Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χριστούγεννα συντροφιά με τις εκδόσεις της «Σύγχρονης Εποχής»

Οι δια­κο­πές των Χρι­στου­γέν­νων προ­σφέ­ρο­νται πάντα για διά­βα­σμα και μελέ­τη. Απο­τε­λούν μια καλή ευκαι­ρία για την ενί­σχυ­ση του ιδε­ο­λο­γι­κού — πολι­τι­κού οπλο­στα­σί­ου και την εμβά­θυν­ση της σκέ­ψης και του προ­βλη­μα­τι­σμού των κομ­μου­νι­στών. Η επα­φή του ανα­γνώ­στη με την επα­να­στα­τι­κή θεω­ρία απο­τε­λεί, άλλω­στε, όρο και προ­ϋ­πό­θε­ση για την επα­να­στα­τι­κή δρά­ση, για την απο­τε­λε­σμα­τι­κή διε­ξα­γω­γή της ταξι­κής πάλης και την καθο­δή­γη­ση του αγώ­να για την ανα­τρο­πή του καπι­τα­λι­σμού. Υπη­ρε­τώ­ντας αυτόν το στό­χο, η «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» προ­χω­ρά σε μια σει­ρά εκδό­σε­ων που εκτεί­νο­νται σε μια ευρεία γκά­μα θεμα­το­λο­γί­ας. Παρου­σιά­ζου­με κάποιες από αυτές τις εκδόσεις.

Μελετώντας τα έργα των θεμελιωτών της επαναστατικής θεωρίας

Με αφορ­μή μια σει­ρά από σημα­ντι­κές επε­τεί­ους των τελευ­ταί­ων χρό­νων, όπως η συμπλή­ρω­ση 200 χρό­νων από τη γέν­νη­ση του Καρλ Μαρξ (το 1818) και του Φρ. Ενγκελς (το 1820), των 150 χρό­νων από την γέν­νη­ση του Β.Ι. Λένιν (το 1870) καθώς των 150 χρό­νων από την πρώ­τη έκδο­ση του πρώ­του τόμου του «Κεφα­λαί­ου» (το 1867), η «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» συνε­χί­ζει την καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή της στη διά­δο­ση του μαρ­ξι­σμού — λενινισμού.

Με το βιβλίο «Καρλ Μαρξ, Φρί­ντριχ Ενγκελς. Αλλη­λο­γρα­φία για το Κεφά­λαιο (Τόμος Α’)» μετα­φρά­ζε­ται και εκδί­δε­ται για πρώ­τη φορά στα Ελλη­νι­κά εκεί­νο το μέρος της αλλη­λο­γρα­φί­ας των Μαρξ και Ενγκελς που συν­δέ­ε­ται με τη συγ­γρα­φή και έκδο­ση του «Κεφα­λαί­ου». Έτσι, για πρώ­τη φορά είναι δια­θέ­σι­μη στην ελλη­νι­κή γλώσ­σα η αλλη­λο­γρα­φία στην οποία απο­τυ­πώ­νε­ται το «εργα­στή­ρι» της παρα­γω­γής του «πιο σημα­ντι­κού βιβλί­ου για τους εργά­τες», όπως το χαρα­κτή­ρι­ζε ο Ένγκελς. Οι επι­στο­λές ή τα απο­σπά­σμα­τα επι­στο­λών που περι­λαμ­βά­νο­νται στην έκδο­ση φωτί­ζουν σημα­ντι­κές πλευ­ρές του «Κεφα­λαί­ου» και της αντι­πα­ρά­θε­σης γύρω από αυτό, ενώ ανα­δει­κνύ­ουν την πορεία της σκέ­ψης των Μαρξ και Ένγκελς κατά τη συγ­γρα­φή και επι­μέ­λεια του υλι­κού των τριών τόμων του «Κεφα­λαί­ου».

Η συλ­λο­γή «Ο “Μαύ­ρος”. Ανα­μνή­σεις για τον Καρλ Μαρξ» παρου­σιά­ζει ανά­γλυ­φα ‑μέσα από μονα­δι­κές διη­γή­σεις στε­νών φίλων, συνα­γω­νι­στών και μελών της οικο­γέ­νειας του Μαρξ, καθώς και από πλού­σιο φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό- τη ζωή, το έργο και τη δρά­ση του μεγά­λου επα­να­στά­τη θεω­ρη­τι­κού. Ο ανα­γνώ­στης θα γνω­ρί­σει από κοντά πλευ­ρές του απα­ρά­μιλ­λου θεω­ρη­τι­κού και πολι­τι­κού έργου, αλλά και των δύσκο­λων συν­θη­κών ζωής του Μαρξ. Θα γνω­ρί­σει επί­σης πλευ­ρές του χαρα­κτή­ρα του: Την ακού­ρα­στη δύνα­μη, το πηγαίο χιού­μορ και, πάνω απ’ όλα, την αδά­μα­στη θέλη­ση και το σθέ­νος του ένθερ­μου επα­να­στά­τη που άνοι­ξε το δρό­μο στο προ­λε­τα­ριά­το και θεμε­λί­ω­σε σε επι­στη­μο­νι­κές βάσεις την πάλη του για τον σοσια­λι­σμό — κομμουνισμό.

Η συλ­λο­γή κει­μέ­νων του Λένιν με τίτλο «Για τον Μαρξ και τον μαρ­ξι­σμό» απο­τε­λεί ένα πολύ­τι­μο βιβλίο για τον ανα­γνώ­στη που στο­χεύ­ει σε μια εισα­γω­γή στο σύνο­λο της μαρ­ξι­στι­κής θεω­ρί­ας. Σε αυτήν την έκδο­ση, που απο­τε­λεί συνο­πτι­κή παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας του Μαρξ μαζί με ορι­σμέ­να βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία, παρου­σιά­ζο­νται οι τρεις πηγές πάνω στις οποί­ες θεμε­λιώ­θη­κε ο μαρ­ξι­σμός (γαλ­λι­κός σοσια­λι­σμός, γερ­μα­νι­κή ιδε­ο­λο­γία, αγγλι­κή οικο­νο­μία) και τα τρία συστα­τι­κά του μέρη: Δια­λε­κτι­κός και ιστο­ρι­κός υλι­σμός, μαρ­ξι­στι­κή πολι­τι­κή οικο­νο­μία και επι­στη­μο­νι­κός σοσιαλισμός.

Αντλώντας δύναμη και διδάγματα από τη μελέτη της Ιστορίας

Η πολύ­μορ­φη δρα­στη­ριό­τη­τα, που ανα­πτύ­χθη­κε όλη την προη­γού­με­νη πεντα­ε­τία και αφο­ρού­σε τη συμπλή­ρω­ση 100 χρό­νων από την ίδρυ­ση του ΚΚΕ, μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει εφαλ­τή­ριο για κάθε κομ­μου­νι­στή, για κάθε φίλο του ΚΚΕ να προ­σεγ­γί­σει τα πολύ­τι­μα συμπε­ρά­σμα­τα που προ­κύ­πτουν από την επι­στη­μο­νι­κή μελέ­τη της Ιστο­ρί­ας του Κόμ­μα­τος και του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινήματος.

Οι τέσ­σε­ρις τόμοι του Δοκι­μί­ου Ιστο­ρί­ας του ΚΚΕ, που πρέ­πει να βρί­σκο­νται στη βιβλιο­θή­κη κάθε κομ­μου­νι­στή, απο­τε­λούν σημα­ντι­κό εφό­διο καθώς σε αυτούς συμπυ­κνώ­νε­ται η πεί­ρα σχε­δόν μισού αιώ­να από την πορεία του ΚΚΕ, αλλά και του Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κού Κινή­μα­τος, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων κρί­σι­μων περιό­δων και καμπών της ταξι­κής πάλης. Στους τέσ­σε­ρις αυτούς τόμους ανα­δει­κνύ­ο­νται τα βασι­κά ζητή­μα­τα, οι δυσκο­λί­ες, οι πολύ­μορ­φες πιέ­σεις (εσω­τε­ρι­κές και εξω­τε­ρι­κές), τα προ­βλή­μα­τα, αλλά και οι προ­ο­πτι­κές που τέθη­καν δια­χρο­νι­κά ενώ­πιον του Κόμ­μα­τος και πώς τα αντι­με­τώ­πι­σε. Ανα­δει­κνύ­ο­νται, επί­σης, οι μέθο­δοι που επι­στρά­τευε κάθε φορά ο ταξι­κός αντί­πα­λος, οι αστι­κές δυνά­μεις ‑ντό­πιες και ξένες- για να αντι­με­τω­πί­σουν το εργα­τι­κό — κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα, άλλο­τε με το μαστί­γιο και άλλο­τε με το καρό­το, άλλο­τε με την κατα­στο­λή και άλλο­τε με την ενσω­μά­τω­ση. Ανα­δει­κνύ­ε­ται το πραγ­μα­τι­κό πρό­σω­πο της αστι­κής εξου­σί­ας, ανε­ξάρ­τη­τα από τη μορ­φή της.

Το Λεύ­κω­μα της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής με θέμα την επέ­τειο των 75 χρό­νων από την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας και τη σύγκρου­ση του Δεκέμ­βρη του 1944 είναι μια έκδο­ση τιμής και μνή­μης στους αγω­νι­στές του ΚΚΕ και του λαού μας, που προ­σφέ­ρε­ται για χρή­σι­μα διδάγ­μα­τα. Για πρώ­τη φορά δε έρχο­νται στο φως ντο­κου­μέ­ντα εκεί­νης της περιόδου.

Η έκδο­ση των πρα­κτι­κών της 18ης Ολο­μέ­λειας της ΚΕ, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο διά­στη­μα 24 Ιού­νη έως 2 Ιού­λη 1973, ανα­δει­κνύ­ει την ιδιαί­τε­ρη σημα­σία του συγκε­κρι­μέ­νου κομ­μα­τι­κού Σώμα­τος. Σε αυτό εκτι­μή­θη­κε η κατά­στα­ση στην Ελλά­δα τη συγκε­κρι­μέ­νη περί­ο­δο, ενώ πέρα από τον απο­λο­γι­σμό δρά­σης του αντι­δι­κτα­το­ρι­κού αγώ­να, γίνε­ται φανε­ρός ο προ­βλη­μα­τι­σμός και ο προ­σα­να­το­λι­σμός για την ανα­γκαιό­τη­τα μετα­φο­ράς της καθο­δή­γη­σης του Κόμ­μα­τος στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας, απο­τυ­πώ­νε­ται η πεί­ρα και τα κρι­τι­κά συμπε­ρά­σμα­τα από τη σκλη­ρή προ­σπά­θεια του Κόμ­μα­τος να αντι­με­τω­πί­σει τις ανά­γκες της παρά­νο­μης δου­λειάς στην Ελλά­δα, τις αλλε­πάλ­λη­λες συλ­λή­ψεις στε­λε­χών και μελών του. Παράλ­λη­λα, στην έκδο­ση ανα­δει­κνύ­ε­ται το βασι­κό καθή­κον, που αφο­ρού­σε στην τελι­κή επε­ξερ­γα­σία των Θέσε­ων της ΚΕ, του Σχε­δί­ου Προ­γράμ­μα­τος και Κατα­στα­τι­κού για το 9ο Συνέ­δριο (1973), που συγκλή­θη­κε σχε­δόν 5 χρό­νια μετά από τη 12η Ολο­μέ­λεια του 1968 και 12 χρό­νια μετά από το 8ο Συνέ­δριο (1961).

Έκδοση του ιστορικού βιβλίου «Η Ευρώπη στο προσκήνιο.
Η γέννηση του καπιταλισμού από το 15ο έως το 17ο αιώνα»

Αυτό το πολύ ενδια­φέ­ρον βιβλίο, το οποίο είναι εμπλου­τι­σμέ­νο με πολ­λές εικό­νες και τεκ­μή­ρια της επο­χής, κατα­πιά­νε­ται με τη γέν­νη­ση του καπι­τα­λι­στι­κού κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κού συστή­μα­τος μέσα από τη μήτρα της ευρω­παϊ­κής φεου­δαρ­χι­κής κοι­νω­νί­ας. Με ιδιαί­τε­ρη λογο­τε­χνι­κή ικα­νό­τη­τα, ο συγ­γρα­φέ­ας θέτει μια σει­ρά από ερω­τή­μα­τα, ανα­δει­κνύ­ο­ντας κατά την απά­ντη­σή τους ουσια­στι­κές πλευ­ρές της κοι­νω­νι­κής εξέλιξης:

Πώς δημιουρ­γή­θη­καν ‑κατά τον λεγό­με­νο Μεσαί­ω­να- και ανα­πτύ­χθη­καν στα­δια­κά τα φύτρα του καπι­τα­λι­σμού στην Ευρώ­πη; Για­τί ο νέος τρό­πος οργά­νω­σης της κοι­νω­νί­ας ανα­πτύ­χθη­κε για πρώ­τη φορά στην Ευρώ­πη και όχι σε άλλα μέρη, όπως η Κίνα, ο πολι­τι­σμός της οποί­ας προη­γή­θη­κε κατά 1.500 χρό­νια του ευρω­παϊ­κού; Για­τί τα πρώ­τα αστι­κά κρά­τη ήταν η Ολλαν­δία και η Αγγλία; Πώς προ­σαρ­μό­στη­κε στα­δια­κά η πολι­τι­κή, πολι­τι­σμι­κή, δια­νοη­τι­κή και θρη­σκευ­τι­κή ζωή της Ευρώ­πης ως συνέ­πεια της ανά­πτυ­ξης των νέων κοι­νω­νι­κών σχέ­σε­ων στην παρα­γω­γι­κή διαδικασία;

Ο 5ος τόμος των «Απάντων» του Ι. Β. Στάλιν

Η «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» συνε­χί­ζει τη στα­δια­κή έκδο­ση των τόμων των «Απά­ντων» του Ι. Β. Στά­λιν. Τα κεί­με­να που περι­λαμ­βά­νο­νται σε όλη τη σει­ρά συμ­βάλ­λουν ουσια­στι­κά στην εμβά­θυν­ση της μελέ­της της πορεί­ας της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης. Ο 5ος τόμος των «Απά­ντων» του Ι. Β. Στά­λιν, που εκδό­θη­κε πρό­σφα­τα, περιέ­χει έργα που έχουν γρα­φτεί στην περί­ο­δο 1921 — 1923 και άρθρα, ειση­γή­σεις και ομι­λί­ες για τα καθή­κο­ντα του Κόμ­μα­τος σχε­τι­κά με την ανόρ­θω­ση της οικο­νο­μί­ας, για τις νέες μορ­φές συμ­μα­χί­ας της εργα­τι­κής τάξης και της αγρο­τιάς μέσα στις συν­θή­κες της ΝΕΠ, για το δυνά­μω­μα της οργα­νω­τι­κής και ιδε­ο­λο­γι­κής ενό­τη­τας του Κόμ­μα­τος, για τις μορ­φές και τις μεθό­δους σύν­δε­σης του Κόμ­μα­τος με τις μάζες. Ένα σημα­ντι­κό μέρος κει­μέ­νων αφο­ρούν στην ανά­πτυ­ξη της πολι­τι­κής και της στρα­τη­γι­κής του Μπολ­σε­βί­κι­κου Κόμ­μα­τος, στην πολι­τι­κή γύρω από το εθνι­κό ζήτη­μα και στην επε­ξερ­γα­σία των βασι­κών θέσε­ων του πρώ­του Συντάγ­μα­τος της ΕΣΣΔ.

Επανέκδοση του σημαντικού φιλοσοφικού έργου του Ε. Β. Ιλιένκοφ
«Η διαλεκτική του Λένιν και η μεταφυσική του θετικισμού»

O Ε. Β. Ιλιέν­κοφ (1924 — 1979) ήταν ένας από τους κορυ­φαί­ους Σοβιε­τι­κούς φιλο­σό­φους, με πολύ σημα­ντι­κή συμ­βο­λή στην ανά­πτυ­ξη της μαρ­ξι­στι­κής — λενι­νι­στι­κής φιλο­σο­φι­κής σκέ­ψης. Στο επί­κε­ντρο της δου­λειάς του ήταν τα ζητή­μα­τα της υλι­στι­κής δια­λε­κτι­κής και η προ­σπά­θεια μιας συστη­μα­τι­κά ανα­πτυγ­μέ­νης έκθε­σης της δια­λε­κτι­κής ως λογι­κής και θεω­ρί­ας της γνώ­σης του σύγ­χρο­νου υλι­σμού. Aφιέ­ρω­σε μεγά­λο μέρος του έργου του στην πολε­μι­κή με (νεο)θετικιστικές τάσεις, εντο­πί­ζο­ντας τους κιν­δύ­νους που συνε­πά­γο­νταν η εξά­πλω­σή τους, καθώς και η επί­δρα­ση που ασκού­σαν και μέσα στη σοβιε­τι­κή φιλοσοφία.

Η επα­νέκ­δο­ση από τη «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» αυτού του εξα­ντλη­μέ­νου έργου του Ε. Β. Ιλιέν­κοφ απο­τε­λεί μια ακό­μα σημα­ντι­κή συμ­βο­λή στην προ­σπά­θεια να ανα­ζω­πυ­ρω­θεί το ενδια­φέ­ρον για τη μαρ­ξι­στι­κή φιλο­σο­φία στη χώρα μας. Το βιβλίο αυτό, που είναι το τελευ­ταίο και πιο ώρι­μο έργο του Ιλιέν­κοφ, είναι αφιε­ρω­μέ­νο στο μνη­μειώ­δες έργο του Β. Ι. Λένιν «Υλι­σμός και Εμπει­ριο­κρι­τι­κι­σμός». Ο Ιλιέν­κοφ πραγ­μα­τεύ­ε­ται με γλα­φυ­ρή γρα­φή τη λενι­νι­στι­κή αντί­λη­ψη για την ύλη και τη συνεί­δη­ση, τη γνώ­ση και την αλή­θεια, τη δια­λε­κτι­κή αντί­θε­ση, τη σχέ­ση αυθόρ­μη­του και συνει­δη­τού, τη σχέ­ση της φιλο­σο­φί­ας με τις φυσι­κές επιστήμες.

Το έργο δεν έχει μόνο ιστο­ρι­κό — φιλο­σο­φι­κό ενδια­φέ­ρον, αλλά παρα­μέ­νει ιδιαί­τε­ρα επί­και­ρο και στις μέρες μας, τόσο για­τί οι σκέ­ψεις τις οποί­ες κατα­θέ­τει αφο­ρούν άμε­σα και τη συζή­τη­ση που διε­ξά­γε­ται σήμε­ρα για τα θέμα­τα με τα οποία κατα­πιά­νε­ται, όσο και για­τί οι πολι­τι­κές προ­ε­κτά­σεις της σκέ­ψης του Ιλιέν­κοφ μπο­ρούν να τρο­φο­δο­τή­σουν τη μελέ­τη για την πορεία της σοσια­λι­στι­κής οικοδόμησης.

Υλικά του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου της ΚΕ του ΚΚΕ

Η έκδο­ση με τίτλο «Η συνά­ντη­ση της νεο­ελ­λη­νι­κής λογο­τε­χνί­ας με το εργα­τι­κό κίνη­μα και την κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία από τα τέλη του 19ου αιώ­να μέχρι και το Μεσο­πό­λε­μο» συμ­βάλ­λει στην ανά­λυ­ση και ερμη­νεία ενός εξαι­ρε­τι­κά πολύ­πλο­κου και ενδια­φέ­ρο­ντος θέμα­τος. Μέσα από τα υλι­κά του Συνε­δρί­ου, επι­χει­ρεί­ται η προ­σέγ­γι­ση της ανά­πτυ­ξης της νεο­ελ­λη­νι­κής λογο­τε­χνί­ας, ιδιαί­τε­ρα της επα­να­στα­τι­κής σοσια­λι­στι­κής, στην πιο κρί­σι­μη και καθο­ρι­στι­κή για την εξέ­λι­ξή της περί­ο­δο, αυτή του Μεσο­πο­λέ­μου. Παρου­σιά­ζε­ται επί­σης η δια­πά­λη στο χώρο της λογο­τε­χνί­ας στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­ο­δο, ενώ επι­χει­ρεί­ται ν’ ανα­δει­χτεί και ο καθο­ρι­στι­κός ρόλος που έπαι­ξαν το εργα­τι­κό κίνη­μα και η κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία στην εξέ­λι­ξη της νεο­ελ­λη­νι­κής λογο­τε­χνί­ας τα ταραγ­μέ­να χρό­νια των αρχών του 20ού αιώ­να και του Μεσοπολέμου.

Τα υλι­κά του Συνε­δρί­ου δίνουν το έναυ­σμα στους νέους λογο­τέ­χνες να μελε­τή­σουν τη μαρ­ξι­στι­κή φιλο­λο­γία, όπως και τη σύγ­χρο­νη στρα­τη­γι­κή του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, ενώ παράλ­λη­λα δίνουν το έναυ­σμα στους εκπαι­δευ­τι­κούς, στους πανε­πι­στη­μια­κούς, στους φοι­τη­τές, στους κρι­τι­κούς και μελε­τη­τές, σε όλους εκεί­νους που κατα­πιά­νο­νται με τη λογο­τε­χνία και εκτι­μούν την εκα­το­ντά­χρο­νη πάλη του ΚΚΕ για έναν ανώ­τε­ρο, ανθρώ­πι­νο πολι­τι­σμό, να συμ­βά­λουν με την επι­στη­μο­νι­κή εργα­σία τους, για να προ­ε­τοι­μα­στεί η νέα γενιά, που θα κάνει τη λογο­τε­χνία όπλο και σημαία απε­λευ­θέ­ρω­σης του ανθρώπου.


Θυμί­ζου­με ότι

Στο πλαί­σιο της έκθε­σης αρχεια­κού υλι­κού του Κόμ­μα­τος στην έδρα της ΚΟ Αττι­κής, λει­τουρ­γεί έκθε­ση εκδό­σε­ων της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» που κυκλο­φό­ρη­σαν από την ίδρυ­σή της μέχρι και σήμερα.

Η έκθε­ση λει­τουρ­γεί στο βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» στην Αθή­να (Μαυ­ρο­κορ­δά­του 1–3) στις μέρες και ώρες λει­τουρ­γί­ας του. Συγκεκριμένα:

  • Δευ­τέ­ρα: 9.00–16.00
  • Τρί­τη: 9.00–20.00
  • Τετάρ­τη: 9.00–16.00
  • Πέμ­πτη: 9.00–20.00
  • Παρα­σκευή: 9.00–20.00
  • Σάβ­βα­το: 9.00–15.00
 
Ατέχνως εύχεται αγωνιστικά καλές γιορτές με υγεία για ένα ελπιδοφόρο «αύριο»
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο