Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσαυγίτης αποκαλύπτει χρυσαυγίτικα σχέδια για να τη σκαπουλάρει ο Λαγός

Στη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή και τη δρά­ση της, ανα­φέρ­θη­κε ο πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­της ευρω­βου­λευ­τής Ελευ­θέ­ριος Συνα­δι­νός περι­γρά­φο­ντας ένα κόμ­μα στο οποίο επι­κρα­τεί οικο­γε­νειο­κρα­τία, αφού όπως είπε, ο Μιχα­λο­λιά­κος έχει διο­ρί­σει συμ­βού­λους, επι­στη­μο­νι­κούς συνερ­γά­τες κτλ αρκε­τά άτο­μα από την οικο­γέ­νειά του.

Ως παρά­δειγ­μα έφε­ρε τον τρό­πο που μπή­κε στη Βου­λή η σύζυ­γος του αρχη­γού, Ζαρού­λια, αλλά και το πως εκλέ­χθη­κε ο Ματ­θαιό­που­λος (σ.σ. σύντρο­φος της κόρης του Μιχαλολιάκου).

Ο Συνα­δι­νός, μιλώ­ντας στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ΑΡΤ, παρα­δέ­χτη­κε επί­σης πως η Χρυ­σή Αυγή εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε, το όνο­μα του Γ. Φου­ντού­λη και τον θάνα­το του γιου του, ηθι­κά, κοι­νω­νι­κά αλλά και οικονομικά.

Ο ίδιος κατά τη διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης εστί­α­σε στην υπο­ψη­φιό­τη­τα του υπό­δι­κου Γιάν­νη Λαγού για την Ευρω­βου­λή, σημειώ­νο­ντας πως αυτό συμ­βαί­νει έτσι ώστε να κατα­φέ­ρει να απο­δρά­σει από τη χώρα, υπερ­βαί­νο­ντας — με την μετα­φο­ρά του στις Βρυ­ξέλ­λες — τους σχε­τι­κούς περιο­ρι­στι­κούς όρους (απα­γό­ρευ­ση εξό­δου από τη χώρα).

Σύμ­φω­να με τον Συνα­δι­νό, η Χρυ­σή Αυγή — μετά το κόψι­μο της χρη­μα­το­δό­τη­σης εξαι­τί­ας της δίκης που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη — υπο­χρέ­ω­σε τους ευρω­βου­λευ­τές της να κατα­θέ­τουν στο κόμ­μα 4.000 ευρώ μηνιαί­ως και στους συνερ­γά­τες των ευρω­βου­λευ­τών επέ­βα­λε να κατα­θέ­τουν 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

Η κατά­θε­ση χρη­μά­των στο κόμ­μα από τους συνερ­γά­τες ήταν παρά­νο­μη, παρό­λα αυτά, ο Μιχα­λο­λιά­κος δεν είχε κανέ­να πρό­βλη­μα και ζητού­σε τα χρή­μα­τα να κατα­βλη­θούν ακό­μα και «μαύ­ρα».

Ο πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­της, επε­σή­μα­νε πως στα ταμεία της Χρυ­σής Αυγής συνο­λι­κά έχουν κατα­τε­θεί 1.000.000 ευρώ από ευρω­βου­λευ­τές και συνερ­γά­τες. Τα χρή­μα­τα αυτά υπο­τί­θε­ται πως θα πήγαι­ναν «για κοι­νω­νι­κό έργο», ωστό­σο κανείς δεν ξέρει τι έγιναν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο