Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσή Αυγή: Νέα αποχώρηση με «καρφιά» για Μιχαλολιάκο

Με επι­στο­λή που δημο­σιο­ποί­η­σε χτες, ο νυν ευρω­βου­λευ­τής της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, Γ. Επι­τή­δειος, δήλω­σε την απο­χώ­ρη­σή του από το μόρ­φω­μα και «παρα­πέ­μπο­ντας» στον αρχη­γό Ν. Μιχα­λο­λιά­κο ανα­φέ­ρει ότι «το όνο­μά μου δεν περι­λή­φθη­κε στο ψηφο­δέλ­τιο για τις ευρω­ε­κλο­γές διό­τι, όπως ενη­με­ρώ­θη­κα τηλε­φω­νι­κά από τον Αρχη­γό, μετά από δική μου πρω­το­βου­λία, λίγες ημέ­ρες πριν ανα­κοι­νω­θούν τα ονό­μα­τα των πρώ­των υπο­ψη­φί­ων, η κάθο­δός μου δημιουρ­γεί πρό­βλη­μα στην εκλο­γή παλαιών κομ­μα­τι­κών στε­λε­χών… Οσον αφο­ρά τη μία και μόνο θητεία στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, δεν υπήρ­ξε τέτοια συμ­φω­νία. Εάν υπήρ­χε, θα την σεβό­μουν. Επί­σης, δεν υπήρ­ξε προ­σω­πι­κή συνά­ντη­ση με αντι­κεί­με­νο την υπο­ψη­φιό­τη­τά μου ή μη (…)». Κάνει ακό­μα λόγο για γεγο­νό­τα στο παρα­σκή­νιο που τον προ­σέ­βα­λαν και για πολι­τι­κό χώρο «όπου δεν εκτι­μώ­νται το έργο και η προ­σφο­ρά μου, αλλά άλλα πράγματα».

Θυμί­ζου­με ότι πρό­κει­ται για τον δεύ­τε­ρο ευρω­βου­λευ­τή του ναζι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος που φεύ­γει, αφού και ο Ελ. Συνα­δι­νός έχει ήδη παραι­τη­θεί και έχει συστή­σει δικό του κομ­μα­τι­κό φορέα. Παρα­μέ­νει προς το παρόν μόνο ο ευρω­βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής Λάμπρος Φου­ντού­λης, που απο­κλεί­στη­κε και αυτός από τη λίστα των ευρω­ε­κλο­γών για να κατα­στεί εφι­κτή η εκλο­γή του υπό­δι­κου χρυ­σαυ­γί­τη βου­λευ­τή Πει­ραιά Ι. Λαγού.

Να σημειω­θεί ότι σε σχε­τι­κή συνέ­ντευ­ξή του ο πρώ­ην ευρω­βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής Ελ. Συνα­δι­νός μίλη­σε για «μαύ­ρα λεφτά» στα ταμεία της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, καθώς και για ηθι­κή και οικο­νο­μι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση του θανά­του του Γ. Φου­ντού­λη από τον Μιχα­λο­λιά­κο, όπως και για την «από­λυ­τη οικο­γε­νειο­κρα­τία» με τους διο­ρι­σμούς στε­νών συγ­γε­νών της φαμί­λιας Μιχα­λο­λιά­κου. Μάλι­στα, εξή­γη­σε τον διο­ρι­σμό Λαγού ως υπο­ψή­φιου ευρω­βου­λευ­τή ως μεθό­δευ­ση από­δρα­σής του από τη χώρα, προ­κει­μέ­νου ο υπό­δι­κος ναζι­στής βου­λευ­τής να υπερ­βεί τους σχε­τι­κούς τεθέ­ντες περιο­ρι­στι­κούς όρους.

Χρυ­σαυ­γί­της απο­κα­λύ­πτει χρυ­σαυ­γί­τι­κα σχέ­δια για να τη σκα­που­λά­ρει ο Λαγός

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο