Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χρυσό στο Ευρωπαϊκό της Βασιλείας ο Πετρούνιας

Στη θέση που αρμό­ζει σε έναν θρύ­λο της ενόρ­γα­νης γυμνα­στι­κής επα­νήλ­θε ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας, ο οποί­ος ανα­δεί­χθη­κε πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης στους κρί­κους για πέμ­πτη φορά στην καριέ­ρα του, θριαμ­βεύ­ο­ντας στη Βασι­λεία και διευ­ρύ­νο­ντας τη λίστα με τα μονα­δι­κά του επι­τεύγ­μα­τα! Στην επι­στρο­φή του στον θεσμό στον οποίο παρα­μέ­νει αήτ­τη­τος από το 2015 και κλεί­νο­ντας την παρέν­θε­ση της διε­τούς απου­σί­ας από αυτόν, ο Έλλη­νας «άρχο­ντας των κρί­κων» απο­δεί­χθη­κε ασυ­να­γώ­νι­στος και στην ελβε­τι­κή πόλη:

Με 15,400 βαθ­μούς, έπει­τα από εξαι­ρε­τι­κή εκτέ­λε­ση του προ­γράμ­μα­τός του που είχε τον υψη­λό­τε­ρο συντε­λε­στή δυσκο­λί­ας (6,300) αλλά και τον καλύ­τε­ρο βαθ­μό εκτέ­λε­σης (9,100), ο 30χρονος πρω­τα­θλη­τής εξα­σφά­λι­σε το χρυ­σό μετάλ­λιο ήδη από την στιγ­μή της προ­σγεί­ω­σής του, παρό­τι αγω­νι­ζό­ταν μόλις δεύ­τε­ρος μετα­ξύ των οκτώ φινα­λίστ. Η νίκη ήρθε, μάλι­στα, ισο­φα­ρί­ζο­ντας την ευρύ­τε­ρη δια­φο­ρά που έχει πετύ­χει σε ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα (0,367 β.), ως από­δει­ξη της από­λυ­της κυριαρ­χί­ας του.

Οι αντί­πα­λοί του στον τελι­κό των κρί­κων, στο άδειο από θεα­τές στά­διο «Ζανκτ Γιά­κο­μπ­σχα­λε», περιο­ρί­στη­καν ως συνή­θως στη μάχη για τις υπό­λοι­πες θέσεις. Το αση­μέ­νιο μετάλ­λιο κέρ­δι­σε ο Ρώσος σταρ Νικί­τα Ναγκόρ­νιι (15,033 β.) ενώ το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο πήρε ο Ιτα­λός Σαλ­βα­τό­ρε Μαρέ­σκα (14,900 β.). Στην 5η θέση περιο­ρί­στη­κε ο Τούρ­κος παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής του 2019 Ιμπρα­ΐμ Τσο­λάκ (14,733 β.), ο οποί­ος αυτή τη φορά είχε απέ­να­ντί του τον πραγ­μα­τι­κό Πετρού­νια και όχι τον λαβω­μέ­νο, ανέ­τοι­μο Λευ­τέ­ρη που είχε βρει πρό­περ­σι στην Στουτγάρδη.

Ο αθλη­τής του Δημή­τρη Ράφτη είχε συγκε­ντρώ­σει την υψη­λό­τε­ρη βαθ­μο­λο­γία (15,366 β.) και στον προ­κρι­μα­τι­κό της Πέμ­πτης (22/04), έχο­ντας και πάλι τερά­στια από­στα­ση από τους αντι­πά­λους του.

Πρό­κει­ται για τον πέμ­πτο ευρω­παϊ­κό τίτλο του Πετρού­νια, αφού είχαν προη­γη­θεί οι αντί­στοι­χες νίκες το 2015 στο Μον­πε­λιέ, το 2016 στη Βέρ­νη, το 2017 στο Κλουζ και το 2018 στη Γλα­σκό­βη, καθώς και το συνο­λι­κά έκτο μετάλ­λιό του στον θεσμό, με δεδο­μέ­νο ότι είχε κερ­δί­σει το χάλ­κι­νο στο ντε­μπού­το του το 2011 στο Βερολίνο.

Παράλ­λη­λα, ο Έλλη­νας υπερ­πρω­τα­θλη­τής έφτα­σε σε άθροι­σμα τα δέκα χρυ­σά μετάλ­λια σε μεγά­λες διορ­γα­νώ­σεις, έχο­ντας επί­σης θριαμ­βεύ­σει σε τρία παγκό­σμια πρω­τα­θλή­μα­τα (2015, 2017, 2018), στους Ευρω­παϊ­κούς Αγώ­νες του 2015 και φυσι­κά στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες «Ρίο 2016».

Ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας και οι συνα­θλη­τές του επι­στρέ­φουν τη Μ. Δευ­τέ­ρα (26/04) μέσω Άμστερ­νταμ με την πτή­ση “ KL 1575” της “ KLM” και ανα­μέ­νε­ται να αφι­χθούν στο αερο­δρό­μιο «Ελ. Βενι­ζέ­λος» στις 16:35.

Πολυ­νί­κης των κρί­κων στην Ιστο­ρία του θεσμού, έφτα­σε τους πέντε τίτλους του Βλά­ση Μάρα!

Έπει­τα από την κατά­κτη­ση του πέμ­πτου ευρω­παϊ­κού τίτλου, ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας είναι πλέ­ον ο από­λυ­τος «άρχο­ντας των κρί­κων» στα χρο­νι­κά του θεσμού, ξεπερ­νώ­ντας τον Ιτα­λό αστέ­ρα του παρελ­θό­ντος Γιού­ρι Κέκι, ο οποί­ος είχε κερ­δί­σει τέσ­σε­ρα δια­δο­χι­κά χρυ­σά μετάλ­λια στο ίδιο αγώ­νι­σμα μετα­ξύ 1990 και 1996.

Επι­πλέ­ον, χάρη στον νέο θρί­αμ­βό του, έγι­νε ένας από τους τρεις κορυ­φαί­ους σπε­σια­λί­στες στην 66χρονη ιστο­ρία των ευρω­παϊ­κών πρω­τα­θλη­μά­των από το 1955 μέχρι σήμε­ρα, σε οποιο­δή­πο­τε όργανο:
Ισο­φά­ρι­σε τον Βλά­ση Μάρα των πέντε χρυ­σών μεταλ­λί­ων στο μονό­ζυ­γο (2002, 2004, 2006, 2009, 2010) και απέ­χει ένα βήμα από τον Ούγ­γρο εξπέρ του πλά­γιου ίππου Κρί­στιαν Μπέρ­κι, ο οποί­ος κατέ­χει το από­λυ­το ρεκόρ με έξι ευρω­παϊ­κούς τίτλους στο ίδιο όργα­νο (2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012).

Το επό­με­νο ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα ενόρ­γα­νης ‑και πιθα­νό­τα­τα το επό­με­νο ιστο­ρι­κό κατόρ­θω­μα του Πετρού­νια- θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Μόνα­χο, τον Αύγου­στο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο