Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Χριστούγεννα στον Πειραιά»

Το Πει­ραϊ­κό Φωνη­τι­κό Σύνο­λο Libro Coro και η Ανθή Γου­ρου­ντή ετοί­μα­σαν ένα εορ­τα­στι­κό πρό­γραμ­μα, με τίτλο «Χρι­στού­γεν­να στον Πει­ραιά», που θα παρου­σια­στεί στον Πει­ραϊ­κό Δημο­τι­κό Κινη­μα­το­γρά­φο «ΣΙΝΕΑΚ» την Κυρια­κή 17 Δεκέμ­βρη και ώρα 11.30 π.μ., για να συμ­με­τά­σχουν με αυτό τον τρό­πο στις εορ­τα­στι­κές εκδη­λώ­σεις της πόλης τους.

Μια «πει­ραγ­μέ­νη» χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη συναυ­λία με κλα­σι­κά αλλά και απρό­βλε­πτα τρα­γού­δια γύρω από την αγά­πη, το φως, την ελπί­δα. Στη συναυ­λία θα ακου­στούν από μεσαιω­νι­κοί ύμνοι, μελω­δί­ες από μιού­ζι­καλ, κινη­μα­το­γρα­φι­κές ται­νί­ες και mangaanime έως λυρι­κές άριες, ελλη­νι­κά τρα­γού­δια και… από­σπα­σμα λει­τουρ­γί­ας με κρου­στά από το Κογκό!

Στο εορ­τα­στι­κό αυτό πρό­γραμ­μα συμ­με­τέ­χουν οι σολίστ Βανέσ­σα Καλ­κά­νη και Κλε­ο­πά­τρα Παπα­χει­μώ­να, οι Πει­ραιώ­τες ηθο­ποιοί — ερμη­νευ­τές Χρή­στος Γερο­ντί­δης και Μικα­έ­λα Δανά και η Ορχή­στρα Εγχόρ­δων Νέων Πει­ραιά της δια­κε­κρι­μέ­νης βιο­λο­νί­στριας Σταυ­ρού­λας Μέντη.

Τιμη­τι­κή συμ­με­το­χή ο διε­θνούς φήμης τενό­ρος Κων­στα­ντί­νος Παλια­τσά­ρας. Το σαρα­ντα­με­λές Πει­ραϊ­κό Φωνη­τι­κό Σύνο­λο Libro Coro διευ­θύ­νει η Ανθή Γου­ρου­ντή, που έχει κάνει και την επι­μέ­λεια της εκδήλωσης.

Προ­πώ­λη­ση εισι­τη­ρί­ων: Cava Nostra Cafe Snak BarΜπου­μπου­λί­νας 29, Πει­ραιάς (τηλ. 210.4297.226). Κατά­στη­μα «Μπού­μπου­λης» Παλα­μη­δί­ου 17β και Μαυ­ρο­μι­χά­λη, Πει­ραιάς (τηλ. 210.4220.290).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο