Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσές ανταύγειες Σεπτέμβρη στο νησί της επανάστασης: Mαθητές και φοιτητές ξεκινάνε τη νέα χρονιά

Αυτό που συμ­βαί­νει από το πρωί της Δευ­τέ­ρας 5‑Σεπ στην Κού­βα, με την επι­στρο­φή στις τάξεις των παι­διών και των εφή­βων της –αλλά και των νέων που σπου­δά­ζουν στα πανεπιστήμια.

Δεν υπάρ­χει τρό­πος να σβή­σεις από τις ανα­μνή­σεις σου αυτό που σου προ­κα­λεί το πρω­τό­γνω­ρο συναί­σθη­μα της πρώ­της μέρας των μαθημάτων.

«Καλή Δευ­τέ­ρα πίσω στο σχο­λείο εύχο­μαι στους περισ­σό­τε­ρους από 250.000 δασκά­λους και 1.690.000 μαθη­τές», έγρα­ψε στον λογα­ρια­σμό του στο Twitter ο πρώ­τος γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Κού­βας και Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας Μιγκέλ Ντιάς Κανέλ.

Οι κου­βα­νι­κές τάξεις γεμί­ζουν ξανά ζωή και φέτος στις 5 Σεπτέμ­βρη με τη μετα­δο­τι­κή χαρά των παι­διών τους, στην επα­νεκ­κί­νη­ση της σχο­λι­κής χρο­νιάς 2021–2022.

Ο Πρό­ε­δρος επε­σή­μα­νε ότι παρ’ όλες τις αντι­ξο­ό­τη­τες που έχει να αντι­με­τω­πί­σει η χώρα, ως συνέ­πεια της παν­δη­μί­ας και της εντα­τι­κο­ποί­η­σης του απο­κλει­σμού –του απάν­θρω­που εμπάρ­γκο των ΗΠΑ, το επα­να­στα­τι­κό κρά­τος εγγυ­ή­θη­κε για άλλη μια φορά ότι μπορεί.

Την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, σε μια συνά­ντη­ση για τον έλεγ­χο των προ­ε­τοι­μα­σιών επα­νέ­ναρ­ξης της διδα­κτι­κής περιό­δου, μετά τις δια­κο­πές, ο Μιγκέλ Ντιάς Κανέλ δια­βε­βαί­ω­σε ότι «ενά­ντια σε όλες τις προ­κλή­σεις και τις θα η σχο­λι­κή χρο­νιά εν μέσω αντι­ξο­ο­τή­των θα τα πάει περίφημα».

Από την πλευ­ρά της, η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, Ena Elsa Velázquez Cobiella, δήλω­σε ότι σε αυτό το νέο στά­διο «θα συνε­χί­σου­με να δίνου­με γνώ­ση, αγά­πη και ειρή­νη στους μαθη­τές μας». Από όλες τις γωνιές της χώρας, μια χιο­νο­στι­βά­δα από φωτο­γρα­φί­ες ένστο­λων παι­διών και εφή­βων, καθ’ οδόν προς τα σχο­λεία τους, πλημ­μύ­ρι­σε τα κοι­νω­νι­κά δίκτυα το πρωί της Δευ­τέ­ρας, επι­βε­βαιώ­νο­ντας τον ενθου­σια­σμό των κου­βα­νι­κών οικο­γε­νειών με την επα­νέ­ναρ­ξη των μαθημάτων.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται, το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2021–2022 θα ολο­κλη­ρω­θεί στις 19 Νοεμ­βρί­ου και εννέα ημέ­ρες αργό­τε­ρα, στις 28 Νοεμ­βρί­ου, θα ξεκι­νή­σει το 2022–2023.

Η Υπουρ­γός Παι­δεί­ας τόνι­σε ότι το έργο απο­τε­λεί συνέ­χεια γίνε­ται προ­σπά­θεια Κόμ­μα­τος, Κυβέρ­νη­σης, ανώ­τα­των αρχών της χώρας, εκπαι­δευ­τι­κών, γονέ­ων και της κοι­νω­νί­ας γενι­κό­τε­ρα, προ­κει­μέ­νου να δημιουρ­γη­θούν νέες προ­ϋ­πο­θέ­σεις και αφε­τη­ρί­ες που θα ανε­βά­σουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο το κου­βα­νι­κό σοσια­λι­στι­κό εκπαι­δευ­τι­κό σύστημα.

Η Velázquez Cobiella παρα­δέ­χτη­κε ότι δεν ήταν δυνα­τή η επι­σκευή όλων των σχο­λεί­ων και υπάρ­χουν ακό­μη ιδρύ­μα­τα που αξιο­λο­γού­νται –δίκαια, ως και φτω­χά, ωστό­σο, οι εργα­σί­ες συνε­χί­ζο­νται αστα­μά­τη­τα. Το επεν­δυ­τι­κό πλά­νο είναι μέχρι τον Δεκέμ­βρη και ήδη εξε­τά­ζο­νται και βρί­σκο­νται πόροι για τις παρεμ­βά­σεις που θα γίνουν του χρόνου.

Ανέ­φε­ρε επί­σης ότι μπρο­στά στις προ­κλή­σεις που επι­βάλ­λει η ενερ­γεια­κή κατά­στα­ση της χώρας ‑που δεν έχει καμιά σχέ­ση μ’ αυτά που συμ­βαί­νουν στα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη αλλά με το μεγά­λο ατύ­χη­μα στο μεγα­λύ­τε­ρο διυ­λι­στή­ριο της χώρας τα εκπαι­δευ­τι­κά κέντρα πρέ­πει να απο­τε­λούν παρά­δειγ­μα απο­τα­μί­ευ­σης και να έχουν επί­σης τη δυνα­τό­τη­τα να επα­να­σχε­διά­ζουν ανά­λο­γα με τις επι­πτώ­σεις που μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­σουν, χωρίς ούτε στο ελά­χι­στο να θιγεί η λει­τουρ­γία σε όφε­λος του μαθη­τή \ φοι­τη­τή ‑1.697.299 είναι οι μαθη­τές γενι­κής παι­δεί­ας, του φοι­τη­τή και κάθε νέου που απο­τε­λεί το φωτει­νό μέλ­λον του νησιού της επανάστασης.

 

Πηγή: granma.cu

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο