Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσή Αυγή: Έκλεισε το ορμητήριο δολοφονικών επιθέσεων των ναζί στον Πειραιά

Τα γρα­φεία του Πει­ραιά ήταν ορμη­τή­ρια πολ­λών επι­θέ­σε­ων κατά μετα­να­στών, αντι­φα­σι­στών, κλπ τα προη­γού­με­να χρό­νια. Τα μονα­δι­κά γρα­φεία που τυπι­κά δια­τη­ρεί η Χρυ­σή Αυγή είναι πλέ­ον στη Σαλα­μί­να, χωρίς όμως την πραγ­μα­το­ποί­η­ση “δρά­σε­ων”.

Άδεια­σαν τα γρα­φεία της Χρυ­σής Αυγής που βρί­σκο­νταν στο κεντρι­κό­τε­ρο σημείο του Πει­ραιά στην πλα­τεία Κοραή. Το κου­δού­νι των γρα­φεί­ων δεν γρά­φει πλέ­ον “Χρυ­σή Αυγή”, όπως μας ενη­με­ρώ­νουν ένοι­κοι της πολυ­κα­τοι­κί­ας. Η εξέ­λι­ξη αυτή έρχε­ται ταυ­τό­χρο­να με την μαζι­κή φυγή στε­λε­χών της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης, την ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­ση του πρώ­ην περι­φε­ρειάρ­χη και βου­λευ­τή Πει­ραιά Γιάν­νη Λαγού και τη δημιουρ­γία “νέου φορέα” από τους απο­χω­ρή­σα­ντες (Λαγός, Γερ­με­νής, Ηλιό­που­λος, Αθα­να­σά­κος, Κρέ­σπης, κλπ).

Ο Μιχα­λο­λιά­κος έχει ήδη ανα­φερ­θεί δημό­σια στα οικο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει η οργά­νω­ση μετά την εκλο­γι­κή ήττα του Ιου­λί­ου, ενώ δημο­σιεύ­μα­τα κάνουν λόγο και για κλεί­σι­μο της “Κεντρι­κής Διοί­κη­σης” της Μεσο­γεί­ων λόγω αδυ­να­μί­ας πλη­ρω­μής του ενοικίου.

Τα γρα­φεία του Πει­ραιά ήταν ορμη­τή­ρια πολ­λών επι­θέ­σε­ων κατά μετα­να­στών, αντι­φα­σι­στών, κλπ τα προη­γού­με­να χρό­νια. Για το πλή­θος των επι­θέ­σε­ων και την κεντρι­κή οργά­νω­σή τους (με “ΟΚ” στε­λέ­χους της τοπι­κής) μιλά­ει σε τηλε­φω­νι­κές συνα­δια­λέ­ξεις του ο πρώ­ην πυρη­νάρ­χης Πει­ραιά Νικό­λα­ος Απο­στό­λου, κατη­γο­ρού­με­νος για έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής και κατα­δι­κα­σμέ­νος για επί­θε­ση σε μέλη της Αντι­να­ζι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας Πει­ραιά το 2012. Αλλά και ο μετέ­πει­τα πυρη­νάρ­χης Πει­ραιά Θωμάς Μπα­ρέ­κας είναι κατη­γο­ρού­με­νους στη μεγά­λη δίκη, όπως και στη δίκη για την επί­θε­ση στο “Συνερ­γείο” στην Ηλιού­πο­λη το 2013. Σε έρευ­να που έγι­νε στα γρα­φεία μετά τη δολο­φο­νία Φύσ­σα από την Αστυ­νο­μία παρου­σία του Μπα­ρέ­κα, βρέ­θη­κε ένα κλομπ.

Μετά το άδεια­σμα των γρα­φεί­ων στον Πει­ραιά και το κλεί­σι­μο των τοπι­κών στη Νίκαια και στο Πέρα­μα, τα μονα­δι­κά γρα­φεία που τυπι­κά δια­τη­ρεί η Χρυ­σή Αυγή στην περι­φέ­ρεια του Πει­ραιά είναι πλέ­ον στη Σαλα­μί­να, χωρίς όμως την πραγ­μα­το­ποί­η­ση “δρά­σε­ων”.

Πηγή: JAILGOLDENDAWN.COM

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο