Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσοί κανόνες οδήγησης κατά τη διάρκεια της βροχής

Τώρα που αλλά­ζει ο και­ρός και οδεύ­ου­με προς τον χει­μώ­να, τα δεδο­μέ­να της οδή­γη­σης τρο­πο­ποιού­νται ως προς τον τρό­πο που οδη­γού­με το καλο­καί­ρι, ή τις άλλες επο­χές του έτους. Κι αυτό, για­τί είναι γνω­στό ότι οι βρο­χές δημιουρ­γούν παγί­δες στο δρό­μο, που σε συνάρ­τη­ση με την κακή κατά­στα­ση των αυτο­κι­νή­των και των ελα­στι­κών, μπο­ρεί να οδη­γή­σουν σε ατυχήματα.

Ωστό­σο, υπάρ­χουν απλοί κανό­νες που θα πρέ­πει να εφαρ­μό­ζουν όλοι οι οδη­γοί για να παρα­μεί­νουν ασφα­λείς. Το πρώ­το που οφεί­λουν να φρο­ντί­σουν, είναι η καλή ορα­τό­τη­τα. Το παρ­μπρίζ πρέ­πει να είναι καθα­ρό, ενώ ο οδη­γός θα πρέ­πει να βεβαιω­θεί ότι οι υαλο­κα­θα­ρι­στή­ρες δεν έχουν φθα­ρεί, με το δοχείο νερού των υαλο­κα­θα­ρι­στή­ρων να είναι γεμάτο.

Επει­δή η βρο­χή μειώ­νει την ορα­τό­τη­τα, θα πρέ­πει ο οδη­γός να έχει πάντα τα φώτα πορεί­ας αναμ­μέ­να. Αυτό φυσι­κά δεν ισχύ­ει για τα και­νού­ρια μοντέ­λα, που τα φώτα ημέ­ρας απο­τε­λούν στά­νταρ εξο­πλι­σμό. Επει­δή τα κλει­στά παρά­θυ­ρα κατά τη διάρ­κεια της βρο­χής οδη­γούν γρή­γο­ρα στο θάμπω­μα των τζα­μιών, θα πρέ­πει ο οδη­γός να χρη­σι­μο­ποιεί το σύστη­μα a/c ή του κλι­μα­τι­σμού για το “ξεθά­μπω­μα” των τζα­μιών. Τα ελα­στι­κά είναι ένα σημα­ντι­κό σημείο που θα πρέ­πει να προ­σέ­χουν όλοι οι οδη­γοί. Θα πρέ­πει να βεβαιω­θούν ότι έχουν το προ­βλε­πό­με­νο βάθος πέλ­μα­τος, όσο και τη σωστή πίε­ση. Το κανο­νι­κό βάθος πέλ­μα­τος συμ­βάλ­λει στην απο­φυ­γή της πλα­γιο­λί­σθη­σης και της υδρολίσθησης.

Η βρο­χή αυξά­νει την ολι­σθη­ρό­τη­τα του δρό­μου. «Ειδι­κά στο ξεκί­νη­μα της βρο­χής, οι δρό­μοι μπο­ρεί να γίνουν εξαι­ρε­τι­κά ολι­σθη­ροί. Σε βρεγ­μέ­νο δρό­μο, η τρι­βή μετα­ξύ ελα­στι­κών και δρό­μου είναι μειω­μέ­νη κατά του­λά­χι­στον 50%. Επί­σης, θυμη­θεί­τε ότι αν κινεί­στε με ταχύ­τη­τα 60 km/h, η από­στα­ση ακι­νη­το­ποι­ή­σε­ως του οχή­μα­τός σας σε βρεγ­μέ­νο οδό­στρω­μα είναι 72 μέτρα», επι­ση­μαί­νει χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο πρό­ε­δρος του Πανελ­λη­νί­ου Συλ­λό­γου Εκπαι­δευ­τών Οδή­γη­σης και Κυκλο­φο­ρια­κής Αγω­γής, Αρης Ζωγράφος.

Η ταχύ­τη­τα κατά τη διάρ­κεια της βρο­χής, αλλά και αργό­τε­ρα, θα πρέ­πει να είναι μικρή ώστε να δίνει περισ­σό­τε­ρο χρό­νο στην πρό­σφυ­ση του ελα­στι­κού, ενώ η από­στα­ση ασφα­λεί­ας από το προ­πο­ρευό­με­νο όχη­μα είναι ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κή παρά­με­τρος. Η προ­ε­τοι­μα­σία για ένα ταξί­δι στη βρο­χή, απαι­τεί προ­σε­κτι­κή χρή­ση όλων των κύριων σημεί­ων ελέγ­χου, όπως του τιμο­νιού, του συμπλέ­κτη, των φρέ­νων και του γκα­ζιού. Όταν το οδό­στρω­μα είναι γεμά­το νερά και δεν φαί­νο­νται οι δια­γραμ­μί­σεις, τότε θα πρέ­πει να ακο­λου­θού­με τα ίχνη του προ­πο­ρευό­με­νου αυτο­κι­νή­του, ενώ θα πρέ­πει να απο­φεύ­γου­με την από­το­μη χρή­ση των φρέ­νων. Όσο για τις προ­σπε­ρά­σεις, αυτές δεν θα πρέ­πει να γίνο­νται, ή αν θα πρέ­πει να γίνουν, ο οδη­γός οφεί­λει να έχει πολύ μεγά­λη προσοχή.

Θα πρέ­πει να στε­γνώ­νου­με τα φρέ­να μας όταν περ­νά­με μέσα από νερά, πατώ­ντας τα απα­λά για λίγα μέτρα.

Αν το αυτο­κί­νη­το γλι­στρή­σει λόγω της ολι­σθη­ρό­τη­τας, δεν θα πρέ­πει να πατή­σου­με από­το­μα φρέ­νο, αλλά θα πρέ­πει να εφαρ­μό­σου­με έντο­νη και στα­θε­ρή πίε­ση στο πεντάλ του φρένου.

Ο οδη­γός οφεί­λει να μην προ­σπα­θή­σει να περά­σει μέσα από νερά που κινού­νται, καθώς είναι πιθα­νό η δυνα­τή βρο­χή να σχη­μα­τί­ζει χεί­μαρ­ρους, οι οποί­οι μπο­ρεί να γίνουν εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νοι και να παρα­σύ­ρουν το όχη­μα. Ειδι­κά στη νυχτε­ρι­νή οδή­γη­ση, το πέρα­σμα από κινού­με­να νερά έχει οδη­γή­σει σε τραγωδίες.

Σε μέρη όπου έχει “μαζέ­ψει” πολύ νερό, κινη­θεί­τε πολύ σιγά και θυμη­θεί­τε, ότι όσο περισ­σό­τε­ρο νερό σηκώ­σει το αυτο­κί­νη­το με το πέρα­σμα σας, τόσο μεγα­λύ­τε­ρη γίνε­ται η πιθα­νό­τη­τα να βρα­χούν τα ηλε­κτρι­κά τμή­μα­τα του κινη­τή­ρα, με απο­τέ­λε­σμα να σβή­σει ο κινητήρας.

Όταν κινεί­στε σε κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές, προ­σο­χή στους πεζούς που κινού­νται σε πεζο­δρό­μιο ή περι­μέ­νουν σε στά­ση λεωφορείων.

Αν η βρο­χή είναι πολύ δυνα­τή και οι υαλο­κα­θα­ρι­στή­ρες δεν μπο­ρούν να καθα­ρί­σουν το παρ­μπρίζ, λόγω μεγά­λου όγκου βρο­χής, στα­μα­τή­στε στην άκρη του δρό­μου και περι­μέ­νε­τε να στα­μα­τή­σει ή να κοπά­σει η βροχή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο