Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσαυγίτικη πλαστογράφηση του Ελύτη για να ντύσουν τη μισαλλοδοξία τους

Ο χρυ­σαυ­γί­της Γερ­με­νής έκλει­σε την ομι­λία του επα­να­λαμ­βά­νο­ντας, όπως είπε, τα λόγια του νομπε­λί­στα ποι­η­τή Οδυσ­σέα Ελύ­τη, ο οποί­ος υπο­τί­θε­ται ότι είπε ανα­φε­ρό­με­νος στη γει­το­νι­κή χώρα, το μισαλ­λό­δο­ξο και απα­ξιω­τι­κό «Το μόνο όνο­μα με τον όρο Μακε­δο­νία που είναι απο­δε­κτό για τα Σκό­πια είναι: Ψευδομακεδονία».

Όμως πρό­κει­ται περί πλα­στο­γρά­φη­σης (συνη­θι­σμέ­νοι σε αυτά οι χρυ­σαυ­γί­τες) μιας και δεν προ­κύ­πτει, δεν τεκ­μη­ριώ­νε­ται από που­θε­νά ότι ο ποι­η­τής είπε αυτή τη φρά­ση, πέρα από το ότι δεν ται­ριά­ζει και στον τρό­πο έκφρα­σης του.

Ο Ελύ­της είχε τοπο­θε­τη­θεί το Μάρ­τιο του 1992 για το όνο­μα Μακε­δο­νία, συνυ­πο­γρά­φο­ντας μαζί με άλλες πέντε επι­φα­νείς προ­σω­πι­κό­τη­τες των ελλη­νι­κών γραμ­μά­των, με ανοι­κτή επι­στο­λή  προς τους δώδε­κα Υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης ζητώ­ντας να μην ανα­γνω­ρι­στεί σαν Μακε­δο­νία το «κρα­τί­διο των Σκο­πί­ων». Η κατα­κλεί­δα του κει­μέ­νου, είναι πλέ­ον διάσημη.

«Για µας το όνο­µα µας είναι η ψυχή µας»

Την επι­στο­λή υπέ­γρα­φαν επί­σης οι:  Μελί­να Μερ­κού­ρη, Αρι­στό­βου­λος Μάνε­σης, Γιάν­νης Γεωρ­γά­κης, Ελέ­νη Γλύ­κα­τζη-Αρβε­λέρ και ∆ηµή­τρης Τσά­τσος (εφ. Τα Νέα, 28/3/1992)

Στην επι­στο­λή δεν ανα­φέ­ρε­ται η συγκε­κρι­μέ­νη φρά­ση, ούτε υπάρ­χει και κάπου αλλού. Με κανέ­ναν τρό­πο δεν τεκ­μη­ριώ­νε­ται η φρά­ση, παρό­τι ανα­πα­ρά­γε­ται ευρέ­ως από από χρυ­σαυ­γί­τι­κα σάιτ που θέλουν να απε­νο­χο­ποι­ή­σουν το δηλη­τή­ριο της μισαλ­λο­δο­ξί­ας με «λόγια» του ποιητή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο