Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσαυγίτικο παραλήρημα από στέλεχος της ΝΔ: «Να σταμπάρουμε τα μαγαζιά των αριστερών, να πάμε να τα σπάσουμε»!

Σε ρεσι­τάλ λεκτι­κού χρυ­σαυ­γι­τι­σμού και χου­λι­γκα­νι­σμού επι­δό­θη­κε στέ­λε­χος της ΝΔ στην Καβά­λα, που τυγ­χά­νει και εκλεγ­μέ­νος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος, παρα­κι­νώ­ντας σε πρά­ξεις βίας ενα­ντί­ον αρι­στε­ρών. Μιλώ­ντας την Παρα­σκευή 15 Ιου­νί­ου κατά τη διάρ­κεια συνε­δρί­α­σης του δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου Παγ­γαί­ου, ο Χρή­στος Πριο­νί­δης είπε, μετα­ξύ άλλων, τα εξής: «Να στα­μπά­ρου­με ποιά είναι τα μαγα­ζιά των Αρι­στε­ρών, να πάμε να τα σπά­σου­με. Όπως έκα­ναν κι αυτοί στην Αθή­να. Να δού­νε πόσα απί­δια έχει ο σάκος».

Στο λόγο του, ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος της παρά­τα­ξης της ΝΔ χρη­σι­μο­ποί­η­σε έντο­να εθνι­κι­στι­κά και ομο­φο­βι­κά στοι­χεία προ­κει­μέ­νου να επι­τε­θεί στην κυβέρ­νη­ση: «Μια ζωή οι Αρι­στε­ροί, όταν ήταν στα πράγ­μα και είχαν την εξου­σία ήταν διχα­στι­κοί και μοί­ρα­ζαν τη χώρα στα δύο. Ο λαός μας λέει «οργή λαού, οργή Θεού». Να είστε σίγου­ροι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ πως ήρθε η ώρα να την εισπρά­ξε­τε αυτήν την οργή. Για­τί ο Θεός με την Πανα­γία και το Χρι­στό μας είναι μαζί μας. Και όχι με σας, που ανα­γά­γε­τε όλα τα ανώ­μα­λα και τα παρά φύση σε φυσιο­λο­γι­κά πράγ­μα­τα».

Για «φασι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα» έκα­νε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ ζητώ­ντας την απο­πο­μπή του στε­λέ­χους της ΝΔ και επι­ση­μαί­νο­ντας πως «ο εθνι­κι­στι­κός κατή­φο­ρος και το εμπό­ριο πατριω­τι­σμού της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και του κ. Μητσο­τά­κη, το οποίο τρο­φο­δο­τεί τις χυδαιό­τη­τες της Χρυ­σής Αυγής, λαμ­βά­νει πλέ­ον επι­κίν­δυ­νες δια­στά­σεις, αφού εξα­πλώ­νε­ται και στο στε­λε­χια­κό δυνα­μι­κό της ΝΔ». Αργό­τε­ρα, ο Χρ. Πριο­νί­δης επι­χεί­ρη­σε να ανα­σκευά­σει τις δηλώ­σεις του, λέγο­ντας ότι λει­τούρ­γη­σε με βάση το «συναί­σθη­μα», χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας λάθος τους χαρα­κτη­ρι­σμούς που απέδωσε.

Αυτό που είναι σίγου­ρο είναι ότι η βαθιά αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τόσο στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας όσο και στο εξω­τε­ρι­κό, δίνει πατή­μα­τα σε δυνά­μεις της αντί­δρα­σης και της άκρας δεξιάς ώστε να ξερ­νούν αντι­κομ­μου­νι­στι­κό δηλητήριο. 

Τι κι’ αν δεν έχει ουδε­μία σχέ­ση ο σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κός ΣΥΡΙΖΑ με κάθε­τι κομ­μου­νι­στι­κό; Η πολι­τι­κή του χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως άλλο­θι για χυδαί­ες επι­θέ­σεις συκο­φα­ντί­ας με αιχ­μή τον αντικομμουνισμό. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο