Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Χρυσή Αυγή: Προσωπική Υπόθεση»

Στο ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­βο­λή της ται­νί­ας της Αγγε­λι­κής Κουρούνη

«Χρυ­σή Αυγή: Προ­σω­πι­κή Υπόθεση»

την  Παρα­σκευή 9 Δεκεμ­βρί­ου στις 22:00, με συμ­βο­λι­κό εισι­τή­ριο 3€.

Η ται­νία της Αγγε­λι­κής Κου­ρού­νη «Χρυ­σή Αυγή: Προ­σω­πι­κή Υπό­θε­ση» συνε­χί­ζει τον κύκλο συμ­με­το­χών σε φεστι­βάλ, με μια νέα διάκριση,

αυτή τη φορά στο πλαί­σιο του 20ού Φεστι­βάλ Μεσο­γεια­κού ντο­κυ­μα­νταίρ και ρεπορ­τάζ PriMed, που έλα­βε χώρα στη Μασσαλία.

Η ται­νία έλα­βε το βρα­βείο MPM Averroès Junior, κατό­πιν ψηφο­φο­ρί­ας 1000 μαθη­τών λυκεί­ου από σχο­λεία χωρών της Μεσο­γεί­ου (Αίγυ­πτος, Αλγε­ρία, Ιτα­λία) και της Ελβετίας.

Μετά την προ­βο­λή θα ακο­λου­θή­σει συζή­τη­ση με συντε­λε­στές της παραγωγής.

«Χρυ­σή Αυγή: Προ­σω­πι­κή Υπό­θε­ση» της Αγγε­λι­κής Κουρούνη

Σύνο­ψη:

Ο σύντρο­φός μου είναι Εβραί­ος, ο ένας γιος μου γκέι, ο άλλος αναρ­χι­κός κι εγώ αρι­στε­ρή φεμι­νί­στρια, κόρη μεταναστών.

Αν η Χρυ­σή Αυγή έρθει στα πράγ­μα­τα το μόνο μας πρό­βλη­μα θα είναι σε ποιο βαγό­νι θα μας βάλουν.

Μια δημο­σιο­γρά­φος ερευ­νά για χρό­νια την οργά­νω­ση του ελλη­νι­κού νεο­να­ζι­στι­κού κόμ­μα­τος «Χρυ­σή Αυγή».

Η οικο­νο­μι­κή κατάρ­ρευ­ση, η πολι­τι­κή αστά­θεια και οι οικο­γε­νεια­κές σχέ­σεις έρχο­νται σε πρώ­το πλά­νο καθώς το ντοκιμαντέρ

προ­σπα­θεί να ανα­κα­λύ­ψει «τι έχουν στο κεφά­λι τους οι Χρυ­σαυ­γί­τες που παρου­σιά­ζο­νται ως θύμα­τα» του συστήματος.

Η Χρυ­σή Αυγή «ποτέ δεν κρύ­φτη­κε», όσον αφο­ρά στην ιδε­ο­λο­γία της. Η απή­χη­σή της στις κάλ­πες μπο­ρεί παλιότερα

να ήταν απει­ρο­ε­λά­χι­στη, όμως η συμ­βα­τό­τη­τα αυτής της ιδε­ο­λο­γί­ας με γερά παγιω­μέ­νες αντι­λή­ψεις στην Ελλά­δα – που καλλιεργούν

πολ­λοί κλη­ρι­κοί, τα περισ­σό­τε­ρα ΜΜΕ και το πολι­τι­κό σύστη­μα – απο­τε­λεί το εύφο­ρο έδα­φος στο οποίο ανθεί η οργάνωση.

Η σκη­νο­θέ­τρια εξε­τά­ζει το θέμα μέσα από τις προ­σω­πι­κές της εμμο­νές, τις ανη­συ­χί­ες και τους φόβους της,

έχο­ντας ήδη αφιε­ρώ­σει αρκε­τά χρό­νια και άλλες δύο τηλε­ο­πτι­κές παρα­γω­γές στην προ­σέγ­γι­ση του νεο­να­ζι­στι­κού κόμματος,

που κατέ­λα­βε την τρί­τη θέση στο πολι­τι­κό σύστη­μα της Ελλά­δας ύστε­ρα από τρεις δεκα­ε­τί­ες περι­θω­ρια­κής, αλλά αιμα­τη­ρής, δραστηριότητας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο