Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσή Αυγή: Ξεκινά η δίκη σε β’ βαθμό — Οι κατηγορούμενοι, οι υποθέσεις, το διακύβευμα — «Οι ναζί στη φυλακή»

Επτά χρό­νια μετά την εκκί­νη­ση της πρω­το­βάθ­μιας δίκης για την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή και σχε­δόν είκο­σι μήνες από την από­φα­ση του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των, η υπό­θε­ση φθά­νει σήμε­ρα ενώ­πιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των που καλεί­ται να απο­τυ­πώ­σει αμε­τά­κλη­τα την κρί­ση της Δικαιοσύνης.

Το δια­κύ­βευ­μα της δίκης είναι αν η επι­θε­τι­κή δρά­ση μελών του ναζι­στι­κού κόμ­μα­τος, που κατά­φε­ρε να απο­τε­λεί την τρί­τη κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δύνα­μη της χώρας το 2012, θα κρι­θεί, όπως και στον πρώ­το βαθ­μό, συντο­νι­σμέ­νη, οργα­νω­μέ­νη και καθο­δη­γού­με­νη άνω­θεν με συγκε­κρι­μέ­νο υπό­βα­θρο. Αν δηλα­δή η αμε­τά­κλη­τη κρί­ση των δικα­στών δεχθεί πως οι ενέρ­γειες των κατη­γο­ρου­μέ­νων δεν ήταν «μεμο­νω­μέ­νες πρά­ξεις», όπως δια­τεί­νο­νται οι ίδιοι, αλλά απόρ­ροια μιας εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κού τύπου δομής που επέ­λε­γε θύμα­τα με συγκε­κρι­μέ­να κρι­τή­ρια.

Η σημε­ρι­νή αφε­τη­ρία του δεύ­τε­ρου βαθ­μού δικαιο­δο­σί­ας πρό­κει­ται να ξεκι­νή­σει στις 9 το πρωί οπό­τε και η πρό­ε­δρος του Δικα­στη­ρί­ου Σοφία Πανου­τσα­κο­πού­λου θα κηρύ­ξει την έναρ­ξη της δίκης. Ωστό­σο αν και έχουν λυθεί προ­βλή­μα­τα, όπως ο τόπος διε­ξα­γω­γής και η απαλ­λα­γή των δικα­στών της σύν­θε­σης από άλλα καθή­κο­ντα, δεν θα είναι ανέ­φε­λη η πορεία της δίκης καθώς υπάρ­χουν ζητή­μα­τα που πρέ­πει να λυθούν αλλά και αιτή­μα­τα ανα­βο­λής που φαί­νε­ται να είναι έτοι­μοι να υπο­βά­λουν κάποιοι εκ των κατη­γο­ρου­μέ­νων, τα οποία θα εξε­τα­στούν από το δικαστήριο.

Η δίκη ορί­στη­κε να διε­ξά­γε­ται στην αίθου­σα Τελε­τών του Εφε­τεί­ου με από­φα­ση του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης, μετά από συναί­νε­ση της ηγε­σί­ας του Εφε­τεί­ου σε αίτη­μα της Πολι­τι­κής Αγω­γής. Η από­φα­ση του υπουρ­γού διευ­κο­λύ­νει τα μέγι­στα την πρό­ο­δο της δίκης η οποία στον πρώ­το βαθ­μό ξεκί­νη­σε στις 20 Απρι­λί­ου 2015 στην αίθου­σα των γυναι­κεί­ων Φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού και ολο­κλη­ρώ­θη­κε στις 22 Οκτω­βρί­ου 2020 στην αίθου­σα τελε­τών του Εφετείου.

Η ακτινογραφία της δίκης και τα ενδεχόμενα της τελικής απόφασης

Η δίκη που σήμε­ρα ανα­μέ­νε­ται να ξεκι­νή­σει θα διε­ξα­χθεί από την αρχή, χωρίς το δικα­στή­ριο να δεσμεύ­ε­ται από την ετυ­μη­γο­ρία των δικα­στών που έκρι­ναν την υπό­θε­ση σε πρώ­το βαθ­μό. Αυτό πρα­κτι­κά σημαί­νει πως για τους κατη­γο­ρού­με­νους όλα τα ενδε­χό­με­να είναι ανοι­κτά. Μπο­ρούν να προσ­δο­κούν την αθώ­ω­ση τους ή την μεί­ω­ση της ποι­νής τους σε περί­πτω­ση κατα­δί­κης ή έστω την μη μετα­βο­λή της. Κάποιοι εξ αυτών που τώρα δεν βρί­σκο­νται στην φυλα­κή λόγω ανα­στο­λής που τους έδω­σε το πρώ­το δικα­στή­ριο, είναι αντι­μέ­τω­ποι με το ενδε­χό­με­νο να βρε­θούν στην φυλακή.

Στο εδώ­λιο θα καθί­σουν συνο­λι­κά 50 κατη­γο­ρού­με­νοι, εκ των οποί­ων περί­που οι 40 οδη­γή­θη­καν στην φυλα­κή μετά την έκδο­ση της από­φα­σης του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των που δεν τους χορή­γη­σε ανα­σταλ­τι­κό απο­τέ­λε­σμα στην έφεση.

Από τους 50, οι 7 απο­τε­λούν την ηγε­σία της δομής και είναι αντι­μέ­τω­ποι με το κακούρ­γη­μα της διεύ­θυν­σης εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.

Η διευ­θυ­ντι­κή ομά­δα της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, αρχη­γός και πρώ­ην βου­λευ­τές του κόμ­μα­τος είναι κρα­τού­με­νοι. Πρό­κει­ται για τον αρχη­γό του κόμ­μα­τος Νίκο Μιχα­λο­λιά­κο και τους τους Ηλία Κασι­διά­ρη, Ιωάν­νη Λαγό, Χρή­στο Παπ­πά, Ηλία Πανα­γιώ­τα­ρο, Γιώρ­γο Γερ­με­νή και Αρτέ­μη Ματ­θαιό­που­λο κατα­δι­κα­σμέ­νους σε ποι­νές κάθειρ­ξης του­λά­χι­στον 13 ετών πλην του τελευ­ταί­ου που βαρύ­νε­ται με 10ετή κάθειρξη.

Άλλοι 11 πρώ­ην βου­λευ­τές έχουν κατα­δι­κα­στεί για έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση , μετα­ξύ των οποί­ων η σύζυ­γος του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου Ελέ­νη Ζαρού­λια, ο Πανα­γιώ­της Ηλιό­που­λος , Κων­στα­ντί­νος Μπαρ­μπα­ρού­σης κ.α στους οποί­ους οι πρω­τό­δι­κες ποι­νές ξεκι­νούν από τα 5 και φθά­νουν τα 7 έτη. Σε τέσ­σε­ρις από την ομά­δα των 11, το δικα­στή­ριο είχε ανα­γνω­ρί­σει ελαφρυντικό.

Μαζί τους δικά­ζο­νται και άλλοι 32 κατη­γο­ρού­με­νοι για έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Από τους 32 που δικά­ζο­νται ως μέλη της οργά­νω­σης, οι 21 είναι αντι­μέ­τω­ποι με ένα ακό­μη κακούρ­γη­μα που αφο­ρά είτε ανθρω­πο­κτο­νία, είτε από­πει­ρα ανθρωποκτονίας.

Αντιμέτωποι με ενδεχόμενη μεγαλύτερη ποινή η ηγετική ομάδα και άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Για 12 από το σύνο­λο των κατη­γο­ρου­μέ­νων η τελι­κή έκβα­ση της δίκης ενδέ­χε­ται να έχει δυσά­ρε­στη έκβα­ση καθώς είναι αντι­μέ­τω­ποι με το ενδε­χό­με­νο αύξη­σης των ποι­νών που τους επι­βλή­θη­καν σε πρώ­το βαθ­μό. Και αυτό για­τί το δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο για τους συγκε­κρι­μέ­νους κατη­γο­ρού­με­νους, δεν κρί­νει μόνο τις εφέ­σεις που κατέ­θε­σαν οι ίδιοι προσ­δο­κώ­ντας αθώ­ω­ση ή μεί­ω­ση των ποι­νών τους αλλά και την έφε­ση που άσκη­σε ο Εισαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών ζητώ­ντας μεγα­λύ­τε­ρες ποινές.

Λίγες ημέ­ρες μετά την ολο­κλή­ρω­ση της πρώ­της δίκης, ο Εισαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών Στέ­λιος Κωστα­ρέλ­λος , ανα­πλη­ρω­τής Εισαγ­γε­λέ­ας στο πρώ­το δικα­στή­ριο, άσκη­σε έφε­ση ως προς το σκέ­λος της από­φα­σης που αφο­ρά τους επτά της διευ­θυ­ντι­κής ομά­δας αλλά και τους πέντε κατη­γο­ρού­με­νους για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας Αιγύ­πτιου αλιερ­γά­τη, ζητώ­ντας ουσια­στι­κά να τους επι­βλη­θεί μεγα­λύ­τε­ρη ποινή.

Ο εισαγ­γε­λέ­ας ανα­φέ­ρο­ντας πως τα μέλη του Διευ­θυ­ντη­ρί­ου «ασκού­σαν πλή­ρη κυριαρ­χία σε όλα τα εγκλη­μα­τι­κά γεγο­νό­τα» που διέ­πρατ­τε η Χρυ­σή Αυγή εκτί­μη­σε πως οι επι­βλη­θεί­σες ποι­νές θα έπρε­πε να είναι αυστη­ρό­τε­ρες. Αντί­στοι­χα ζητά μεγα­λύ­τε­ρες ποι­νές και στους δρά­στες της επί­θε­σης κατά των Αιγυ­πτί­ων ψαρά­δων, κρί­νο­ντας πως το δικα­στή­ριο δεν στάθ­μι­σε σωστά ούτε τον βαθ­μό της εγκλη­μα­τι­κής τους διά­θε­σης, ούτε την άνευ αφορ­μής επί­θε­σης που έκα­ναν αλλά ούτε και τα ταπει­νά τους κίνη­τρα ως υπο­τα­κτι­κοί της διευ­θυ­ντι­κής ομάδας.

Έτσι για αυτούς τους 12 κατη­γο­ρού­με­νους τα ενδε­χό­με­να είναι ανοι­κτά αλλά και με την παρά­με­τρο της επί τα χεί­ρω αντι­με­τώ­πι­σης τους από το δικαστήριο.

Οι υποθέσεις που δικάζονται

Η δίκη αφο­ρά τρία κακουρ­γή­μα­τα. Οι κατη­γο­ρί­ες αφο­ρούν την δρά­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, στο πλαί­σιο της οποί­ας, σύμ­φω­να με την πρω­τό­δι­κη από­φα­ση, δια­πρά­χθη­καν άλλα δύο κακουργήματα.

Πρό­κει­ται για:

* Την δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, αργά τη νύχτα της 17ης Σεπτεμ­βρί­ου 2013 από ομά­δα μελών , Τάγ­μα εφό­δου, της Τοπι­κής Οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής στη Νίκαια οι οποί­οι διευ­κό­λυ­ναν το στέ­λε­χος της οργά­νω­σης Γιώρ­γο Ρου­πα­κιά να πλή­ξει θανά­σι­μα με μαχαί­ρι τον μου­σι­κό. Η δολο­φο­νία, σύμ­φω­να με την πρω­τό­δι­κη από­φα­ση, δεν ήταν μία τυχαία, ασυ­ντό­νι­στη στιγ­μή, όπως ισχυ­ρί­ζο­νται οι κατη­γο­ρού­με­νοι . Επρό­κει­το για «στο­χευ­μέ­νο και οργα­νω­μέ­νο σχέ­διο επί­θε­σης σε βάρος του» απο­φάν­θη­καν οι δικα­στές του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των οι οποί­οι δέχο­νται πως «ο Παύ­λος Φύσ­σας ήταν στό­χος της Χρυ­σής Αυγής στην περιο­χή του Πειραιά».

Για την δολο­φο­νία του 34χρονου μου­σι­κού λογο­δο­τούν ο Γιώρ­γος Ρου­πα­κιάς , κατα­δι­κα­σμέ­νος σε πρώ­το βαθ­μό σε ισό­βια και 14 έτη κάθειρ­ξης και άλλοι 15 κατη­γο­ρού­με­νοι κατα­δι­κα­σμέ­νοι σε ποι­νές κάθειρ­ξης από 7 έως και 10 έτη.

Μετα­ξύ των κατα­δι­κα­σθέ­ντων είναι και «πυρη­νάρ­χης» της Νίκαιας Γιώρ­γος Πατέλης.

* Την από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του Αιγύ­πτιου αλιερ­γά­τη Αμπου­ζίντ Εμπά­ρακ στις 12 Ιου­νί­ου 2012, όταν τάγ­μα εφό­δου που απαρ­τί­ζο­νταν από μέλη της Τοπι­κής της ΧΑ Περά­μα­τος εισέ­βα­λαν χαρά­μα­τα στο σπί­τι του θύμα­τος και επι­τέ­θη­καν στον ίδιο και σε άλλους συμπα­τριώ­τες του που κοι­μό­ταν. Ο αλιερ­γά­της τραυ­μα­τί­στη­κε πολύ σοβα­ρά καθώς τον χτύ­πη­σαν με κοντά­ρια και λοστούς στο κεφάλι.

Με την από­φα­ση του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου κακουρ­γη­μά­των κατα­δι­κά­στη­καν 5 κατη­γο­ρού­με­νοι σε ποι­νές πρό­σκαι­ρης κάθειρ­ξης 7 έως 10 ετών.

Μετα­ξύ των κατα­δι­κα­σθέ­ντων είναι και ο πυρη­νάρ­χης Περά­μα­τος Ανα­στά­σιος Πανταζής

Αυτές είναι οι υπο­θέ­σεις που θα δικά­σει το δικα­στή­ριο παράλ­λη­λα με την εξέ­τα­ση της συνο­λι­κής δρά­σης της Χρυ­σής Αυγής ως δομη­μέ­νης και οργα­νω­μέ­νης ομά­δας που επί σει­ρά ετών, όπως δέχθη­κε το πρω­το­βάθ­μιο δικα­στή­ριο, επέ­λε­γε στό­χους-θύμα­τα με κρι­τή­ρια προ­ερ­χό­με­να από την φασι­στι­κή της ιδε­ο­λο­γία. Δεκά­δες άλλα εγκλή­μα­τα όπως η ανθρω­πο­κτο­νία του Πακι­στα­νού εργά­τη Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν, η από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας του φοι­τη­τή Δημή­τρη Κου­σου­ρή, οι επι­θέ­σεις κατά των μελών κοι­νω­νι­κών χώρων (Αντί­πνοια, Συνερ­γείο κλπ) και άλλες ενέρ­γειες θα εξε­τα­στούν από το δικα­στή­ριο και θα δοθεί λόγος σε θύμα­τα, ώστε να σταθ­μί­σει όλες τις παρα­μέ­τρους πριν απο­φαν­θεί για τους κατηγορούμενους .

Στην πρώ­τη δίκη, υπήρ­χε ακό­μη μία υπό­θε­ση εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης η οποία αφο­ρού­σε την επί­θε­ση μελών της Χρυ­σής Αυγής σε βάρος μελών του ΚΚΕ στις 12 Σεπτεμ­βρί­ου 2013, από την οποία είχαν τραυ­μα­τι­στεί εννέα άτο­μα. Η υπό­θε­ση είχε εισα­χθεί ως από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας, ωστό­σο με την πρω­τό­δι­κη από­φα­ση η κατη­γο­ρία μετα­τρά­πη­κε στο πλημ­μέ­λη­μα της επι­κίν­δυ­νης σωμα­τι­κής βλά­βης το οποίο παρα­γρά­φη­κε τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο λόγο παρέ­λευ­σης 8ετίας. Για την υπό­θε­ση αυτή είχαν κατα­δι­κα­στεί τέσ­σε­ρις εκ των κατηγορουμένων.

Σε συγκε­ντρώ­σεις σήμε­ρα έξω από το Εφε­τείο, ενό­ψει της έναρ­ξης της δίκης, έχουν καλέ­σει φορείς, οργα­νώ­σεις και αντι­φα­σι­στι­κά κινή­μα­τα, ανά­με­σά τους ΑΔΕΔΥ, ΕΣΗΕΑ, Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κέντρο Αθή­νας, Σύλ­λο­γοι Εκπαι­δευ­τι­κών, ΚΕΕΡΦΑ, Εργα­τι­κό Κέντρο Πει­ραιά καθώς και Λαυ­ρί­ου, ΠΕΜΕΝ, Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου, φοι­τη­τι­κές οργανώσεις.

Συγκέντρωση στο Εφετείο Αθήνας

Με το αίτη­μα «Οι ναζί στη φυλα­κή» πλή­θος συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων και φορέ­ων καλούν σήμε­ρα στις 8 π.μ. στο Εφε­τείο Αθη­νών, καθώς ξεκι­νά σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό η δίκη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής.

Η απαί­τη­ση είναι μια: «Να μπουν ακό­μα πιο βαθιά στη φυλα­κή οι εγκλη­μα­τί­ες της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής».

«Όπως στις 7 Οκτω­βρί­ου 2020, έτσι και τώρα θα δώσου­με δυνα­μι­κά το παρών για να συμ­βά­λου­με ώστε να μπουν ακό­μα πιο βαθιά στη φυλα­κή οι εγκλη­μα­τί­ες της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής. Να ορθώ­σου­με τεί­χος στην προ­σπά­θεια που γίνε­ται να αναι­ρε­θεί η κατα­δί­κη τους ή να πέσουν στα μαλα­κά οι δολο­φό­νοι του Παύ­λου Φύσ­σα και του Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν. Η πάλη ενά­ντια στον φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά δεν στα­μα­τά. Τα συν­δι­κά­τα και ο εργα­ζό­με­νος λαός έχου­με πεί­ρα, είμα­στε σε επα­γρύ­πνη­ση, σε αγω­νι­στι­κή ετοι­μό­τη­τα, μαζι­κά απαι­τού­με: Οι ναζί στη φυλα­κή!» τονί­ζει στο κάλε­σμά του το ΠΑΜΕ.

Στά­ση εργα­σί­ας έχουν προ­κη­ρύ­ξει το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθή­νας (8 π.μ. — 11 π.μ.), το Εργα­τι­κό Κέντρο Πει­ραιά (7 π.μ. — 11 π.μ.) και η ΑΔΕΔΥ (7 π.μ. — 11 π.μ.).

Κάλε­σμα να στη­ρι­χθεί η μάχη ενά­ντια στη Χρυ­σή Αυγή απευ­θύ­νουν η οικο­γέ­νεια του Παύ­λου Φύσ­σα και οι συνή­γο­ροι της Πολι­τι­κής Αγωγής.

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή καλούν ακό­μα η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αττι­κής, η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας και δεκά­δες ακό­μα Σωμα­τεία και φορείς.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο