Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσή Αυγή: Μίσος για τους εργαζόμενους — Επιχαίρει για την αστυνομική βία ενάντια στους εκπαιδευτικούς!

Θέλουν τα φασι­στα­ριά να κρυ­φτούν και η χαρά δεν τους αφή­νει. Ο λόγος για την εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή που, ούτε λίγο, ούτε πολύ, επι­χαί­ρει για τη βάρ­βα­ρη κατα­στο­λή της πορεί­ας των εκπαι­δευ­τι­κών από τις δυνά­μεις των ΜΑΤ. 

Καθό­λου τυχαίο για μια φασι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που υμνεί αιμο­στα­γή δικτα­το­ρι­κά, στρα­το­κρα­τι­κά καθε­στώ­τα όπως του Μετα­ξά και της Χού­ντας. Όπως καθό­λου τυχαία δεν είναι η ύπαρ­ξη σχέ­σε­ων μετα­ξύ των ναζί χρυ­σαυ­γι­τών με θύλα­κες της ελλη­νι­κής αστυνομίας.

"Ραβδούχοι" οι εκπαιδευτικοί που αντιδρούν στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης.

“Ραβδού­χοι” οι εκπαι­δευ­τι­κοί που αντι­δρούν στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της κυβέρνησης.

Όπου κρα­τι­κή κατα­στο­λή και βαρ­βα­ρό­τη­τα απέ­να­ντι στους εργα­ζό­με­νους, τα χρυ­σαυ­γί­τι­κα μαντρό­σκυ­λα του συστή­μα­τος δε χάνουν ευκαι­ρία να πανη­γυ­ρί­σουν. Και βέβαια, ως ορκι­σμέ­νοι εχθροί των εργα­ζό­με­νων, χαρα­κτη­ρί­ζουν τους εκπαι­δευ­τι­κούς που αντι­δρούν στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της συγκυ­βέρ­νη­σης, διεκ­δι­κώ­ντας τα εργα­σια­κά τους δικαιώ­μα­τα, ως… «ραβδού­χους του Κουτσούμπα»! 

Για τέτοια άθλια φασι­στα­ριά και δεκα­νί­κια του αστι­κού συστή­μα­τος πρόκειται.

Όσο κι’ αν θέλουν να κρυ­φτούν πίσω από το πέπλο του δήθεν «πατριω­τι­σμού», το μίσος των χρυ­σαυ­γι­τών για τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα δεν κρύ­βε­ται. Γι’ αυτό και οι εργα­ζό­με­νοι, η νεο­λαία πρέ­πει να τους απο­μο­νώ­σουν σε κάθε εργα­σια­κό χώρο, σε κάθε γειτονιά. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο