Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσαυγίτικη γλώσσα από το ΑΠΕ: «Εισβολείς» οι πρόσφυγες και μετανάστες!!!!

Καθ’ όλη τη διάρ­κεια της νύχτας οι επί­δο­ξοι «εισβο­λείς» παρέ­με­ναν στην τουρ­κι­κή πλευ­ρά της συνο­ριο­γραμ­μής, εκτε­θει­μέ­νοι στην ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση που σημειώ­θη­κε στον Έβρο». Έτσι τελειώ­νει τηλε­γρά­φη­μα του ΑΠΕ με θέμα την ενί­σχυ­ση των δυνά­με­ων της Αστυ­νο­μί­ας στον Έβρο για να απο­τρέ­ψουν τους «εισβο­λείς»!!!

ape

Γλώσ­σα όχι απλά «αυτι­στι­κή», αντι­δρα­στι­κή, αλλά «χρυ­σαυ­γί­τι­κη» το να χαρα­κτη­ρί­ζεις τα θύμα­τα των πολέ­μων και της φτώ­χειας «εισβο­λείς». Θύμα­τα στην παρού­σα στιγ­μή των αντα­γω­νι­σμών και των παζα­ριών, πίστε­ψαν ότι είναι η ευκαι­ρία να πάνε στην Ευρώ­πη περ­νώ­ντας από τη χώρα μας. Βρέ­θη­καν απέ­να­ντι σε λοκα­τζή­δες και ΜΑΤ και δέχτη­καν μαζί με τα παι­διά τους χημι­κά (Αυτό δεν το είδε το ΑΠΕ).

Η κατά­ντια της δημο­σιο­γρα­φί­ας στην υπη­ρε­σία των πιο αντι­δρα­στι­κών ιδε­ο­λο­γιών και πολι­τι­κών. ΝΤΡΟΠΗ…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο