Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσαυγίτες: Βγήκαν απ’ τις τρύπες τους και έκαναν πορεία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Μπο­ρεί η ναζι­στι­κή-εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή να έχει κατα­δι­κα­στεί και με δικα­στι­κή από­φα­ση, όμως τα απο­μει­νά­ρια των φασι­στών, οι οπα­δοί της δολο­φο­νι­κής συμ­μο­ρί­ας, συνε­χί­ζουν να προκαλούν.

Ούτε δυο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα δεν πέρα­σαν από την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη έκα­νε την εμφά­νι­σή της ολι­γάρ­θι­μη ομά­δα χρυ­σαυ­γι­τών (γύρω στα 20–25 άτο­μα), που πραγ­μα­το­ποί­η­σε μίνι-πορεία στην οδό 26ης Οκτωβρίου.

Κρα­τώ­ντας σημαί­ες της ναζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας, τα φασι­στοει­δή κινή­θη­καν από τα γρα­φεία της Χρυ­σής Αυγής μέχρι λίγα μέτρα πιο πέρα πέριξ του δικα­στι­κού μεγά­ρου, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα και ανά­βο­ντας πυρσούς.

Εντε­λώς ανε­νό­χλη­τοι φυσικά…

Άρα­γε η αστυ­νο­μία, που δεί­χνει τόσο… ζήλο ενά­ντια στις μαθη­τι­κές δια­δη­λώ­σεις και τις εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, που ήταν; Η Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Θεσ­σα­λο­νί­κης, που κάθε τόσο στή­νει κλού­βες για να εμπο­δί­σει ειρη­νι­κές πορεί­ες συν­δι­κά­των, που ήταν να μαζέ­ψει τους οπα­δούς της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής οργάνωσης;

Δεί­τε το βίντεο από το thestival.gr:

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο