Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσή Αυγή: τα λυσσασμένα μαντρόσκυλα του συστήματος

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Δεν πρέ­πει να προ­κα­λεί εντύ­πω­ση το λυσ­σα­λέο ρεσι­τάλ αντι­κομ­μου­νι­σμού του υπό­δι­κου βου­λευ­τή της Χρυ­σής Αυγής χθες στη Βου­λή. Η ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση αντι­λαμ­βά­νε­ται ότι ο πραγ­μα­τι­κός εχθρός τόσο της ίδιας όσο και του συστή­μα­τος που υπη­ρε­τεί είναι το ΚΚΕ, είναι οι κομ­μου­νι­στές. Ως γέν­νη­μα-θρέμ­μα του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος, η Χρυ­σή Αυγή απο­τε­λεί το μαντρό­σκυ­λο του μεγά­λου κεφα­λαί­ου απέ­να­ντι στους εργα­τι­κούς-λαϊ­κούς αγώ­νες και το ταξι­κό κίνημα.

Πίσω από το «αντι­συ­στη­μι­κό» προ­σω­πείο της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης κρύ­βε­ται η δου­λι­κό­τη­τα της απέ­να­ντι στο μεγά­λο κεφά­λαιο, στους εφο­πλι­στές και τους μεγα­λο­ερ­γο­δό­τες. Τα παρα­δείγ­μα­τα είναι ουκ ολίγα:

136 ερω­τή­σεις στη Βου­λή υπέρ των συμ­φε­ρό­ντων και των φορο­ε­λα­φρύν­σε­ων του εφο­πλι­στι­κού κεφαλαίου…

οι από του βήμα­τος της Βου­λής «ύμνοι» απέ­να­ντι στο μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τία Λάτση, «έναν εκ των πλου­σιο­τέ­ρων ανθρώ­πων της γης»…

η θέση τους να μην περι­κο­πεί ούτε ευρώ απ’ τις ΝΑΤΟϊ­κές εξο­πλι­στι­κές δαπά­νες, μιας και η δολο­φο­νι­κή συμ­μα­χία του ΝΑΤΟ, σύμ­φω­να με τους «πατριώ­τες» και «αντι­συ­στη­μι­κούς» χρυ­σαυ­γί­τες, εξυ­πη­ρε­τεί τα εθνι­κά συμ­φέ­ρο­ντα της χώρας…

η «πρε­μού­ρα» τους μην τυχόν και φορο­λο­γη­θεί επι­πλέ­ον η… «ανα­ξιο­πα­θού­σα» τάξη των ελλή­νων καπι­τα­λι­στών, την ίδια στιγ­μή που ζητά­νε επί­μο­να νέες φορο­α­παλ­λα­γές και επι­δο­τή­σεις για τους μεγαλοεπιχειρηματίες…

τα δου­λε­μπο­ρι­κά γρα­φεία με τα οποία, εκμε­ταλ­λευό­με­νοι την ανερ­γία και την απελ­πι­σία συμπο­λι­τών μας, εξα­σφα­λί­ζουν πάμ­φθη­νο εργα­τι­κό δυνα­μι­κό για μεγαλοεργοδότες…

ο ρόλος τους ως μαντρό­σκυ­λων των εφο­πλι­στών στο Πέρα­μα, έχο­ντας ανα­λά­βει να τρα­μπου­κί­ζουν και να απει­λούν πρω­το­πό­ρους εργά­τες και συν­δι­κα­λι­στές («το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ θα εξα­φα­νι­στούν απ’ δω πέρα» απει­λού­σε ο χρυ­σαυ­γί­της Λαγός λίγους μήνες πριν τη δολο­φο­νι­κη επί­θε­ση στα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ τον Σεπτέμ­βρη του 2013).

Εκτός από γέν­νη­μα-θρέμ­μα του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος και τσι­ρά­κια του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, εκτός από ιδε­ο­λο­γι­κοί από­γο­νοι και «σπο­ρά των ηττη­μέ­νων του 1945», δηλα­δή των Ναζί, ο εσμός των εγκλη­μα­τιών της Χρυ­σής Αυγής είναι και κάτι άλλο: Είναι, όπως είχε πει τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βρη σε μια ομι­λία του ο Θανά­σης Παφί­λης, ένας εσμός από «τομά­ρια και κότες». Είναι τόσο τομά­ρια και τόσο κότες ώστε αφό­του μαθεύ­τη­κε η δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα άρχι­σαν οι μετα­ξύ τους κατη­γο­ρί­ες και τα αλλη­λο­καρ­φώ­μα­τα. Είναι, τόσο τομά­ρια και τόσο κότες που ενώ είναι καρα­μπι­νά­τοι, πατε­ντα­ρι­σμέ­νοι Ναζί, δεν το παρα­δέ­χο­νται αλλά παρι­στά­νουν τους εθνικιστές.

Γι’ αυτούς, λοι­πόν, τους ιδε­ο­λο­γι­κούς απο­γό­νους του Χίτλερ και των Ναζί με το αντι­συ­στη­μι­κό προ­σω­πείο, αξί­ζει να παρα­θέ­σου­με τη φρά­ση ενός ομοϊ­δε­ά­τη τους, του  αμε­ρι­κα­νού ποι­η­τή Έζρα Πάουντ ο οποί­ος έλε­γε: «αν δεν κάνεις θυσί­ες για τις Ιδέ­ες σου, τότε ή εσύ δεν αξί­ζεις ή οι ιδέ­ες σου».

Στην περί­πτω­ση του χρυ­σαυ­γί­τι­κου ναζι­στι­κού εξαμ­βλώ­μα­τος ισχύ­ουν και τα δύο: δεν αξί­ζουν μία ούτε οι ίδιοι, ούτε οι ιδέ­ες τους.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο