Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσή Αυγή: «Πατριώτης» ο… Τραμπ, «υποκινούμενες» οι λαϊκές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ

Τον αρχι­ι­μπε­ρια­λι­στή πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Ντό­ναλτ Τραμπ «αγά­πη­σαν» και πάλι τα ναζι­στι­κά θρα­σί­μια της Χρυ­σής Αυγής. Η άκρως προ­κλη­τι­κή και αυταρ­χι­κή στά­ση του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου απέ­να­ντι στα εκα­τομ­μύ­ρια δια­δη­λω­τών, που βρί­σκο­νται στους δρό­μους της χώρας έπει­τα από τη δολο­φο­νία του αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζόρτζ Φλόιντ, δε θα μπο­ρού­σε παρά να βρει ένθερ­μους υπο­στη­ρι­κτές στη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση. 

Ενθου­σια­σμέ­νοι από την πρό­θε­ση Τραμπ να κυρή­ξει ως… «τρο­μο­κρά­τες» τις αντι­φα­σι­στι­κές οργα­νώ­σεις, οι χρυ­σαυ­γί­τες δεν μπό­ρε­σαν να κρύ­ψουν τη χαρά τους. Στο φασι­στο­σάιτ τους «Ethnikismos» υιο­θε­τούν πλή­ρως την φρα­σε­ο­λο­γία της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ, απο­κα­λώ­ντας τις δια­δη­λώ­σεις του αμε­ρι­κα­νι­κού λαού ως «υπο­κι­νού­με­νες ταρα­χές». Ταυ­τό­χρο­να επι­χαί­ρουν επει­δή, όπως γρά­φουν τα φασι­στοει­δή, ο Τράμπ «απο­φά­σι­σε να σπά­σει επι­τέ­λους τα δεσμά του και να απε­λευ­θε­ρώ­σει τον πατριω­τι­σμό του»!!

ethnikismos net 1

Τα υπό­δι­κα ναζι­στι­κά από­βλη­τα που σήμε­ρα γρά­φουν ύμνους για τον «πατριώ­τη Τραμπ» είναι τα ίδια ναζι­στοει­δή που μόλις πριν λίγους μήνες τον απο­κα­λού­σαν… «παλιά­τσο Τραμπ». 

Προ­φα­νώς, ως γνή­σιοι ρατσι­στές, οι εγκλη­μα­τί­ες χρυ­σαυ­γί­τες ενθου­σιά­στη­καν από το ρατσι­στι­κό φονι­κό στη Μινε­ά­πο­λη, σπεύ­δο­ντας να χαρα­κτη­ρί­σουν τις λαϊ­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες στις ΗΠΑ ως… «υπο­κι­νού­με­νες».

Είτε στις ΗΠΑ, είτε στην Ελλά­δα, τα φασι­στι­κά γου­ρού­νια, τα ρατσι­στι­κά κτή­νη έχουν την ίδια απε­χθή μού­ρη. Γι’ αυτό και ο λαός πρέ­πει με την πάλη του να τους τσα­κί­σει, σε κάθε χώρο δου­λειάς, σε κάθε γειτονιά. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο