέχρι το Πλοίο» του Αλέ­ξη Δαμιανού(22:30). Τις ται­νί­ες θα συστή­σουν στο κοι­νό η Αρα­σέ­λη Λεμού και ο Γιώρ­γος Φουρ­τού­νης. Κινη­μα­το­γρά­φος Άστορ (Στα­δί­ου 28).Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 5 ευρώ ανά προ­βο­λή, 8 ευρώ ημε­ρή­σιο εισιτήριο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο