Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσαυγίτες, τους έχουμε περίσσευμα, κάνουμε και …εξαγωγή

Από σωματοφύλακας του Μιχαλολιάκου υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές

xrusi augi 1

Ο Χρί­στος Χρί­στου ο πρώ­ην σωμα­το­φύ­λα­κας του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου και νυν πρό­ε­δρος της Χρυ­σής Αυγής της Κύπρου (ΕΛΑΜ)  θα είναι υπο­ψή­φιος στις προ­ε­δρι­κές εκλογές.

Είναι βου­λευ­τής του ΕΛΑΜ από το 2016, είναι προ­σω­πι­κή επι­λο­γή του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου, ενώ το… (ναζι­στι­κό) εγκώ­μιο του έχει πλέ­ξει και ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης, ο οποί­ος τον έχει χαρα­κτη­ρί­σει “από­φοι­το της ίδιας εθνι­κι­στι­κής σχο­λής” με τον ίδιο…

Μάλι­στα, ο υπό­δι­κος Κασι­διά­ρης έχει πει πως το ΕΛΑΜ χρη­μα­το­δο­τεί­ται από την Χρυ­σή Αυγή και ότι «το ΕΛΑΜ δεν είναι αδελ­φό κόμ­μα, είναι η ίδια η Χρυ­σή Αυγή της Κύπρου».

Πηγή: Χαραυ­γή

(Σημειώ­νου­με ότι οι προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στην Κύπρο είναι στις 28 Ιανουα­ρί­ου 2018)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο