Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσούπολη Καβάλας: Αλληλεγγύη στη φιλόλογο που δέχεται επιθέσεις επειδή είπε την αλήθεια για τον δικτάτορα Μεταξά

Την αλλη­λεγ­γύη της στη φιλό­λο­γο του 1ου Γυμνα­σί­ου Χρυ­σού­πο­λης Καβά­λας Σταυ­ρού­λα Χαβε­λά­κη, για τις επι­θέ­σεις που δέχε­ται για τον πανη­γυ­ρι­κό που εκφώ­νη­σε στην επέ­τειο της 28ης Οκτω­βρί­ου στο Δήμο Νέστου εκφρά­ζει η «Αγω­νι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση Εκπαι­δευ­τι­κών» Καβά­λας.

Να σημειω­θεί ότι η συγκε­κρι­μέ­νη εκπαι­δευ­τι­κός, στο λόγο της, που ήταν συνε­πής προς την ιστο­ρι­κή αλή­θεια, τόνι­σε ότι ο Ι. Μετα­ξάς δεν ήταν τίπο­τε παρα­πά­νω από ένας φασί­στας και δικτά­το­ρας (όπως ο Μου­σο­λί­νι και ο Χίτλερ) που «δεν είχε στο μυα­λό του ιδέ­ες για αντί­στα­ση και πόσο μάλ­λον για νίκη».

«Στις 28 Οκτώ­βρη 2019 η φιλό­λο­γος του 1ου Γυμνα­σί­ου Χρυ­σού­πο­λης Σταυ­ρού­λα Χαβε­λά­κη εκφώ­νη­σε τον πανη­γυ­ρι­κό της επε­τεί­ου στον εορ­τα­σμό του Δήμου Νέστου. Εκφώ­νη­σε τον μόνο πανη­γυ­ρι­κό λόγο που ήταν συνε­πής προς την ιστο­ρι­κή αλή­θεια. Και επί­σης τον μόνο πανη­γυ­ρι­κό λόγο που θα όφει­λε ποτέ να εκφω­νή­σει Ελλη­νί­δα ευσυ­νεί­δη­τη εκπαι­δευ­τι­κός, αν ήθε­λε να είναι συνε­πής απέ­να­ντι στους μαθη­τές που την παρα­κο­λου­θού­σαν, αλλά και στην τοπι­κή κοι­νω­νία της.

Για­τί καθή­κον και υπο­χρέ­ω­ση του εκπαι­δευ­τι­κού προς τους μαθη­τές του και την κοι­νω­νία είναι να λέει την αλή­θεια και να παλεύ­ει για αυτήν! Να επι­ζη­τά την ιστο­ρι­κή μνή­μη και όχι τη λήθη. Να αφυ­πνί­ζει συνει­δή­σεις και όχι να κοι­μί­ζει τα μυα­λά των μαθη­τών του. Να υπε­ρα­σπί­ζε­ται και να παλεύ­ει μπρο­στά­ρης για το δίκιο και την πρό­ο­δο της κοι­νω­νί­ας. Να μη σκύ­βει το κεφά­λι στις προ­στα­γές της κάθε εξου­σί­ας, που προ­σπα­θεί να απο­κοι­μί­σει και να παρα­πλα­νή­σει τις λαϊ­κές συνει­δή­σεις. Να ακο­λου­θεί τα πρό­τυ­πα που έθε­σαν οι ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ του γένους όπως ο Γλη­νός, ο Δελ­μού­ζος, ο Ψυχά­ρης, ο Βάρναλης…!

Αλί­μο­νο στους λαούς που οι δάσκα­λοί του τους λένε ΨΕΜΑΤΑ! Τότε η Ιστο­ρία επα­να­λαμ­βά­νε­ται σαν φάρ­σα και τιμω­ρεί με φασι­σμούς και ναζισμούς!

Και είναι φυσι­κό όλοι αυτοί οι ιστο­ρι­κοί από­γο­νοι των φασι­στών και των ναζι­στών να ταρά­ζο­νται όταν ακούν την αλήθεια!

Η αλή­θεια τους στε­να­χω­ρεί και τους πονάει!

Για­τί είναι οι ιστο­ρι­κοί από­γο­νοι των χαφιέ­δων και των βασα­νι­στών της “ΜΕΤΑΞΙΚΗΣ 4ης Αυγού­στου”.

Για­τί είναι οι ιστο­ρι­κοί από­γο­νοι των πεμ­πτο­φα­λαγ­γι­τών και των δωσί­λο­γων, των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών και των μαυραγοριτών.

Για­τί είναι οι ιστο­ρι­κοί από­γο­νοι των Χιτών και των βασα­νι­στών της Γυά­ρου και της Μακρονήσου.

Για­τί είναι αυτοί που που­λού­σαν το παρα­μύ­θι της εθνι­κο­φρο­σύ­νης και του αντι­κομ­μου­νι­σμού στο μετεμ­φυ­λιο­πο­λε­μι­κό κρά­τος! Οι δολο­φό­νοι του Μπε­λο­γιάν­νη, του Πλου­μπί­δη και του Λαμπράκη!

Για­τί είναι τα στα­γο­νί­δια της χούντας!

Για­τί είναι αυτοί που τρέ­μουν να ακού­σουν για την ηρω­ι­κή αντί­στα­ση ενά­ντια στον ναζι­σμό και τον φασι­σμό από το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ και μας που­λά­νε το παρα­μύ­θι του ΟΧΙ του Μεταξά!

Για­τί ακό­μα είναι αυτοί που επί­ση­μα προ­σπα­θούν να εξι­σώ­σουν την τερά­στια συνει­σφο­ρά της ΕΣΣΔ στον αντι­φα­σι­στι­κό αγώ­να του Β’ ΠΠ με τα εγκλή­μα­τα των ναζι­στών, ψηφί­ζο­ντας ανι­στό­ρη­τα κεί­με­να στο Ευρω­παϊ­κό Κοινοβούλιο.

Για­τί τους πονά­ει η ιστο­ρι­κή αλή­θεια ότι στη στέ­γη του Ράιχ­σταγκ υψώ­θη­κε στις 9 του Μάη η κόκ­κι­νη σημαία!

Γι’ αυτό επι­τί­θε­νται στην Σταυ­ρού­λα Χαβε­λά­κη. Για­τί τους θυμί­ζει ποιοι είναι! Και το επι­βε­βαιώ­νουν ρυπα­ρο­γρα­φώ­ντας και βρίζοντας!

Εμείς οι συνά­δελ­φοι εκπαι­δευ­τι­κοί της “Δασκά­λας με τα ξαν­θά μαλ­λιά”, οφεί­λου­με να στα­θού­με συμπα­ρα­στά­τες, βρά­χοι ακλό­νη­τοι και υπε­ρα­σπι­στές του αυτο­νό­η­του! Της υπο­χρέ­ω­σης του δάσκα­λου να μιλά­ει την αλή­θεια! Αν φιμώ­σουν τον έναν έρχε­ται η σει­ρά των πολλών!

Εμείς οι πολί­τες αυτής της χώρας οφεί­λου­με να υπε­ρα­σπι­στού­με το αυτο­νό­η­το! Το δικαί­ω­μα του καθε­νός μας να εκφρά­ζει με παρ­ρη­σία την άπο­ψη και τη γνώ­μη του, χωρίς φόβο χωρίς πάθος!

Ακό­μη να υπε­ρα­σπι­στού­με το αυτο­νό­η­το! Το δικαί­ω­μά μας να μάθου­με την αλή­θεια και να μη μας ταΐ­ζουν ψεύ­τι­κα αφη­γή­μα­τα και μπα­γιά­τι­κες ιδέες.

Γι’ αυτό θα υπε­ρα­σπι­στού­με την Σταυ­ρού­λα Χαβελάκη!

Για­τί όταν θα έλθουν να πάρουν και εμάς, δεν θα υπάρ­χει κανέ­νας να αντιδράσει!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο