Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσαυγίτικο ρατσιστικό παραλήρημα βουλευτή της ΝΔ: «Απαγορεύω στους γύφτους να με ψηφίζουν»

«Όσον αφο­ρά στο πολι­τι­κό κόστος που λέει κάποιος, παρα­κα­λώ και απα­γο­ρεύω σε οποιον­δή­πο­τε αθίγ­γα­νο, γύφτο, και δεν συμ­μα­ζεύ­ε­ται, να με ψηφί­σει. (…) Όποιος με ψηφί­σει δεν τον ανα­γνω­ρί­ζω. Από πλευ­ράς αυτής της κοι­νω­νι­κής ομά­δας. Λυπά­μαι που το λέω, λυπά­μαι τα παι­δά­κια τα οποία γεν­νιού­νται από αυτούς τους ανθρώ­πους χωρίς να το θέλουν και την κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκο­νται. Για να μη λέμε για «πολι­τι­κές» και «φοβό­μα­στε» και τις «ψήφους» και δεν συμ­μα­ζεύ­ε­ται. Εγώ απα­γο­ρεύω σε οποιον­δή­πο­τε από αυτούς κι αν έχε­τε κανάν γνω­στό να του το πεί­τε αν με ψηφί­ζει να μην με ξανα­ψη­φί­σει. Από τους αθίγ­γα­νους. Να μην με ψηφί­σουν εμέ­να»

Τα παρα­πά­νω λόγια — που θα ζήλευαν μέχρι και οι εγκλη­μα­τί­ες ναζί της Χρυ­σής Αυγής- εκστό­μι­σε ο βου­λευ­τής Λακω­νί­ας της ΝΔ Θανά­σης Δαβά­κης κατά τη διάρ­κεια ομι­λί­ας του στο σχο­λείο της Παλαιο­πα­να­γιάς του Δ.Σπάρτης.

Η εκδή­λω­ση, στην οποία παρα­βρέ­θη­κε ο εν λόγω βου­λευ­τής και έκα­νε τις παρα­πά­νω απα­ρά­δε­κτες και ρατσι­στι­κές δηλώ­σεις, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο πλαί­σιο ενη­μέ­ρω­σης για την πρό­λη­ψη και αντι­με­τώ­πι­ση της παραβατικότητας. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο